1/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

2/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Működési támogatás átadása a Magyarországi Szlovének Szövetsége részére a Porabje c. újság kiadásának finanszírozására

2/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 10.§. e, pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a

határozathoz csatolt melléklet szerint. A finanszírozás forrása: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 57. alcím- 10. az Országos Szlovén Önkormányzat és Média jogcímcsoport.

A finanszírozás összege: 22,4 millió Ft.

3/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Működési támogatás átadása a Szlovén Rádió KNKFT. részére a működési kiadások finanszírozására

3/2013. (I. 31.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények

támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., mint a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8. §. a, pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján- átadásra kerülő 2013. évi működési támogatás összegét 31,9 millió Ft összegben határozza meg.

A finanszírozás forrása: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi

CCIV. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezet 20. cím. 58. alcím- 10. Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport.

4/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Döntéshozatal az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi költségvetés- készítésének további irányáról

4/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2013. évi költségvetés az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2013. évi költségvetés tervezetét a 2. sz. melléklet szerint előterjesztett tartalommal megtárgyalta, azt a következő javaslatok:

- OSZÖ és a nemzetiségi önkormányzatok közös szervezésű programjainak fedezete a tervezhető mértékben kerüljön beépítésre a költségvetésbe

- Kühár Emlékház esetében egy technikai alkalmazott bére a fűtési időszakra nézve kerüljön beépítésre az OSZÖ 2013. évi költségvetési határozattervezetébe

mellett elfogadja.

Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az OSZÖ elnökét, hogy az OSZÖ – hatályos jogszabályoknak megfelelően előkészített- 2013. évi költségvetési határozat – tervezetét 2013. február 15. napjáig terjessze az OSZÖ Közgyűlés elé.

5/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Intézményi térítési díj elfogadása- felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában

5/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:

I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozza meg:

1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:

a) tízórai: 97 Ft /nap;

b) ebéd: 311 Ft/nap;

c) uzsonna: 84 Ft /nap;

d) háromszori étkezés: 491 Ft /nap

2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:

a) tízórai: 113 Ft /nap;

b) ebéd: 345 Ft /nap;

c) uzsonna: 97 Ft /nap;

d) háromszori étkezés: 555 Ft/ nap

II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

6/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Intézményi térítési díj elfogadása- Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézménye vonatkozásában

6/2013. (I. 31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), illetve 151. §. (2) bekezdése alapján, a következőket határozza meg:

I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozza meg:

1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:

a) tízórai: 90 Ft /nap;

b) ebéd: 310 Ft/nap;

c) uzsonna: 70 Ft /nap;

d) háromszori étkezés: 470 Ft/nap

2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:

a) ebéd: 400 Ft /nap;

II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást -a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

7/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Rendezvényhez kapcsolódó költség kifizetésének jóváhagyása

7/2013. (I.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2013. évi munkaterv szerinti kulturális programjának lebonyolításához – Szlovén Kultúra Napja – maximum bruttó 96 295 Ft összeg kifizetését hagyja jóvá – a Porabje Kft. részére- a résztvevő protokollmeghívottak

vendéglátása céljából, illetve további maximum bruttó 35 000 Ft összeget a fellépő gyermekcsoportok ellátásának finanszírozása kapcsán.

8/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Ügyrendi Bizottság beszámolója

8/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

9/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

10/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

10/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.
1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 261 994 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 777 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 8 777 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 8 918 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 33 608 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 210 691 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 210 691 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 261 994 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 261 994 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 235 181 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 99 240 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 26 308 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 55 072 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 54 561 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 15 235 e Ft

ba) beruházások, 2 484 e Ft

bb) felújítások 12 751 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 11 578 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 261 994 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

(3) Az önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) 2 db emlékoszlop beruházás 1 600 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba )OSZÖ székház felújítás 10 381 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 33 608 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 33 608 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 17 156 e Ft,

aa) működési célú 17 156 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 16 452 e Ft,

ba) működési célú 16 452 e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

6. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 38 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 11 578 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások minden szerv vonatkozásában beépítésre kerültek a költségvetésébe.

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét

26 920 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23 917 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft

amelyből

ba) önkormányzattól, e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

c) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány 3 003 e Ft

i) egyéb bevételek 0 e Ft

j) finanszírozási bevételek

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 26 920 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 26 920 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.
11. § (1) A Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 26 666 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 14 838 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 884 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7 944 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 254 e Ft

ba) beruházások, 254 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 0 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 26 920 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

12. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 3 003 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 3 003 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 1 932 e Ft,

aa) működési célú 1 932 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 1 071 e Ft,

ba) működési célú 1 071 e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

13. § (1) A közgyűlés a Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 102 022 ezer forintban állapítja meg.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 777 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 8 777 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 20 756 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 72 489 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 72 489 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 102 022 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 102 022 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 78 463 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 9 260 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 460 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 12 182 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 54 561 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 11 981 e Ft

ba) beruházások, 1 600 e Ft

bb) felújítások 10 381 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 11 578 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 102 022 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

17. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 20 756 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 20 756 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 5 375 e Ft,

aa) működési célú 5 375 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 15 381 e Ft,

ba) működési célú 15 381 e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

18. § (1) A közgyűlés az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9 163 ezer forintban állapítja meg.

20. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 061 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 9 061 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 102 e Ft

j) egyéb bevételek 0 e Ft

k) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 9 163 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 9 163 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

21. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 8 163 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 3 486 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 472 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 3 205 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1 000 e Ft

ba) beruházások, e Ft

bb) felújítások 1 000 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 9 163 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

22. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 102 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 102 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 102 e Ft,

aa) működési célú 102 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése e Ft,

ba) működési célú e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

23. § (1) A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének költségvetése

24. § Az önkormányzat közgyűlése felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 66 860 ezer forintban állapítja meg.

25. § (1) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 57 099 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 57 099 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 5 454 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 4 307 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 66 860 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 66 860e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

26. § (1) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 66 860 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 38 121 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 9 930 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18 809 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft

ba) beruházások, e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 0 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 66 860 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

27. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 4 307 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 4 307 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 4 307 e Ft,

aa) működési célú 4 307 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése e Ft,

ba) működési célú e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

28. § (1) A közgyűlés a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének költségvetése

29. § Az önkormányzat közgyűlés a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 57 029 ezer forintban állapítja meg.

30. § (1) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48 125 e Ft,

amelyből

bc) önkormányzattól, 48 125 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 3 464 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 5 440 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 57 029 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 57 029 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

31. § (1) Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 55 266 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 33 535 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 562 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13 169 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 2 000 e Ft

ba) beruházások, 630 e Ft

bb) felújítások 1 370 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 0 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 57 029 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

32. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5 440 e Ft hiány,

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 5 440 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 5 440 e Ft,

aa) működési célú 5 440 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése e Ft,

ba) működési célú e Ft

bb) felhalmozási célú …….. e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása e Ft,

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

33. § (1) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

34.§. (1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

(2) A közgyűlés legalább félévenként – illetve szükség szerint- dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és az előirányzat változásokról az OSZÖ elnöke, illetve intézményvezetői a közgyűlést szükség szerint kötelesek tájékoztatni. Az OSZÖ elnöke köteles gondoskodni a költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve legalább félévenként, de legkésőbb (december 31-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig.

35.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozat szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek telj/pa) működp26. § (1) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kipa) irányító szerv/pb)f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0/p /p e Ft az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft , költségvetéséből kapott támogatás 23 917 e Ft/pemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, az/pazesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős.

(3) A költségvetési szervek esetén a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés az államháztartásról szóló tpca) működési célú e Ftba) beruházások, 1 600 e Ft/p örvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) rendelet szabályai szerint történik.

36.§.(1)Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számlájukat az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezetik.

(2) Az OSZÖ és költségvetési szervei pályázatokhoz alszámlát nyithatnak a számlavezető banknál.

37.§ A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök az OSZÖ és intézményei vonatkozásában egyaránt kizárólagosan a közgyűlést illetik meg.

38.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az OSZÖ, illetve intézménye a számlavezető banknál értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

39. § A közgyűlés a költségvetési szerveinél foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 2013. évre az alábbiakat határozza meg.

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria szabályzat tartalmazza.

40.§ 2013. évben a képviselők tiszteletdíja nem változik.

41. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a közgyűlés nem ruházza át.

11/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. év I. félévi beszámolójának elfogadása

11/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 4a. sz. melléklet szerint elfogadja.

