1 /2014. (I.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése – Kissné Köles Erika elnökhelyettes kiegészítésével együtt – az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1b. számú melléklet szerint elfogadja.

2/2014. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére – az előterjesztés szerinti 2a. sz. melléklet alapján – terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évi költségvetési határozat-tervezetét.

3/2014. (I.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. b) pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 57. alcím- 10. az Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport.
A finanszírozás összege: 22,4 millió Ft.

4/2014. (I.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., – mint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a, pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2014. évi működési támogatás összegét 31,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

5/2014. (II. 13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

6/2014. (II. 13.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a) pontjára hivatkozással – a határozathoz csatolt melléklet szerint – Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2014. évi működési támogatás összegét 3 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

7/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása

8/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2013/2014. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 4b.sz. melléklet szerint elfogadja.

9/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2013/2014. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 5b. sz. melléklet szerint elfogadja.

10/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdésében foglaltakra- az OSZÖ fenntartásában lévő felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontja: 2014. április 9. (szerda) 8-12 óráig és 2014. április 10. (csütörtök) 12- 16 óráig. Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások –és a csatolt melléklet szerinti tájékoztató- figyelembevételével történő közzétételére.

11/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdésében foglaltakra- az OSZÖ fenntartásában lévő Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontja: 2014. április 7. (hétfő) 8-12 óráig és 2014. április 8. (kedd) 12- 16 óráig. Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások –és a csatolt melléklet szerinti tájékoztató- figyelembevételével történő közzétételére.

12/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:
I. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2014. március 1-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:

1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 97 Ft /nap;
b) ebéd: 311 Ft/nap;
c) uzsonna: 84 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 491 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 345 Ft /nap;
c) uzsonna: 97 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 555 Ft/ nap

II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

13/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

14/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:

I. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2014. március 1-i hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:

1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 85 Ft /nap;
b) ebéd: 310 Ft/nap;
c) uzsonna: 70 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 465 Ft /nap

2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 102 Ft /nap;
b) ebéd: 400 Ft /nap;
c) uzsonna: 96 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 598 Ft/ nap

II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

15/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

16/2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2014/2015. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.

2. a 2013/2014. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2014. július 1- től – 2014. július 20-ig. [zárva tart: 2014. július 21. – 2014. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2014. július 1- től – 2014. július 20-ig, illetve 2014. augusztus 16- től- 2014. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2014. július 21.- 2014. augusztus 15.-ig]

A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

17 /2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 11a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 11b. számú melléklet szerint elfogadja.

18 /2014. (II.13.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége által lebonyolításra kerülő 2014. március 1.-i a Rábavidéki rönkhúzás Felsőszölnök 2014. program – amely az Országos Szlovén Önkormányzat által szervezett Rábavidéki Szlovének Találkozója keretében zajlik- költségeire a NEMZ-KUL-14-0263 pályázati támogatáson (600 000 Ft) felül legalább bruttó 2 000 000 Ft összeg kifizetésére kerüljön sor, amelyből a résztvevők ellátásának költsége maximum 800 000 Ft lehet.

25 /2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1b. számú, a „Rábavidéki rönkhúzás – Rábavidéki Szlovének találkozója Felsőszölnök 2014.” rendezvény pénzügyi vonatkozásáról a csatolt 1c. számú melléklet szerint elfogadja.

26 /2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint módosítja.

27/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint módosítja.

28/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint módosítja.

29/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Továbbképzési Programját megismerte és az 5.sz. melléklet szerint elfogadja.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

30/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Továbbképzési Programját megismerte és a 6.sz. melléklet szerint elfogadja.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

31/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat összesített 2014. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

32/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az OSZÖ az országos nemzetiségi listát állító Országos Szlovén Önkormányzatnak járó központi költségvetési támogatás összegéből kampányfilm készítésére, továbbá plakátok készítésére és irodaszer beszerzésére 483 623 Ft összeget használjon fel; továbbá 9 016 355 Ft visszafizetésre kerüljön a központi költségvetés részére.

33/2014. (IV.03.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy az OSZÖ a Rábavidéki szlovén rönkhúzás szokását jelölje a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A jelölésre az érintett szlovén közösség legszélesebb körű részvételével és előzetes, valamint teljes körű tájékoztatást követő beleegyezésével kerül sor.

