2012

 

1/2012. (I.30.) OSZÖ határozat Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

2/2012. (I.30.) OSZÖ határozat Működési támogatás átadása a MSZSZ részére a Porabje c. újság kiadásának finanszírozására

3/2012. (I.30.) OSZÖ határozat Működési támogatás átadása a Szlovén Rádió KNKFT. részére a működési kiadások finanszírozására

4/2012. (I.30.) OSZÖ határozat Döntéshozatal az OSZÖ 2012. évi költségvetés- készítésének további irányáról

5/2012. (I.30.) OSZÖ határozat Rendezvényhez kapcsolódó költség kifizetésének jóváhagyása

6/2012. (II.13.) OSZÖ határozat ÜB elnökének beszámolója

7/2012. (II.13.) OSZÖ határozat Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb  eseményekről, lejárt határidejű határozatokról

8/2012. (II.13.) OSZÖ határozat Az OSZÖ 2012. évi költségvetési határozatának elfogadása

                                                            

8/2012. (II.13.) OSZÖ határozat

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

 

1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

 

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A közgyűlés az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 116.472 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     85 900 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       3 085 e Ft,

     amelyből:

    ba) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására,          3 085 e Ft

c) intézményi működési bevétel,           0 e Ft

d) felhalmozási bevétel 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz      0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft

g) kölcsön        0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/           27 487 e Ft

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés         105 062 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:         22 197 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:             5 955e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:            32 390 e Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:            44 520 e Ft

b) felhalmozási költségvetés     6 307 e Ft

      ba) intézményi beruházások,           2807 e Ft

      bb) felújítások        3500 e Ft

c) kölcsönök    0 e Ft

 

(2) Az önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) 2 db emlékmű állítás sírkertekben beruházás 1 200 e Ft,

ab) pályázathoz energetikai tanulmány készítése beruházás 627 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Tüzelő tároló felújítás 3 000e Ft,

 

 (3) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

 

 5. §  A költségvetés egyenlege eltérést nem tartalmaz.(többlet/ hiány)

6. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2012. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3.1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék nincs,

a céltartalék 5 103 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

    9. §. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások a 3.3 sz. melléklet szerint kerültek beépítésre jelen költségvetési határozatba.

 

3. Az önkormányzat Hivatalának költségvetése

10. § Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét

20 597 ezer forintban állapítja meg.

11. § A Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     20 597 e Ft

12. § A Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés         19 897 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:         10 260 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:             2 612 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:            7 025 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:    700 e Ft

      ba) intézményi beruházások,           700 e Ft

      bb) felújítások        0 e Ft

c) kölcsönök    0 e Ft

13. § A közgyűlés a Hivatal 2012. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4fő.

 

4. Az önkormányzat Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

14. § Az önkormányzat közgyűlése a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 8 625 ezer forintban állapítja meg.

 

15. § A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás     8 625 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,           0 e Ft

d) felhalmozási bevétel             0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz      0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)             0 e Ft

g) kölcsön        0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/           0 e Ft

 

16. § A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:        7 845 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:         3 522 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:             905 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:            3 418 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:    780 e Ft

      ba) intézményi beruházások,           280 e Ft

      bb) felújítások        500 e Ft

c) kölcsönök                0 e Ft

 

17. § A közgyűlés a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

 

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

    17.§ (1)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

            (2) A közgyűlés legalább félévenként – szükség szerint- dönt a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról. A pótelőirányzatokról és az előirányzat változásokról az OSZÖ elnöke a közgyűlést szükség szerint köteles tájékoztatni, és gondoskodni a költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve félévenként, de legkésőbb (december 31-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig.

     18.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen határozatban meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelős.

      (3) Ellenjegyzésre a hivatalvezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

     (4) A költségvetési szervek esetén a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés a Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szabályai szerint történik. 

      19.§.(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei az elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti.

(2) Az OSZÖ pályázatokhoz alszámlát nyithat.

    20. § A pályázati hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a közgyűlést illetik meg.

     21. §(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

      (2)  Az elnök a megtett intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.

22. § A közgyűlés az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a 2012. évre az alábbiakat határozza meg

a) az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatását cafeteria szabályzat tartalmazza.

     23.§ 2012. évben a képviselők tiszteletdíja nem változik.

 

     24. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a közgyűlés nem ruházza át.

 

9/2012. (II.13.) OSZÖ határozat Az OSZÖ 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása (III.) 

9/2012. (II.13.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 49/2011. (II.15.) OSZÖ határozatát a következők szerint módosítja:

1.§.

A 3. §. helyébe a következő módosítás kerül:

A közgyűlés az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 114 737 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A 4.§. helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének módosítását a 4.1. melléklet tartalmazza.

3.§.

 Az 5. § (1)  bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

Az OSZÖ összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi jellegű kiadások: 21 224 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 563 ezer forint,

c) dologi jellegű kiadások: 31 833 ezer forint,

d) speciális célú támogatások: 43 700 ezer forint,

f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 9 098 ezer forint.

4.§.

 A 3.§.(2) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

 Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 4.2. melléklet tartalmazza.

5.§.

A 10.§. (1) helyébe a következő módosítás kerül:

(1) Az OSZÖ összevont költségvetésében az általános tartalék: 886 ezer forint,

a céltartalék 2 433 ezer Ft.

6.§.

 A 10.§.(2) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

(2)  A céltartalék felhasználási célonkénti módosított felosztását a 4.9. melléklet tartalmazza.

 

 

10/2012. (II.13.) OSZÖ határozat Alapítvány létrehozása ügyében intézkedések megtétele

11/2012. (IV.11.) OSZÖ határozat A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és  az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának átvétele ügyében szándéknyilatkozat

 

11/2012. (IV.11.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartóitól a nevezett intézmények fenntartói jogát átveszi abban az esetben, ha az intézmények hosszú távú működéséhez szükséges garanciák és egyéb feltételek biztosítva vannak.