12/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva 2012/2013. I. félévi beszámolójának elfogadása

12/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 4b. sz. melléklet szerint elfogadja.

13/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Óvodai beíratás időpontjának meghatározása – a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben

13/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdésében foglaltakra- az OSZÖ fenntartásában lévő felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben

- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontját a következők szerint határozza meg: 2013. április 8. (hétfő) 8-12 óráig és 2013. április 9. (kedd) 12- 16 óráig. Az óvodába történő felvételre az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.

Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

14/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Óvodai beíratás időpontjának meghatározása a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézményben

14/2013. (II.15.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdésében foglaltakra- az OSZÖ fenntartásában lévő Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézményben

- az óvodába történő felvételre jelentkezés időpontját a következők szerint határozza meg: 2013. április 8. (hétfő) 13-16 óráig és 2013. április 9. (kedd) 10- 13 óráig. Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.

Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézmény vezetőjét a felvételre jelentkezés időpontjának és a felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

15/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

16/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat –Magyarországi Szlovének Szövetsége Egyedi pályázati támogatási kérelmének benyújtása

16/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége egyedi támogatási kérelmet nyújtson be [a csatolt költségterv szerint] az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes Államtitkárságához a Magyar- Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. üléséről készült jegyzőkönyv III. 3.pontja alapján a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2013. évi működési költségeinek támogatására vonatkozóan.

17/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat –Magyarországi Szlovének Szövetsége közötti Együttműködési Megállapodás előkészítése

17/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége közötti Együttműködési megállapodás előkészítésére és Közgyűlés elé terjesztésére.

18/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Óvodai nyitva tartás és nyári karbantartási időszak meghatározása

18/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység, illetve a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva – óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

1. a heti nyitvatartási időt a 2013/2014. nevelési évben hétfőtől péntekig a következők szerint határozza meg.

• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje: 7- 17 óráig

• Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva- – Óvoda intézményegységben az óvoda heti nyitvatartási ideje: 6.30- 16.30 óráig tart.

2. a 2012/2013. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:

• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2013. július 1- től – 2013. július 21-ig. [zárva tart: 2013. július 22. – 2013. augusztus 30.-ig]

• Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2013. július 1- től – 2013. július 15-ig, illetve 2013. augusztus 11- től- 2013. augusztus 31-ig. [zárva tart: 2013. július 15- 2013. augusztus 11.-ig]

A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

19/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása

19/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat összesített 2013. évi közbeszerzési tervét a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

20/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat vagyonáról szóló rendelkezés elfogadása

20/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 125. §. (1)- (4) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit az Országos Szlovén Önkormányzat vagyonáról és vagyona használatának szabályairól szóló rendelkezést a csatolt 4a. sz. melléklet szerint fogadja el.

21/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása

21/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 371/2012. (XII.31.) Korm rendelet 55.§. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 5.sz. melléklet szerint elfogadja.

22/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat- Szakonyfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvény

23/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény jóváhagyása

24/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Szlovén Rádió KNKFT. ügyvezetője 2012. évi beszámolójának elfogadása

24/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2012. évi szakmai beszámolóját az 1b. sz. melléklet szerint elfogadja.

25/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Szlovén Rádió KNKFT. 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

26/2013.(IV.25.) OSZÖ határozat

Szlovén Rádió KNKFT. 2013. évi üzleti tervének elfogadása

26/2013. (IV. 25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.sz. melléklet szerint 47 790 e Ft tervezett bevétellel és 47 790 e Ft kiadással elfogadja. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.

A pályázati bevételek nem terv szerinti teljesülése esetén a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jjogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett, illetve javaslata alapján.

Az üzleti terv mellékleteként az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja

a Szlovén Rádió Közhasznú NonprofitKft. Cafeteria szabályzatát.

27/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Szlovén Rádió KNKFT. FB elnökének 2012. évi beszámolójának elfogadása

27/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2012. évi beszámolóját a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.

28/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása (IV.)

28/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.13.) számú határozat módosítását az alabbiak szerint fogadja el.

1.§.

A 2.§. helyébe a következő módosítás kerül

A közgyűlés az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 204 235 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A 3.§. helyébe a következő módosítás kerül:

Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 117 767 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 50 711 e Ft,

amelyből:

ba) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására, 3 337 e Ft

bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 3 305 e Ft

egyéb célra

bc) önkormányzati költségvetési szervtől kapott támogatás 44 069 e Ft

c) intézményi működési bevétel, 2 922 e Ft

d) Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 491 e Ft

d) felhalmozási bevétel 5 379 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 26 965 e Ft

3.§.

A 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 187 032 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 56 066 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14 310 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 57 097 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 59 559 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 9 710 e Ft

ba) intézményi beruházások, 5 556 e Ft

bb) felújítások 4 154 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

4.§.

A 8.§. helyébe a következő módosítás kerül:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék nincs, a céltartalék 7 493 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

A 14.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 8 924 ezer forintban állapítja meg.

A 15.§. helyébe a következő módosítás kerül

6.§.

A Kühár Emlékház ( Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 880 e Ft,

c) intézményi működési bevétel, 44 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft

7.§.

A 16.§. helyébe a következő módosítás kerül

A Kühár Emlékház ( Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 6 578 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 3 419 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 860 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 2 299 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 2 346 e Ft

ba) intézményi beruházások, 234 e Ft

bb) felújítások 2 112 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

8.§.

4/1. Az önkormányzat felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének költségvetése

18 §. helyébe a következő módosítás kerül:

Az önkormányzat közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 34 471 ezer forintban állapítja meg.

9.§.

19 §. helyébe a következő módosítás kerül:

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 112 e Ft

c) intézményi működési bevétel, 1 275 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/

0 e Ft

10.§.

20 §. helyébe a következő módosítás kerül:

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 34 055 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 18 552 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4 562 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10 941 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 416 e Ft

ba) intézményi beruházások, 416 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

11.§.

4/2. Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének költségvetése

22 §. helyébe a következő módosítás kerül:

Az önkormányzat közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 26 466 ezer forintban állapítja meg.

12.§.

23 §. helyébe a következő módosítás kerül:

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25 698 e Ft,

c) intézményi működési bevétel, 550 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 218 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft

13.§

A 24.§. helyébe a következő módosítás kerül:

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 25 761 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 11 991 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 976 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10 794 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 705 e Ft

ba) intézményi beruházások, 415 e Ft

bb) felújítások 290 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

29/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása a Porabje c. újság kiadásának támogatásáról

29/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§. b, pontja, illetve 10.§. (3) bekezdése alapján a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának finanszírozásáról a csatolt 5a. sz. melléklet szerint elfogadja.

30/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

A Kühár Emlékház vezetője 2012. évi beszámolójának elfogadása

30/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2012. évi

beszámolóját a határozathoz csatolt 5b. sz. melléklet szerint elfogadja.

31/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat hivatalvezetője 2012. évi beszámolójának elfogadása

31/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ hivatalvezetője 2012. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 5c. sz. melléklet szerint elfogadja.

32/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos döntéshozatal

33/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat vagyonkimutatásának elfogadása

33/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet

44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2012. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt 5d. sz. melléklet szerint elfogadja.

34/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

34/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. § A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 185 166 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 220 789 ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 49 023 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól 19 041 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből 29 982 e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 3 168 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 491 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 26 965 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 117 767 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 117 767 e Ft

k) egyéb bevételek e Ft

l) finanszírozási bevételek 23 375 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások 54 321 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 13 997 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások 36 561 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások 55 456 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) intézményi beruházások 3 538 ezer forint,

bc) kormányzati beruházások 5 556 ezer forint,

bd) lakástámogatás ezer forint,

be) lakásépítés ezer forint,

bf) egyéb felhalmozási kiadások ezer forint,

c) kölcsönök ezer forint,

d) egyéb kiadások ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány ezer forint,

f) finanszírozás 15 737 ezer forint.

(2´) Az önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) emlékoszlopok állítása beruházás 1 346 e Ft,

ab) ………………………………. beruházás ……….. e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) tüzelőtároló építés felújítás 3 154 e Ft,

bb) ………………………………. felújítás ……….. e Ft.