34/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2013. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1b. sz. melléklet szerint elfogadja.

35/2014. (IV. 24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 17 575 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 47 533 e Ft; összes ráfordítását 47 747 e Ft összegben – 214 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.sz. mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2013. évi adózott eredmény teljes összegét
(- 214 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

36/2014. (IV. 24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.sz. melléklet szerint
50 002 e Ft tervezett bevétellel és 50 002 e Ft kiadással elfogadja.
- Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
- A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.
Az üzleti terv 2a.sz. mellékleteként az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Cafeteria szabályzatát.

37/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2013. évi beszámolóját a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.

38/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2013. évi költségvetésről szóló 10/2013.(II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 366 709 e/Ft-ban állapítja meg. /A 4.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 22 845 e/Ft-tal nőtt/.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét 366 709 e/Ft-ban állapítja meg. /A 4.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 22 845 e/Ft-tal nőtt./
3. A 10 /2013. (II.15.) számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát a 4.1. számú melléklet tartalmazza.

39/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (3) bekezdése alapján – a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának finanszírozásáról a csatolt 5a. sz. melléklet szerint elfogadja.

40/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2013. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 5b. sz. melléklet szerint elfogadja.

41/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ hivatalvezetője 2013. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 5c. sz. melléklet szerint elfogadja.

42/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 371/2012. (XII.31.) Korm rendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 5d.sz. melléklet szerint elfogadja

43/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

LETÖLTÉS

44/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján az érintett költségvetési szervek által záradékolt és a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »Banki utalások szabályszerűsége az Országos Szlovén Önkormányzatnál« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 6. sz. melléklet alapján elfogadja.

45/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014.(II.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 362 185 e/Ft-ban állapítja meg. /A 7.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata nem változott, csak belső átcsoportosítás történt.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 362 185 e/Ft-ban állapítja meg. /A 7.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat nem változott, csak belső átcsoportosítás történt./
3. A 7/2014. (II.14.) számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

46/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 8a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 8b. sz. melléklet szerint elfogadja.

47/2014. (IV.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §.- a, illetve 83. §. (1 ) bekezdése alapján nem támogatja, hogy a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői munkakör következő öt évre szóló betöltése pályázati eljárás lefolytatásával történjen.
Felkéri az OSZÖ elnökét a következő rendes ülésre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (7) alapján intézkedjen a nevelőtestület erre vonatkozó egyetértésének beszerzéséről a fentiekben hivatkozott eljárás lefolytatásának előterjesztéséhez.

48/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak választja -2014. 05.29-i hatállyal- 5 év időtartamra
Bartakovics Attila (születési hely, idő: Szentgotthárd, 1962. 03. 09. anyja neve: Doncsecz Mária Magdolna; lakcím: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 208/D)
Bedics Sándort (szül. hely, idő: Szentgotthárd, 1956. 10. 09. anyja neve: Zankócs Anna, lakcím: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 18. szám alatti lakos)
Bajzek Gyöngyi ( szül.hely, idő: Szentgotthárd, 1975.07.29., anyja neve: Fartek Mária, lakcím:9985 Felsőszölnök, Fő út 42.) személyeket a csatolt 1a.1b. 1c. sz. elfogadó nyilatkozatok alapján.

49/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felkéri a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a tagok az Alapító okiratban meghatározottak és a gazdasági társaságokról szóló jogszabály előírásainak figyelembe vételével válasszanak maguk közül FB elnököt és dolgozzák ki Ügyrendjüket, illetve terjesszék azt elő a Közgyűlés részére elfogadás céljából.

50 /2014. (V.15.) OSZÖ határozat
A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.) alapító okiratát az OSZÖ – mint alapító – Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 2. / pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerinti közhasznú szervezetként látja el.

2.) Az alapító okirat 5.1./ pontja helyébe a következők lépnek:

„5.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenysége:
A társaság a nemzetiségek jogairól szóló 2011: CLXXIX. tv. 10. § (4) bekezdésében előírt kulturális szolgáltatással, közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával, kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok teljesítése érdekében a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:

A társaság rádiót üzemeltet, szlovén nyelvű rádióműsorokat készít és sugároz, amellyel ápolja a szlovén nyelvet, a szlovén kultúrát, elősegíti a hagyományok fenntartását, megőrzését, ismerteket terjeszt, tájékoztatja a Magyarországon élő szlovén nemzetiségű lakosságot. A rádióműsor valamennyi rábavidéki szlovén lakta településen jó minőségben fogható, valamennyi szlovén nemzetiségi polgár számára hozzáférhető.