5. § (1) Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 193 824 ezer Ft, kiadása 185 166 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet

8 658. ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8 658 e Ft

aa) működési célú 8 658 e Ft

ab) felhalmozási célú e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése e Ft

ba) működési célú e Ft

bb) felhalmozási célú e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése e Ft

ca) működési célú e Ft

cb) felhalmozási célú e Ft

6. § A közgyűlés az önkormányzat 2012. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 7 459 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 34 228 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

9.§(1) A közgyűlés az önkormányzat összevont mérlegét 122 426 e Ft eszköz és 122 426 e Ft forrás oldallal hagyja jóvá.

(2) A 2012. évi önkormányzati összevont mérleget a 4.számú melléklet tartalmazza.

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének teljesítése

10 § A közgyűlés a Hivatal teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 21 322 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 23 132 ezer forintban

állapítja meg.

11 § A Hivatal 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23 097 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 35 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ e Ft

j) egyéb bevételek e Ft

k) finanszírozási bevételek e Ft

12. § (1) A hivatal 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 17 951 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 11 261 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 2 837e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 3 853 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások e Ft

b) felhalmozási költségvetés 1 127 e Ft

ba) intézményi beruházások 1 127 e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) kormányzati beruházások e Ft

bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 2 244 e Ft

13. § A közgyűlés a hivatal 2012. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

14. § Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 192 187 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 218 218 ezer forintban

állapítja meg.

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48 903 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól 18 961 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből 29 942 e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányza/pi/p/p/p) elő/p/p/pző évi pénzmaradvány /és vállalkozább) felújítások 2 112 e Ft/psi maradvány alaptevékenységtából e Ft

származik,

c) közhatalmi beb) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 49 023 e Ft,vétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 1 019 e Ft

e) felhalmozási bee) tartalékok, pénzmaradvány ezer forint,vétel e Ft

f) műk&¨dési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 189 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik /ppbd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft/p) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 26 965 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 117 767 e Ft

k) egyéb bevételek e Ft

l) finanszírozási bevételek 23 375 e Ft

16. § Az önkormányzat saját, 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 174 809 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 10 298 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 2 817e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 15 531 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 146 163 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 4 500 e Ft

ba) intézményi beruházások 1 346 e Ft

bb) felújítások 3 154 e Ft

bc) kormányzati beruházások e Ft

bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 12 878 e Ft

17. § A közgyűlés az önkormányzat saját, 2012. évre teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
5. Az önkormányzat Kühár Emlékház ( Szlovén Tájház) költségvetési szervének a 2012. évi költségvetésének teljesítése

18. § A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) nevű költségvetési szervének teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 8 822 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 8 924 ezer forintban

állapítja meg.

19. § A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 880 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól 8 880 e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 44 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ e Ft

k) egyéb bevételek e Ft

l) finanszírozási bevételek e Ft

20. § A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 6 398 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 3 318 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 856 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 224 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 2 346 e Ft

ba) intézményi beruházások 234 e Ft

bb) felújítások 2 112 e Ft

bc) kormányzati beruházások e Ft

bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 78 e Ft

21. § A közgyűlés a 18. §-ban meghatározott szerv 2012. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

6. Az önkormányzat Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szervének a 2012. évi

költségvetésének teljesítése

22. § A közgyűlés a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök nevű költségvetési szervének teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 31 039 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 34 512 ezer forintban

állapítja meg.

23. § A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szerv 2012. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33 152 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól 33 152 e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 1 276 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ e Ft

k) egyéb bevételek e Ft

l) finanszírozási bevételek e Ft

24. § A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 30 271 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 17 687 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 4 531e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 8 053 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 416

ba) intézményi beruházások 416 e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) kormányzati beruházások e Ft

bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 352 e Ft

25. § A közgyűlés a 22. §-ban meghatározott szerv 2012. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

7. Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének a 2012. évi

költségvetésének teljesítése

26. § A közgyűlés a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva nevű költségvetési szervének teljesített 2012. évi

a) kiadási főösszegét 22 503 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 26 710 ezer forintban

állapítja meg.

27. § A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 25 698 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból e Ft

bc) helyi önkormányzattól 25 698 e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól e Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből e Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből e Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel e Ft

d) intézményi működési bevétel 794 e Ft

e) felhalmozási bevétel e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 218 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft

h) kölcsön e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ e Ft

k) egyéb bevételek e Ft

l) finanszírozási bevételek e Ft

28. § A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 21 613 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások 11 757 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 2 956e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 6 900 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 705 e Ft

ba) intézményi beruházások 415 e Ft

bb) felújítások 290 e Ft

bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök e Ft

d) egyéb kiadások e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

f) finanszírozás 185 e Ft

29 § A közgyűlés a 26. §-ban meghatározott szerv 2012. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

35/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények normatív állami támogatásának igényléséről és felhasználásáról készített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

35/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján az érintett költségvetési szervek által záradékolt és a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett a »Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kéttannyelvű

Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmények 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylése és elszámolása rendjének« vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 6. sz. melléklet alapján elfogadja.

36/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános iskola és Óvoda intézmény gyermekétkeztetésének vonatkozásában Szolgáltatási szerződés és megállapodás megtárgyalása és elfogadása

36/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény gyermekétkeztetésének biztosítása vonatkozásában

1. a 119/2012. (XII.21.) OSZÖ határozatát hatályon

kívül helyezi

2. a gyermekétkeztetésra vonatkozó 35/2013. (IV.25.) OSZási- szerződés tervezetet és Megállapodás- tervezetet megtárgyalta, azzal a 7a és 7b. sz. mellékletek szerint egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét azok aláírására.

37/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat – Magyarországi Szlovének Szövetsége közötti Együttműködési megállapodás elfogadása

37/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az OSZÖ és MSZSZ közötti Együttműködési Megállapodás tervezetet megtárgyalta, azzal egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét a 8. sz. melléklet szerinti megállapodástervezet aláírására.

38/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

39/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása

39/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. §- a; -továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései és az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzata alapján – az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadja:

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik – döntés-előkészítő és végrehajtó szerve- az OSZÖ Hivatala fenntartásáról és a biztonságos, jogszerű működéshez szükséges feltételek biztosításáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (OSZÖ budapesti kirendeltsége, OSZÖ székház- Felsőszölnök; a Felsőszölnök, Templom út 11. szám alatti közérdekű muzeális kiállítóhely;) fenntartásáról, illetve további intézményei a Radio Monošter; Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda; Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva szakmai feltételeknek megfelelő működtetéséről.

Az Országos Szlovén Önkormányzat gondoskodik a belső ellenőri, könyvvizsgálói feladatok ellátásának biztosításáról döntéshozó és végrehajtó szervei hatékony, – és jogszabályi előírásoknak megfelelő működése érdekében is.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése feladatának tekinti a nemzetiségi oktatás, kultúra és identitás fenntartása és átörökítése érdekében az intézményei fenntartásán felül a nevezett célt szolgáló:

- rendezvények (Szlovén Kultúra Napja..) megrendezését;

- a szlovén nyelvet tanuló diákok részére Szlovén Évzáró; Szavalóverseny megszervezését, egy találkozó/gyalogtúra lebonyolítását

- a Kühár Emlékház adta lehetőségek kihasználását (műhelymunkák, múzeumpedagógiai,- népismereti foglalkozások, nyári tábor), környékbeli iskolák bevonását a tevékenységekbe, kiállítás népszerűsítését,

- a szlovén nyelvoktatás területén a folyamatos szakmai kapcsolattartás érdekében aktív közreműködést, a leendő első osztályos gyermekek szüleinek tájékoztatásában a nemzetiségi,-kétnyelvű oktatási intézményekbe történő beiratkozás érdekében történő szerepvállalást.

Az Országos Szlovén Önkormányzat törekszik a szlovén kétnyelvű, nemzetiségi oktatás szakmai színvonalának emelésére – közoktatási szakértő, szlovén nyelvi szaktanácsadó, szlovén asszisztensek munkájának igénybevétele révén -, továbbá pályázati, továbbképzési lehetőségek kihasználása, támogatása vonatkozásában, így a tevékenyen 2013. évben indult (Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-11/1) projekt kapcsán is – a szlovén nemzetiségi oktatás minőségének javítása érdekében tananyagfejlesztés témában.

Az OSZÖ 2014. évben két településen tervez »a szlovén anyanyelvi kultúra elszármazott megőrzőinek és átörökítőinek tiszteletére« emléktáblát állíttatni.