3.) Az alapító okirat 8. 2/ pontja helyébe a következők lépnek:

„8.2. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.”

4.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 8. 6/ ponttal:
8.6. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

5.) Az alapító okirat 12.3./ pontjában a „Gt. 141. §(2) bekezdésében„ szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvben „szövegrész lép.

6.) Az alapító okirat kiegészül az alábbi 12. 8/ ponttal:
„12.8. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.”

7.) Az alapító okirat 14.8./ pontjában a „Gt. 30. §-ban” szövegrész helyébe a „Ptk-ban „ szövegrész lép.

8.) Az alapító okirat 16.2.1./ pontja helyébe a következők lépnek:

„16.2.1. 16.2.1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.”

9.) Az alapító okirat 16.2.4./ pontja helyébe a következők lépnek:
„16.2.4. A Polgári Törvénykönyvben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre.”

10.) Az alapító okirat 19.12./ pontja helyébe a következők lépnek:

„19.12. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Bedics Sándor ( Szentgotthárd, 1956. 10. 09., anyja neve: Zankócs Anna,
Lakcím: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 18. )
Név: Bartakovics Attila ( Szentgotthárd, 1962. 03. 09., anyja neve.: Doncsecz Mária Magdolna,
Lakcím: 9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 208/D.)
Név: Bajzek Gyöngyi szn. ua. ( Szentgotthárd, 1975. 07. 29., anyja neve.: Fartek Mária,
Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Fő út 42.) „

11.) Az alapító okirat 19.15. pontjának első sora helyébe a következő lép:

„Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki.”

12.) Az alapító okirat 24. pontja helyébe a következők lépnek:

„A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

13.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

51 /2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. jelen határozat elfogadásától kezdve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

52/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet szerint fogadja el.

53/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. (II.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 363 835 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 3.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 650 e/Ft-tal nőtt/.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 363 835 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 3.1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 650 e/Ft-tal nőtt/.
3. A 7 /2014. (II.13.) számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 3.1. számú melléklet tartalmazza.

54/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2014/2015- ös nevelési évben 5 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

55/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évben 6 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

56/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 6. számú melléklet szerint elfogadja.

57/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a csatolt 7. sz. melléklet szerint fogadja el az OSZÖ Hivatala 66/2013. (VIII.22.) OSZÖ határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

58/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. §. (9) c) alapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói beosztás ellátására érkezett pályázat alapján a pályázó megbízásával egyetért.

59/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya által kiadásra bocsátott Tanulmánykötetből 90 példány vásárlását hagyja jóvá bruttó 120 000 Ft összegben- számla alapján.

60/2014. (V.15.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a „kis Triglavtól” a Triglavig, mint a Szlovénség Szimbóluma zarándoklat jegyében „nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése” témában a felmerülő költségek (szállás, ételcsomagok biztosítása.) finanszírozása céljából bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

61/2014. (VI. 28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2013. 06. 29.- 2014. 06. 28. időszak tevékenységéről.

62/2014. (VI. 28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »A szlovén nemzetiségi önkormányzatok III. szakmai és sportnapja« rendezvény lebonyolítása céljából a nemzetiségi önkormányzatok közti együttműködés témában maximum bruttó 216.000 Ft összeg kifizetését engedélyezi.

63/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1.1. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1.2. számú melléklet szerint elfogadja.

64/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 434 256 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 70 421 e/Ft-tal nőtt/.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 434 256 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 70 421 e/Ft-tal nőtt/.
3. A 7 /2014. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát a jegyzőkönyv 2.1. számú melléklet tartalmazza.

65/2014.(VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ székhely épület felújítás kapcsán a tetőtéri iroda kialakítás és konyha falazás, továbbá az épület felújítás szempontjából elmaradt földszinti rész teljes felújításának kivitelezési változatára (III. ütem) közbeszerzési dokumentáció kerüljön előkészítésre.