A Közgyűlés előtérbe helyezi az informális tájékoztatást az Országos Szlovén Önkormányzat és a szlovén, továbbá helyi, illetve hazai és anyaországi szervezetek (Magyarországi Szlovének Szövetsége, helyi nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, települési önkormányzatok, a hazai és az anyaországi igazgatási és diplomáciai szervek …) között.

Az OSZÖ – az MSZSZ-el – kezdeményezi a Vas Megye Közgyűlésével, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, illetve a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum fenntartójával kötött megállapodások értékelését, illetve a megállapodások meghosszabbítását.

2014. évben is kiemelt feladatának tekinti az Országos Szlovén Önkormányzat, intézményeinek (Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva; Radio Monošter, Kühár Emlékház, OSZÖ Hivatala) és a rajta keresztül finanszírozott szervezeteknek (MSZSZ részére- Porabje c. újság kiadására), továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak és a nemzetiségi területen tevékenykedő szervezeteknek a folyamatos működésére és az ehhez sz&¨kséges pénzügyi fedezet biztosításának megvalósítására vonatkozó tárgyalások folytatását.

Az OSZÖ a 2014. évben a választási eljárás szervezetet érintő feladatainak ellátásával is tervez.

Az OSZÖ kiemelt feladatának tartja a nemzetiségi önkormányzatokkal való hatékony szakmai és tevékenységbeli [Találkozó] együttműködést és kapcsolattartást.

2014. farsangján a rönkhúzás szokásának felelevenítése a MSZSZ-vel, a szlovén önkormányzatokkal és egyesületekkel, valamint a szomszédos szlovéniai településekkel.

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

2. Az önkormányzat hitelt –esetleg pályázati hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel.

3. Az önkormányzat működőképességének – a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.

4. A költségvetési előirűányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket

6. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

7. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

8. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

9. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

11. A költségvetési koncepció számadati:

Kiadási főösszeg: 251 496 e Ft

Bevételi főösszeg: 251 496 e Ft

A bevételek és kiadások részletezése és összehasonlítása:

EZER FORINTBAN

Kiadási és bevételi jogcímek: 2014. évi koncepció

KIADÁSOK:

? személyi juttatások 105 136,-

? járulékok 29 000,-

? dologi kiadások 60 560,-

? egyéb működés célú támogatások 54 300,-

? Felhalmozási kiadás 2 500

összesen: 251 496,-

BEVÉTELEK:

? állami támogatás 172 191 ,-

? intézményi működési bevétel: 8 000 ,-

? felhalmozási bevétel

? pénzmaradvány 9 000,-

? működési célú támogatási pénzeszközátvétel : 62 305,-

összesen: 251 496,-

LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN:

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a következő:

- 1 fő főállású hivatalvezető,

- 1 fő főállású gazdasági vezető

- 1 fő részmunkaidős pénzügyi-és adminisztratív előadó,

- 2 fő főállású pénzügyi előadó

- 1 fő főállású gondnok- gépkocsivezető,

- 1 fő részfoglalkozású tájház- vezető- múzeumpedagógus,

- 1 fő részfoglalkozású takarítónő

- 26 fő főállású pedagógus,

- 3 fő főállású takarító

- 2 fő részfoglalkozású fűtő-karbantartó,

- 1 fő dada

A Közgyűlés felkéri az elnököt és az intézményvezetőket, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

40/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva vonatozásában az első osztály indításának jóváhagyása

41/2013. (IV.25.) OSZÖ határozat

Kitüntetés adományozása

42/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről

43/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása

43/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Pedagógiai programjával egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 2a. sz. melléklet szerint vállalja, azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozás&´ban minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel éljen, tekintve, hogy bizonyos tevékenységek ellátása kizárólag pályázati forrásbevonás révén biztosítható.

44/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva Pedagógiai Programjának elfogadása

44/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény fenntartója az intézmény Pedagógiai programjával egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket az intézmény által beterjesztett 2b. sz. melléklet szerint vállalja azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a pótlólagos feladatok finanszírozása vonatkozásában minden hazai és anyaországi pályázati lehetőséggel éljen, tekintve, hogy bizonyos tevékenységek ellátása kizárólag p&´lyázati forrásbevonás révén biztosítható.

45/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Továbbképzési tervének elfogadása

45/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény Továbbképzési Programját megismerte és a 3a.sz. m. szerint elfogadja azzal, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a feladatok finanszírozása vonatkozásában elsősorban a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegből kerüljön megvalósításra a pedagógus továbbképzés, illetve ezt a forrást kötelező az iskola pedagógus szükségletének képzésére fordítani.

Az intézmény köteles előnyben részesíteni azokat a pedagógusokat, akik az iskola nemzetiségi jellegének megfelelő, vagy a szakos ellátottságot növelő képzéseken vesznek részt.

Egyéb esetben a pedagógus a törvény alapján önköltségen részt vehet a választott képzésen, de támogatását az intézményvezető a fenntartóval történő előzetes egyeztetés esetén (továbbképzési keret pénz feleslege vagy pályázati lehetőség) hagyhatja jóvá.

Az intézményvezető a következő ülésre mérje fel a következő nevelési évtől a nemzetiségi oktatás,- nevelés ellátásához szükséges képzettségek és szakos ellátottságot növelő képzettségek mindenképpen pótolni szükséges körét és az elvégzésüket vállaló kollégák tanulmányainak támogatását meghatározó költségvetési kiadási tételt egy továbbképzési költségvetési keret előterjesztése formájában.

Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

46/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva Továbbképzési tervének elfogadása

46/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény fenntartója az intézmény Továbbképzési Programját megismerte és a 3b.sz. m. szerint elfogadja azzal, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy a feladatok finanszírozása vonatkozásában elsősorban a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegből kerüljön megvalósításra a pedagógus továbbképzés, illetve ezt a forrást kötelező az iskola pedagógus szükségletének képzésére fordítani.

Az intézmény köteles előnyben részesíteni azokat a pedagógusokat, akik az iskola nemzetiségi jellegének megfelelő, vagy a szakos ellátottságot növelő képzéseken vesznek részt.

Egyéb esetben a pedagógus a törvény alapján önköltségen részt vehet a választott képzésen, de támogatását az intézményvezető a fenntartóval történő előzetes egyeztetés esetén (továbbképzési keret pénz feleslege vagy pályázati lehetőség) hagyhatja jóvá.

Az intézményvezető a következő ülésre mérje fel a következő nevelési évtől a nemzetiségi oktatás,- nevelés ellátásához szükséges képzettségek és szakos ellátottságot növelő képzettségek mindenképpen pótolni szükséges körét és az elvégzésüket vállaló kollégák tanulmányainak támogatását meghatározó költségvetési kiadási tételt egy továbbképzési költségvetési keret előterjesztése formájában.

Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen.

47/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat –Magyarországi Szlovének Szövetsége –Vas Megye önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása

47/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarországi Szlovének Szövetsége és Vas Megye Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodást megismerte, azzal a 4a.sz. melléklet szerint egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét annak aláírására.

48/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat-Magyarországi Szlovének Szövetsége-Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum között kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadása

48/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarországi Szlovének Szövetsége, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum között kötendő Együttműködési Megállapodást megismerte, azzal a 4b.sz. melléklet szerint egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét annak aláírására.

49/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Kitüntetési Keret megállapítása

50/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Munkaterv szerinti rendezvény kifizetésének jóváhagyása

51/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Munkaterv szerinti programhoz kapcsolódó kifizetés jóváhagyása

52/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Kitüntetési összeg jóváhagyása

53/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Eredményhirdetés – közbeszerzési ügyben

54/2013. (V.23.) OSZÖ határozat

Közbeszerzési eljárást megindító felhívás véleményezésre megküldésének jóváhagyása.

55/2013. (VI. 29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2012. 09. 16.- 2013. 06. 28. időszak tevékenységéről.

56/2013. (VI. 29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »A szlovén nemzetiségi önkormányzatok szakmai és sportnapja« rendezvény lebonyolítása céljából a nemzetiségi önkormányzatok közti együttműködés témában maximum bruttó 286 500 Ft összeg kifizetését engedélyezi.

57/2013. (VIII.22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1b. számú melléklet, illetve a tanévzáró szlovén piknik és a szlovén önkormányzatok sportnapja kiadási tételeiről szóló pénzügyi beszámolót az 1c. számú melléklet szerint elfogadja.

58/2013.(VIII.22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 10/2013. (02.15.) számú költségvetési határozatában meghatározott szerkezeti rendben – tartalmazza.