66/2014. (VII. 31.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat összesített 2014. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítását a 4.1.melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

67/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat hosszú távú és középtávú vagyongazdálkodási tervét a következők szerint módosítja:
1. az Országos Szlovén Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve a 11. ponttal kiegészítésre kerül:
11. Az önkormányzat hosszú távon ellátandó közfeladatai:
- az általa képviselt nemzetiség érdekeinek képviselete, védelme
- tevékenységével kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásának biztosítása, [annak színteret biztosító székház, illetve kirendeltség, mint forgalomképtelen vagyonelem bevonásával]
- nemzetiségi nevelési intézményei révén szlovén nemzetiségi nevelési,- oktatási feladatok ellátása (óvodai és nappali rendszerű általános iskolai formában –a működtetés feladatának ellátására vonatkozóan)
- közérdekű muzeális kiállítóhelye révén szlovén nemzetiségi közgyűjteményi, közművelődési feladatok ellátása [annak helyszínt biztosító ingatlan, mint korlátozottan forgalomképes vagyonelem bevonásával]
• az ingatlanok – tervszerű felújításon keresztül- értékének növelése
• az ingatlanok energetikai korszerűsítése az üzemeltetési költségcsökkentés elérése érdekében
- nemzetiségi médiában lévő tulajdonosi érdekeltsége révén: nemzetiségi kulturális szolgáltatással, tájékoztatással kapcsolatos feladatellátás
- az üzleti vagyon révén, aminek hosszú távú célja, hogy elsődlegesen a közfeladat ellátását szolgálja, biztosítsa a vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodást, a vagyon értékének megőrzését, állagának védelmét és elősegítse a feladatellátáshoz nem szükséges vagyontárgyak elidegenítését.
Az ellátandó közfeladatokat biztosító vagyont és annak tervezett változását a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza a terv elkészültének éve vonatkozásában, a melléklet része a terv kezdő évét követő év vagyonkimutatása a jelentős vagyonváltozás bemutatása okán.
2. Országos Szlovén Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terv a 2a, és 2b, ponttal kiegészítésre kerül:
2a) Az önkormányzat ellátandó közfeladatait:
- az általa képviselt nemzetiség érdekeinek képviselete védelme
- tevékenységével kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásának biztosítása ennek érdekében az ingatlanvagyon területi kiterjedésének növelése, illetve fejlesztések eredményeként az érték növelése a rendelkezésre álló források figyelembe vétele mellett. [esetleges pályázati lehetőségek kihasználása]
- nemzetiségi nevelési intézményei révén szlovén nemzetiségi nevelési,- oktatási feladatok ellátása (óvodai és nappali rendszerű általános iskolai formában), ennek érdekében az ingatlanvagyon rendeltetésszerű használata, szükségszerű fejlesztések kivitelezése – tulajdonosi hozzájárulással.
- közérdekű muzeális kiállítóhelye révén szlovén nemzetiségi közgyűjteményi, közművelődési feladatok ellátása, ennek érdekében az ingatlanvagyon területi kiterjedésének megtartása mellett, illetve fejlesztések eredményeként az érték növelése a rendelkezésre álló források figyelembe vétele mellett. [esetleges pályázati lehetőségek kihasználása]
• az ingatlanok tervszerű felújításán, karbantartásán keresztül az értékének megőrzése, állagának megóvása
• rendelkezésre álló források függvényében az ingatlanok energetikai korszerűsítése, üzemeltetési költségcsökkentés elérése érdekében
• az intézményi feladatellátást biztosító vagyoni kör folyamatos felülvizsgálata a kapacitások minél jobb kihasználása érdekében
- nemzetiségi médiában lévő tulajdonosi érdekeltsége révén: nemzetiségi kulturális szolgáltatással, tájékoztatással kapcsolatos feladatellátás
- az üzleti vagyonnal kapcsolatos középtávú terv cél, hogy az önkormányzat gazdasági elképzeléseit szolgálja, a hasznosítás során a lehetőségek feltérképezésre kerüljenek, pótlásuk folyamatos legyen.
2b) az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Közgyűlés döntései és az éves költségvetés határozza meg.

68/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos döntéshozatalban Treiberné Doncsecz Ildikó képviselő részt vegyen.