Kapcsolódó táblázatok (MEGTEKINTÉS)

59/2013. (VIII.22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi költségvetés módosítást fogadja el.

Az önkormányzat összesített 2013 évi költségvetése

1.§.

A 2.§. helyébe a következő módosítás kerül

A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 324 938 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A 3.§.(1) helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a´) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 67 088 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 2 337 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, 10 e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 58 745 e Ft

bd) Külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 5 996 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 8 918 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 90 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amel25. § A közgyűlés a 22. §-ban meghatározott szerv 2012. évre teljesített létsz y nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 33 608 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 210 691 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 210 691 e Ft

k) beszámoló a két ülés között végzett munkárvételek 0 e Ft

l)p finanszírozási bevételek 0 e Ft

3.§.

A 4.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 248 967 e F/pt

aa) személyi jellegű kiadások: 104 215 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 27 549 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 59 642 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 57 561 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 28 716 e Ft

ba) beruházások, 20 736 e Ft

bb) felújítások 7 980 e

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 47 255 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

4.§.

A 8.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 47 255 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának költségvetése

5.§.

A 9.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 26 968 ezer forintban állapítja meg.

6.§.

A 10.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23 965 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft

amelyből

ba) önkormányzattól, e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

c) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány 3 003 e Ft

i) egyéb bevételek 0 e Ft

j) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 26 968 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 26 968 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

7.§.

A 11.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 26 503 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 14 876 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3 894 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 7 733 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 465 e Ft

ba) beruházások, 465 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 0 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 26 968 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

8.§

A 14.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat saját, 2013. &´vi költségvetési főösszegét 134 703 ezer forintban állapítja meg.

9.§.

A 15.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 368 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 1 937 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 39 431 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 90 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 20 756 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei 72 489 e Ft

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 72 489 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 134 703 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 101 972 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 50 e Ft.

10.§.

A 16.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 81 463 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 9 260 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2 460 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 12 182 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 57 561 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 11 981 e Ft

ba) beruházások, 1 600 e Ft

bb) felújítások 10 381 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 41 259 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 134 703 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

11.§.

A 19.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9 396 ezer forintban állapítja meg.

12.§.

A 20.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 294 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 9 061 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

bd) Külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 233 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 102 e Ft

j) egyéb bevételek 0 e Ft

k) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 9 396 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 9 396 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

13.§.

A 21.§. helyébe a következő módosítás kerül

21. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 8 163 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 3 486 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 472 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 3 205 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 1 000 e Ft

ba) beruházások, e Ft

bb) felújítások 1 000 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány 233e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 9 396 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének költségvetése

14.§.

A 24.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 72 903 ezer forintban állapítja meg.

15.§.

A 25.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 142 e Ft,

amelyből

ba) önkormányzattól, 60 745 e Ft

bb) nemzetiségi önkormányzattól, 10 e Ft

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, e Ft

bd) külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 2 387 e Ft

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 5 454 e Ft

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

h) kölcsön 0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány 4 307 e Ft

k) egyéb bevételek 0 e Ft

l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 72 903 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 70 125 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 2 778 e Ft.

16.§.

A 26.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 67 738 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 38 804 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 10 115 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 18 819 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 2 778 e Ft

ba) beruházások, 2 778 e Ft

bb) felújítások e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) kölcsönök 0 e Ft

d) egyéb kiadások 0 e Ft

e) tartalékok 2 387 e Ft

f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 72 903 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének költségvetése

17.§.

A 29.§. helyébe a következő módosítás kerül
Az önkormányzat közgyűlés a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 80 968 ezer forintban állapítja meg.

30. § (1) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 72 064 e Ft,
amelyből
bc) önkormányzattól, 57 124 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 11 564 e Ft
bd) külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 3 376 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3 464 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 5 440 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 80 968 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft
(3) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 70 013 e Ft,
b) felhalmozási bevételek 10 955 e Ft.
18.§.
A 31.§. helyébe a következő módosítás kerül
(1) Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 65 100 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 37 789 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 608 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 17 703 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 12 491 e Ft
ba) beruházások, 2 673 e Ft
bb) felújítások 9 818 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 3 376 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 80 968 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

60/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat hosszú távú és középtávú vagyongazdálkodási tervét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

61/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat összesített 2013. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítását az 5. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

62/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény és a Felsőszölnöki Plébániahivatal Apátistvánfalvai Filiája közötti – az intézményi gyermekétkeztetés helyszínének biztosítására vonatkozó – bérleti szerződés- tervezetet megismerte, azzal egyetért, de tekintve, hogy a Bérbeadó részéről még maradtak fenn egyeztetés tárgyát képező pontok, felhatalmazza az intézmény vezetőjét

- a nevezett intézmény gyermekétkeztetésének biztosítására szolgáló helyiség bérlete vonatkozásában az intézmény és fenntartója részére optimális Bérleti szerződés kialakításával kapcsolatos további egyeztetésre és a Bérleti szerződés megkötésére a Felsőszölnöki Plébániahivatal Apátistvánfalvai Filiája nevében eljáró képviseletre jogosult személlyel.

- továbbá, hogy a bérleti szerződésben foglaltak végrehajtásáról intézkedjen

63/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012/2013. tanévének II. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 7a. sz melléklet szerint elfogadja.

64/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény 2012/2013. tanévének munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 7b. sz. melléklet szerint elfogadja.

65/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az OSZÖ 35/2011. (II.15.) határozatát a következők szerint módosítja:

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a képviselők számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetére a székhelyen lebonyolítandó ülésen alkalmanként a csatolt 8a. sz. melléklet szerint; a hivatalos kiküldetésen, rendezvényen és kihelyezett ülésen történő megjelenés esetére a vonatkozó távolság alapján fennálló útiköltség-elszámolást engedélyez.

66/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az OSZÖ Hivatala 18/2009. (III.20.) OSZÖ határozattal elfogadott és 47/2010. (V.28.) OSZÖ határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a csatolt 9a. sz. melléklet szerint módosítja.

67/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése a csatolt 9b. sz. melléklet szerint fogadja el az OSZÖ Hivatala 18/2009. (III.20.) OSZÖ határozattal elfogadott és 47/2010. (V.28.) OSZÖ határozattal; továbbá 66/2013. (VIII.22.) OSZÖ határozattal módosított- egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát.

68/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a javaslatot, miszerint a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, valamint az Országos Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége által kötendő Együttműködési Megállapodásban is jelenjen meg a nemzetiségi bázisintézmény besorolás, illetve a múzeum Működési Engedélyben szereplő elnevezése a 10. sz. melléklet szerint.

69/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§. – a alapján jóváhagyja, hogy a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben az iskolai tanév következők szerinti megkezdését:

- az ünnepélyes tanévnyitó lebonyolítására 2013.09.02-án kerül sor – a tankönyv és bérletek kiosztásával együtt-

- a tanévnyitót követő első tanítási nap 2013. 09. 09.

- A következő tanítási napok: 09. 03; 09. 04; 09. 05; 09. 06. pótlására szombatonként kerül sor, valamint a nevelési értekezletre tervezett napon a következők szerint: 09.14; 10.05; 10.19; 11.19.

Indoklás: a nevezett intézmény építési beruházása késedelmet szenved, erre tekintettel a biztonságos nevelési évkezdés a fentiek alapján kivitelezhető.

Az OSZÖ Közgyűlése felhívja az intézményvezető figyelmét a szülők mielőbbi írásbeli tájékoztatására és az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátására.

70/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Szakonyfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye – »Kulturális délután a Szakonyfalui Néptánc-csoport működésének 15. évfordulója« kulturális identitás erősítése témában lebonyolítása- kapcsán terembérlet finanszírozása céljából maximum bruttó 30 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

71/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a népi tradíció felelevenítése „kulturális örökség megőrzése” témában bérleti díj finanszírozása céljából bruttó 50 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

72/2013. (VIII. 22.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye – »OSZÖ emléktábla-avatás « anyanyelvi és kulturális identitás erősítése témában- illetve lebonyolítása kapcsán az emléktábla, illetve a helyszín díszítése és a rendezvényre szóló meghívó biztosítása céljából maximum bruttó 35 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre a rendezvény vonatkozásában.

73/2013. (IX.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló a 2013. évi CXXXVII. törvény, illetve pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §- a alapján a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény érintett foglalkoztatottai vonatkozásában és a feltételek fennállása esetén a közalkalmazotti pótlékok mértékét a közalkalmazotti pótlékalap %-ában határozza meg a következők szerint:
(százalékban megadva)
- intézményvezetői: 40
- intézményvezető-helyettesi: 20
- osztályfőnöki: 10
- munkaközösség-vezetői (nem releváns): -
- nemzetiségi: 10
- nehéz körülmények között végzett munkáért járó: 10
A pótlékok fedezete az érintett intézmény 2013. évi költségvetése terhére kerül megállapításra.
Továbbá az OSZÖ Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 89/2012.(X.18.) OSZÖ határozatát.

74/2013. (IX.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az intézményvezetőket és a gazdasági vezetőt, hogy dolgozzák ki, illetve az OSZÖ elnökét, hogy az OSZÖ következő rendes ülésére terjessze elő – a 73/2013. (IX.12.) OSZÖ határozat; illetve a fenntartó által a 2013/2014. nevelési év I. félévére engedélyezett pedagógus-létszám kötelező feladatellátása finanszírozásának biztosítása alapján – a köznevelési intézmények költségvetési előirányzat módosítását.

75/2013. (IX.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Népi Mesterségek Műhelye Egyesület (9941 Őriszentpéter, Városszer 95.) mint az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola fenntartója, illetve az Országos Szlovén Önkormányzat, mint a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva intézmény és a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója közötti Együttműködési Megállapodás –tervezetet megismerte azzal egyetért és – az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben folytatandó és a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben megkezdésre kerülő művészeti tevékenység zavartalan biztosítása érdekében – felhatalmazza az OSZÖ elnökét a 2a. sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

76/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

A Vas Megyei Önkormányzat Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke beszámolójának elfogadása a megyében élő szlovének helyzetéről, céljaikról, lehetőségeikről

77/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terv-javaslatát
- a csatolt melléklet alapján – a következő ellenőrzendő folyamatokat választva:
1. Banki utalások szabályszerűségének vizsgálata az Országos Szlovén Önkormányzatnál
2. Pályázati pénzek felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál, illetve Közbeszerzések és beruházások ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál

78/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályozásának, valamint a gyakorlati megvalósításának ellenőrzéséről készült jelentést, a 3. sz. melléklet szerint az OSZÖ elfogadja.

1, A vagyongazdálkodási szabályzat:
Az Országos Szlovén Önkormányzat határozatot hozott az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2013.04.04.-én. A határozat sorszáma 20/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat. A szabályzat tartalmazza a jogszabályokban előírt tartalmi követelményeket, így szerepel benne az önkormányzati vagyon csoportosítása, a tulajdonosi jogok kérdése, a vagyongazdálkodási terv és az ellenőrzése is.
A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzati törzsvagyon és egyéb vagyonra; a tulajdonosi jogok gyakorlójára, hatáskörökre; a vagyon hasznosításának feladataira, a vagyon értékének a megállapítására, a vagyon nyilvántartására és leltározására. A szabályzat teljes körű, amely minden elemében megfelel az előírt jogszabályoknak.
1.1. Az Önkormányzati törzsvagyon:
Az Önkormányzati törzsvagyon a szabályzat szerint forgalomképtelen törzsvagyonból és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll. A szabályzat a törzsvagyont elidegeníthetetlennek és tehermentesnek sorolja be, a 2011. évi CXCVI törvényben leírtaknak megfelelően. További előírás, hogy dologi jog, illetve osztott tulajdon nem létesíthető rajta. A szabályzat kimondja, hogy a hatálybalépést követően az ezeken az ingatlanokra kötött szerződések semmisek. Az Önkormányzatnál a forgalomképtelen törzsvagyon esetében a törvény hatálybalépése előtt sem voltak szerződések, és a törvényeknek megfelelően azóta sem kötöttek rá.
A szabályzatban az OSZÖ nevesítette a forgalomképtelen vagyonát:
- a kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyonból (Itt a 2011. évi CXCVI tv. 3§ (3)-ben megfogalmazott tárgyakat érti az önkormányzat. Ide sorolták az Önkormányzat épületét (9985 Felsőszölnök, Templom út 8.), valamint a kirendeltségét (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.).
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll. Itt a nemzeti vagyonról szóló törvény 5§ (4) bekezdésében megfogalmazottak az irányadók. Az ebben felsoroltak között nincs olyan elem, amely az OSZÖ tulajdonában állna, ezért az önkormányzat helyesen, nem határozott meg ilyen elemet a szabályzatában.
A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezésről a szabályzat szerint törvényben, vagy a szabályzatban meghatározott feltételek mellett lehet rendelkezni. A törvényi előírás így rendelkezik: „az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyről törvényben, illetve – a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében – törvényben vagy a helyi önkormányzat szabályzatában meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni”.
A törvény előírása szerint is a szabályzatban kell rendelkezni ezekről a vagyonelemekről. A szabályzatban az önkormányzat rögzíti, hogy mely elemek tartoznak ide:
- az 1991. évi XXXIII. tv-ben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon,
- tájház
Az önkormányzat a törvényi előírás szerint szabályozta a tájház mint korlátozottan forgalomképes vagyonelem korlátait, amely szerint elidegeníteni, megterhelni addig nem lehet, amíg az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladatokat vagy középület esetén a közfeladatokat ellátja.
A korlátozottan forgalomképes vagyonról a közgyűlés jogosult dönteni.
1.2. Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona:
A szabályzat szerint ebbe a kategóriába az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai tartoznak.
2. A vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
A szabályzat a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodással a III. fejezetben foglalkozik. A vagyon átruházásról a szabályzat teljes körűen rendelkezik, az értékhatárok megállapításával. 12 millió Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, a 2 – 12 millió Ft közé eső vagyontárgy értékesítéséről a megyei lapban és a helyben szokásos hirdetések után születik döntés. A közgyűlés a legjobb ajánlattevő javára kell, hogy döntsön. A 2 millió Ft alatti vagyontárgyakról csak a helyben szokásos módon kell meghirdetni, és a legjobb ajánlattevő javára kell dönteni.
Az ingyenes vagyonátruházásról a III. fejezet 4. pontjában foglalkozik a szabályzat, és ez mindenben megfelel a nemzeti vagyonról szóló tv. 13.§ (3)-(7) bekezdésében rögzített feltételeknek.
Megterhelni kizárólag a forgalomképes vagyont lehet a szabályzat szerint. Ezt a nemzeti vagyonról szóló törvény is így szabályozza.
Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vitelét a III. fejezet 6. pontjában szabályozza az Önkormányzat. Előírja, hogy csak és kizárólag a forgalomképes vagyont lehet vállalkozásba vinni, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyont csak abban az esetben, ha a vagyontárgy nem szolgál közvetlen vállalkozási célt.
A törvény részletesen leírja, hogy az önkormányzat milyen gazdasági, non-profit vállalkozásokban vehet részt. Ezt a 2011. évi CXCVI tv. szabályozza. Az Országos Szlovén Önkormányzat kizárólagos tulajdonosa a gazdasági társaságként működő Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Gazdasági Társaságnak. A társaság gazdálkodása átlátható, melyről egy korábbi belső ellenőrzési jelentés is tanúskodik (ell. száma: oszö/2009/1/1).
A vagyongazdálkodás szabályzat szerint a Szlovén Rádióval kapcsolatos tulajdonosi döntési jogkört a Közgyűlés gyakorolja. Ez a hatályos gazdasági törvény előírásainak megfelelő szabályozás. A törvényi előírás legfontosabb részét a szabályzat is tartalmazza: „ A Közgyűlés döntései (1)-(2) bekezdés szerinti tulajdonosi döntései nem veszélyeztethetik, illetve korlátozhatják az éves költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását.”
A Társaság felügyelő bizottságát is a Közgyűlés választja meg, akik kötelesek a tulajdonos érdekeit képviselni.
A szabályzat a vagyonkezelői jog létesítéséről és átengedéséről a III. fejezet 7. pontjában foglalkozik. A szabályzat elkészítésénél figyelemmel voltak mind a nemzeti vagyonról szóló törvényre, mind a helyi önkormányzatokról szóló tv. előírásaira. A törvényi előírások a szabályzatban visszaköszönnek, az Országos Szlovén Önkormányzatra sajátosítva. Vagyonkezelői jog létrejöhet szerződéssel vagy kijelöléssel, valamint értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.
Az iskolák és óvodák átvételét nem lehet ebbe a kategóriába sorolni, mivel ott a működés került az Országos Szlovén Önkormányzathoz, a tulajdonjog a helyi önkormányzatoknál maradt. Ugyanakkor a feladatellátáshoz szükséges dologi eszközök átkerültek az intézmények vagyonába, így a leltározás során a leltár részét képezik.
A szabályzat a továbbiakban rendelkezik a haszonélvezeti jogról, a hasznosítási jog valamint a hasznosításba adásról is, melyek szabályozása minden esetben szinkronizál a törvények előírásaival.
A III. fejezet 13. pontja külön foglalkozik a hitelfelvétellel és törlesztéssel, a kötvény kibocsátással, a beruházással és a felújítással. A szabályzat szerint mindenről a költségvetési határozat dönt, amelyet a közgyűlés fogad el. Ez az Országos Szlovén Önkormányzat esetében így működik.
3. A vagyonkimutatás és a vagyongazdálkodási terv
A IV. Fejezetben a vagyonkimutatás és a vagyongazdálkodási tervvel foglalkozik a szabályzat. Ez előírja, hogy a vagyonkimutatásban milyen formában, és milyen eszközöket és kötelezettségeket kell kimutatni (december 31.-i állapot szerint). További formai elemek meghatározása is szerepel benne, hivatkozva a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletre.
Az ellenőrzés megvizsgálta a 2012. év december 31.-ei állapotot mutató vagyonkimutatást, melyet a 33/2013 (IV.25.) OSZÖ határozattal fogadtak el. Immateriális javak nettó értéke 187.000 Ft, mely mind üzleti vagyon. Ide sorolták a szellemi termékeket (pl.: tájházi vitrin- tervek, festmények…)
A tárgyi eszközök értéke összesen 83.726.000 Ft (nettó), melyből 80.691.000 Ft-ot az ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok tesz ki. További része még a gépek, berendezések (2.280.000 Ft), valamint a járművek (755.000 Ft).
A Befektetett Pénzügyi Eszközök között kimutatott vagyon értéke 3.000.000 Ft, mely mind az Üzleti Vagyon kategóriába tartozik. Ide sorolandó a Szlovén Rádióban lévő tartós részesedés.
Összesen a befektetett Eszközök nettó értéke 86.913.000 Ft. A Forgóeszközök között kimutatott készlet érték 1.285.000 Ft, értékpapírok 15.961.000 Ft, pénzeszközök 15.651.000 Ft és egyéb aktív pénzügyi elszámolás 2.616.0000 Ft. A Forgóeszközök értéke összesen 35.513.000 Ft.
Eszközök értéke: 122.426.000 Ft.
A Források között kimutatott vagyonértékek összege 122.426.000 Ft. (Saját tőke 85.963.000 Ft, Tartalékok 34.228.000 Ft).
Továbbá „0”-ra leírt készletekkel is találkozott az ellenőrzés, itt azok a gépek, berendezések kerültek feltüntetésre, amelyek az értékcsökkenési leírást követően „0”-ra íródtak.
A fejezetben a hosszú és rövid távú vagyongazdálkodási tervvel is foglalkozik a szabályzat. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. augusztus 22.-én fogadta el a vagyongazdálkodási tervét. A terv mind a hatályos jogszabállyal, mind a vagyongazdálkodási szabályzattal összhangban van, a megfogalmazott célok megvalósíthatóak, és elvárhatóak az önkormányzattól.
A szabályzatban a terv tartalmát is rögzítik, eszerint:
„ (2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza
a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,
Ezt a terv nem tartalmazza, ezért ezt a jövőben pótolni kell.
b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a tervidőszakra tervezett vagyonváltozást.
Ez a pont szintén nem szerepel a tervben ezért a javítása javasolt.
(3) A hosszút távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési határozatnak az összhangját.
A tervben a (4) bekezdésben felsorolt dokumentumokban leírtak megtalálhatóak, és jól körülhatárolhatóak.
(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.
Gazdasági program nem került újonnan kialakításra, ezért erre nem került sor az elmúlt években.
(6) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.
Az önkormányzat a tervet 2013. augusztus 22.-én fogadta el, határozat formában. A határozat száma: 60/2013 (VIII. 22.) OSZÖ határozat.
4, A Leltározás
A vagyon leltározását a leltározási és leltárkészítési szabályzata szabályozza. E szerint a leltározás kiterjed minden, a tárgyév december 31-i fordulónappal készített mérleg összes Eszközére és Forrására, valamint a mérlegben nem szereplő eszközökre.
A leltározási kötelezettség minden évre vonatkozik, illetve minden második évre vonatkozik, ha a szabályzatban rögzített feltételek fennállnak. Ezek a következők:
„ – a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint
- az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben,
- az országos nemzetiségi önkormányzat határozatban szabályozta, engedélyezte a kétévenkénti eszköz mennyiségi leltározást.”
A leltározás módjai között tételesen rögzítik, hogy az önkormányzat vagyonát miként kell leltározni. A mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli vagyont. A mérlegben szereplő vagyon mennyiségi illetve egyeztetése módszerrel kell leltározni. A szabályzatban részletesen felsorolták, hogy melyik vagyonelemet melyik módszerrel kell leltározni.
Az utolsó leltár 2013. január 10.-én történt. A leltárról készült dokumentációt az ellenőrzés megvizsgálta, abban hibát nem talált.