69/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott
1. A Közgyűlés – a nevelőtestület támogató véleménye, és az oktatási miniszter
egyetértése birtokában – pályázati kiírás nélkül – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett – 2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig megbízza Treiberné Doncsecz Ildikó (9983 Alsószölnök, Napsugár u. 14. szám alatti lakost) a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával,
2. A Közgyűlés Treiberné Doncsecz Ildikó (9983 Alsószölnök, Napsugár u. 14. szám
alatti lakos) illetményét – a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény:264 276 Ft
nemzetiségi pótlék:16 017 Ft
nehéz körülmények között végzett munka pótléka:16 017 Ft
intézményvezetői pótlék:64067 Ft
kerekítés: 23 Ft
Kereset összesen:360 400 Ft

70/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt 7.1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

71/2014. (VII.31.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az
Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a Zalavári Zarándoklat és Koszorúzás » szlovén anyanyelvi kultúra megőrzése és ápolása nyelvi zarándokút formájában« témában a felmerülő költségek (utiköltség és vendéglátás biztosítása..) finanszírozása céljából bruttó 150 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

98/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Ropos Márton képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökévé választja meg.

99/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesévé választja meg.

100/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 117. §.- a alapján az Országos Szlovén Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozathoz csatolt 7a. sz. melléklet szerint elfogadja.

101/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az adott Bizottság vonatkozásában a bizottsági elnök és bizottsági tagok megválasztására egy döntéshozatal keretében kerüljön sor.

102/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot. A Bizottság elnökének: Kovács Andrea képviselőt, a bizottság tagjainak: Nemes László képviselőt és Trajbár István képviselőt választja meg.

103/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza az Oktatási Bizottságot. A Bizottság elnökének: Lázár Éva képviselőt, a bizottság tagjainak: Faschingné Libricz Irén képviselőt, Holecz Lajosné képviselőt, Kovács László István képviselőt és Treiberné Doncsecz Ildikó képviselőt választja meg.

104/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Kulturális Bizottságot. A Bizottság elnökének: Mukicsné Kozár Mária képviselőt, a bizottság tagjainak: Bartakovics Ilona képviselőt és Csatóné Balogh Mária képviselőt választja.

105/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8–i hatállyal Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének - tiszteletdíját bruttó: 280.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

106/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8–i hatállyal Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettesének - tiszteletdíját bruttó: 80.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

107/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8–i hatállyal Kovács Andrea, az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 60.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

108/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8–i hatállyal Lázár Éva az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 50.000 ,-Ft/hó összegben állapítja meg.

109/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8–i hatállyal Mukicsné Kozár Mária az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsági elnökének - tiszteletdíját bruttó: 50.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

110/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8-i hatállyal a képviselők - tiszteletdíját bruttó: 12.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

111/2014. (XI.08.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése törvény alapján 2014. november 8-i hatállyal a bizottsági tagságot is ellátó képviselők - tiszteletdíját bruttó: 15.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

112/2014. (XI.8.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a képviselők kiküldetésének esetére az útiköltség megtérítésével kapcsolatos fedezetet biztosítja.

113/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

114/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 457 233 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 136 e/Ft-tal nőtt/.
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 457 233 e/Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 3 136 e/Ft-tal nőtt/.
3. A 7 /2014. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

115/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési terv-javaslatát a csatolt - 3.1. számú - mellékletek szerint a következő ellenőrzendő folyamatokat választva:
1. Az Önkormányzat által kötelezően vagy önként vállalt feladatok ellenőrzése
2.Alapító okiratok ellenőrzése; a fenntartó és intézményei közötti kapcsolatok ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál

116/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2015. évi munkatervét a jegyzőkönyvhöz csatolt 4.c. sz. melléklet szerint elfogadja.

117/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 5.a. számú; a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 5.b. számú; a gyalogtúra, és a szlovén nemzetiségi önkormányzatok szakmai és sportnapja kiadási tételeiről készült beszámolót az 5.c. sz. melléklet szerint elfogadja.

118/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a megbízólevelek átvételével és az alakuló üléssel kapcsolatban a felmerült szállítási és vendéglátási költségek fedezetéül bruttó 205 773 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

119/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Élő Betlehem« anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 122 421 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

120/2014. (XI.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Hagyományőrző Karácsonyi Est « anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 100 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.