5, Az Önkormányzat Portfólió vagyona
A vagyongazdálkodás részét képezi az Önkormányzatok portfólió vagyona is. A vagyon részei közé tartoznak a részvények, kötvények, az önkormányzat gazdasági társaságai valamint a más üzletekben szerzett üzletrészek, pénzügyi befektetések.
Az Önkormányzat portfólió vagyona az elmúlt években a következőképpen alakult:

2013:

Részesedés nem pénzügyi vállalkozásból

Értéke (Ft.)

Szlován Rádió Kft.

 

3.000.000

Tőke befektetések

 

OTP tőkegarantált pénzpiaci alap

 

15.961.000

Összesen

 

18.961.000

A táblázat alapján a Szlovén Rádió Kft.-ben lévő 100%-os tartós tulajdonrész értéke nem változott az évek során. A befektetett tőkegarantált alapba az önkormányzat a szabad pénzkészleteiket fektetetik be. Ehhez bármikor hozzáférhetnek, így az önkormányzat likviditása sem sérül.

A portfólió vagyon kezelése az Országos Szlovén Önkormányzatnál jó.
Összegzés
Az ellenőrzés során az Országos Szlovén Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályozását, valamint a gyakorlati megvalósulását ellenőriztem. Az ellenőrzés során elsősorban a vagyongazdálkodási szabályzat (20/2013. (IV.04.) OSZÖ határozat), valamint az ebben meghatározott vagyongazdálkodási terve került a vizsgálat tárgyává.
Az ellenőrzés megállapította, hogy a vagyongazdálkodási szabályzat a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényekkel összhangban van, azzal ellentétes utasításokat nem tartalmaz. A vagyongazdálkodási tervet is elkészítette az önkormányzat az előírásoknak megfelelően, egy kisebb hiányossággal, amelynek pótlása javasolt.
Az ellenőrzés során a leltározást is vizsgáltam, és sem a leltározási szabályzatban, sem a leltározási dokumentáltságában nem találta hiányosságot.
Az önkormányzatnál a portfólió vagyon kezelése is jól működik.
Összességében a vagyongazdálkodás az önkormányzatnál mind gyakorlati szinten, mind szabályozottság tekintetében jó, változtatást nem igényel.

Javaslatok
1. A vagyongazdálkodási tervbe kerüljenek bele azok az elemek, amelyeket a vagyongazdálkodási szabályzat előír.

79/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és a csatolt 4b. sz. melléklet szerint elfogadja.
Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 10/2013. (II.15.) számú költségvetési határozatában meghatározott szerkezeti rendben – tartalmazza.

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedéves alakulása (LETÖLTÉS)

80/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §. –a, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XLIX. törvény 1. §. –a alapján a 39/2013. (IV. 25.) OSZÖ határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciója alábbi pontjait a következők szerint módosítja:

1. A hetedik bekezdés a következők szerint kerül módosításra:

Az OSZÖ – az MSZSZ-el – kezdeményezi a Vas Megye Közgyűlésével, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, illetve a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum fenntartójával kötött megállapodások értékelését.

II. A negyedik bekezdés a következők szerint kerül módosításra:
„ – rendezvények : Szlovén Kultúra Napja a Magyarországi Szlovének
Szövetségével közösen történő megrendezését”
I. A szöveges rész kiegészítésre kerül a következők szerint:
Az OSZÖ intézményei vonatkozásában figyelemmel kíséri az intézményi működés jogi feltételei biztosításának fenntartását (tisztségek betöltése, választási eljárások bonyolítása..)
Az Országos Szlovén Önkormányzat pályázati forrás bevonásával törekszik az OSZÖ székház felújítása II. ütemének 2014. évi realizálást célzó kivitelezésre.
II. a 4. pont a következők kerül módosításra:

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat bevételéből vagy egyéb pályázati forrásból megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

III. a 10. pont törlésre kerül.

IV. LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN a következők szerint kerül módosításra:

Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a következő:
LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN:
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a következő:
- 1 fő főállású hivatalvezető,
- 1 fő főállású gazdasági vezető
- 1 fő főállású adminisztratív előadó,
- 2 fő főállású pénzügyi előadó
- 1 fő főállású gondnok- gépkocsivezető,
- 1 fő részfoglalkozású tájház- vezető- múzeumpedagógus,
- 2 fő részfoglalkozású takarítónő
- 27 fő főállású pedagógus,
- 2 fő főállású takarító
- 1 fő részfoglalkozású fűtő-karbantartó,
- 1 fő főállású fűtő-karbantartó,
- 2 fő dada
- 1 fő vendégtanár
A Közgyűlés felkéri az elnököt és az intézményvezetőket, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

81/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

OSZÖ és a Magyarországi Szlovének Szövetsége közötti Támogatási Szerződés elfogadása

82/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

OSZÖ, Magyarországi Szlovének Szövetsége- a Savariai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Együttműködési
Megállapodással egyetértés

83/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Országos Szlovén Önkormányzat közbeszerzésekről szóló szabályzatának módosítása

84/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

A két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása

85/2013. (X.31.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2014. évi támogatására” közzétett felhívásnak eleget téve pályázat kerüljön benyújtásra a „Rábavidéki Rönkhúzás – Rábavidéki Szlovének Találkozója- Felsőszölnök 2014. „ sikeres lebonyolítása érdekében.

86 /2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 1a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 1b. számú melléklet szerint elfogadja.

87/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi költségvetés módosítást fogadja el.

Az önkormányzat összesített 2013 évi költségvetése
1.§.
A 2.§. helyébe a következő módosítás kerül

A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 343 864 ezer forintban állapítja meg.

2.§.
A 3.§.(1) helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 71 051 e Ft,
amelyből
ba) önkormányzattól, 2 337 e Ft
bb) nemzetiségi önkormányzattól, 10 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 62 708 e Ft
bd) Külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 5 996 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 8 918 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 90 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 33 608 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei 230 197 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 230 197 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

3.§.
A 4.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 271 199 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 113 566 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 29 891 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 70 431 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 58 102 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 28 715 e Ft
ba) beruházások, 7 980 e Ft
bb) felújítások 21 199 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 43 699 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

4.§.
A 8.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,
a céltartalék 43 699 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatalának költségvetése

5.§.
A 9.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 27 201 ezer forintban állapítja meg.

6.§.
A 10.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 24 198 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft
amelyből
ba) önkormányzattól, e Ft
bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, e Ft
c) intézményi működési bevétel, 0 e Ft
d) felhalmozási bevétel 0 e Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
g) kölcsön 0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány 3 003 e Ft
i) egyéb bevételek 0 e Ft
j) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 27 201 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 27 201 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

7.§.
A 11.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 26 736 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 15 059 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 944 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7 733 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 465 e Ft
ba) beruházások, 465 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 27 201 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

8.§
A 14.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 304 524 ezer forintban állapítja meg.

9.§.
A 15.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 481 e Ft,
amelyből
ba) önkormányzattól, 1 937 e Ft
bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 51 544 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 90 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 20 756 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei 230 197 e Ft
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 230 197 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 304 524 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 296 324e Ft,
b) felhalmozási bevételek:8 200 e Ft.

10.§.
A 16.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 243 381 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 9 260 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 460 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 12 182 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 219 479 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 23 207 e Ft
ba) beruházások, 1 600 e Ft
bb) felújítások 10 381 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 11 226 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 37 936 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 304 524 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

Az önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

11.§.
A 19.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9 602 ezer forintban állapítja meg.
12.§.
A 20.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 500 e Ft,
amelyből
ba) önkormányzattól, 9 267 e Ft
bb) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, e Ft
bd) Külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 233 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 102 e Ft
j) egyéb bevételek 0 e Ft
k) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 9 602 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 9 602 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: …………. e Ft.

13.§.
A 21.§. helyébe a következő módosítás kerül

21. § (1) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 8 602 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 3 648 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 516 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 3 438 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1 000 e Ft
ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások 1 000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 0 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 9 602 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.
Az önkormányzat felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének költségvetése

14.§.
A 24.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlése Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 85 562 ezer forintban állapítja meg.

15.§.
A 25.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A Felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 75 801 e Ft,
amelyből
ba) önkormányzattól, 73 404 e Ft
bb) nemzetiségi önkormányzattól, 10 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, e Ft
bd) külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 2 387 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 5 454 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 4 307 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 85 562 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Felsőszölnök költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 82 784 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2 778 e Ft.

16.§.
A 26.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 80 397 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 43 605 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 179 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25 613 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 2 778 e Ft
ba) beruházások, 2 778 e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 2 387 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 85 562 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.
Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének költségvetése

17.§.
A 29.§. helyébe a következő módosítás kerül

Az önkormányzat közgyűlés a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 90 119 ezer forintban állapítja meg.

30. § (1) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 81 215 e Ft,
amelyből
bc) önkormányzattól, 66 275 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 11 564 e Ft
bd) külföldi kormányoktól, nemzetközi szervezetektől 3 376 e Ft
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 3 464 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 5 440 e Ft
k) egyéb bevételek 0 e Ft
l) finanszírozási bevételek 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 90 119 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: …………. e Ft.

(3) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 79 164 e Ft,
b) felhalmozási bevételek 10 955 e Ft.

18.§.
A 31.§. helyébe a következő módosítás kerül

(1) Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 74 251e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 41 994 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10 792 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21 465 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 12 491e Ft
ba) beruházások, 2 673 e Ft
bb) felújítások 9 818 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
d) egyéb kiadások 0 e Ft
e) tartalékok 3 376 e Ft
f) finanszírozás 0 e Ft

(2) A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 90 119 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai …………. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …………. e Ft.

88/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2014. évi munkatervét a jegyzőkönyvhöz csatolt 3b.sz. melléklet szerint elfogadja.

89/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 4a. sz. melléklet szerint módosítja.

90/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 4. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

91/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 5a. sz. melléklet szerint módosítja.

92/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 5. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

93/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Nemzetiségi Támogatási Albizottságba Ropos Mártont delegálja.

94/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Élő Betlehem« anyanyelvi kulturális örökség ápolása és hagyományőrzés témában; illetve lebonyolítása kapcsán a közreműködők és szereplők vendéglátása céljából maximum bruttó 50 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

95/2013. (XI.26.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és a Szentgotthárd-Rábatótfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye »Betlehem- áldás és koncert« anyanyelvi egyházi hitélet ápolása témában; illetve
lebonyolítása kapcsán a közreműködők ellátása céljából maximum bruttó 35 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

96/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Kissné Köles Erika elnökhelyettes asszony beszámolóját a 2013. évben végzett tevékenységéről az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.

97/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Lázár Éva OB elnök beszámolóját a 2013. évben végzett tevékenységéről a 2a. sz. melléklet szerint fogadja el.

98/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Mukicsné Kozár Mária KB elnök beszámolóját a 2013. évben végzett tevékenységéről a 2b. sz. melléklet szerint fogadja el.

99/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Faschingné Libricz Irén az Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolóját a 2012. évben végzett tevékenységéről a 3c. sz. melléklet szerint fogadja el.

100/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése Holecz Károly PEB elnök beszámolóját a 2013. évben végzett tevékenységéről a csatolt 3d. sz. melléklet szerint fogadja el.

101 /2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 3a. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 3b. számú melléklet szerint elfogadja.

102/2013. (XII.12.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmények év végi „Iskolai Tanulmányi kirándulás és Szlovén Karácsony” programjaihoz kapcsolódóan – tízórai –csomag- biztosítása címen mindösszesen bruttó 67 200 Ft kifizetésére kerüljön sor.