Ennek érdekében a Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a KIM Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársággal és a NEFMI Oktatási Államtitkárságával.

A Közgyűlés felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a működéshez szükséges feltételek megléte esetén fogalmazza meg az érintett intézmények fenntartói felé az átvétel igényét.

Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke a megtett intézkedésekről, illetve a lefolytatott tárgyalásokról számoljon be az OSZÖ Közgyűlés mielőbbi következő rendkívüli ülésén.

 

12/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának átvétele

 

12/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartóitól a nevezett intézmények fenntartói jogát átveszi abban az esetben, ha az intézmények hosszú távú működéséhez szükséges forrásokat a kormányzat a központi költségvetésből biztosítja.

13/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat Az érintett intézményfenntartók tájékoztatása az OSZÖ intézmény fenntartói joga átvételére vonatkozó szándékáról

 

13/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza  az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét, hogy tájékoztassa  Alsószölnök-Felsőszölnök és Apátistvánfalva-Kétvölgy-Orfalu  Községek Önkormányzatait a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogának  átvételére vonatkozó igényéről; azzal, hogy érintett intézmények fenntartói jogát az Országos Szlovén Önkormányzat abban az esetben tudja átvenni, ha a kormányzat az intézmények működéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetésből biztosítja.

 

14/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat OSZÖ elnök felkérése az érintett intézmények fenntartóival való átadás- átvételi megállapodások előkészítésére és megkötésére

 

14/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda átvételéről és átadásáról szóló megállapodások előkészítésére és– a Közgyűlést történő tájékoztatást alapján – annak megkötésére Alsószölnök-Felsőszölnök és Apátistvánfalva-Kétvölgy-Orfalu Községek Önkormányzatainak polgármestereivel. 

 

15/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat OSZÖ elnök felkérése a Közoktatási Megállapodás előkészítésére és megkötésére a NEFMI oktatásért felelős miniszterével.            

 

15/2012. (IV.16.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét a NEFMI- vel kötendő Közoktatási Megállapodás előkészítésére és – a Közgyűlést történő tájékoztatás alapján – annak megkötésére az oktatásért felelős miniszterrel. 

16/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió KNKFT. 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

 

16/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 20 599 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján az összes bevételét 34 427 e Ft; összes ráfordítását  35 009 e Ft összegben – 582 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.sz. mellékletek szerint. A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2011. évi adózott eredmény teljes összegét (-582 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

17/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió KNKFT. ügyvezetője 2011. évi beszámolójának elfogadása

                                                         17/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Mukics Ferenc ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) 2011. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 1b. sz. melléklet szerint fogadja el.

A Szlovén Rádió Szolgáltató Közhasznú Társaságot 1997. július 1. napján alapította három szervezet:

                       Magyarországi Szlovének Szövetsége

                       Országos Szlovén Önkormányzat

                       Szentgotthárd-Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat

 

A Közhasznú Társaságot a Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság jegyezte be 1997. július 3-án.

            Gg.: 18-14-000011

A Társaság 2009. június 23.-án átalakult, az átalakulás után létrejött a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

            Cg.: 18-09-108879

 

Az alkalmazott könyvvezetési mód a kettős könyvvitel. Fő tevékenységi köre rádiós és televíziós tevékenység.

 

                       Adószám:         18886676-2-18

                       Székhely:         9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.

                       Vezető: Mukics Ferenc ügyvezető

                                   9700 Szombathely, Váci M. u.39.

                       Tulajdonos:      Országos Szlovén Önkormányzat          100 %

                       Jegyzett tőke:   3.000 eFt

 

Az alapítás célja, hogy a térségben élő szlovén nemzetiség önálló rádióval rendelkezzen, ezzel elősegítse az anyanyelv, illetve a hagyományok ápolását.

A műsorkoncepció nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a Szlovén Rádió lehetőséget teremtsen a nyelvi fejlődésre azok számára is (idősebb generáció), akiknek nem állt módjában, hogy iskolában tanulják az irodalmi nyelvet.

           

A közösségi médiaszolgáltatóként működő rádió a szlovén nemzetiségű emberek anyanyelvi tájékoztatásán túl fontos feladatának tekinti a kisebbségi identitás megőrzését, illetve a kétnyelvű, két kultúrájú, mások iránt toleráns, a népek együttműködéséért tevékenykedő emberek példaképként való bemutatását. A Szlovén Rádió is műveli a hagyományos elektronikus újságírás valamennyi műfaját (hírek, tudósítások, jegyzetek, publicisztikák, elemzések, interjúk, riportok, élő adások, illetve telefonbeszélgetések).

 

            Fő tevékenységi körei:

            9214 rádiós és televíziós tevékenység (közhasznú tevékenység)

            9215 hangfelvétel készítés (közhasznú tevékenység)

            9217 egyéb művészeti tevékenység (közhasznú tevékenység)

            9218 közösségi-művelődési tevékenység (közhasznú tevékenység

 

A Társaság 2000. június 23-án kezdte meg a műsorsugárzást.  2011.december 31-ig a műso­rok hétfőtől szombatig 16-17 óra között, vasárnaponként pedig 12-14 óra között voltak hallhatók a 106,6 MHz illetve a 97,7 MHz frekvencián. Az adások magyarországi szlovén nyelvjárásban, szlovén irodalmi nyelven, illetve esetenként magyarul készülnek.

2012. január 1-től kezdődően a  a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. heti 8-órás adás­ideje heti 28 órára (négyszeresére) bővült, melyet örömmel üdvözöltek a szlovén kisebbség körében. Az adások naponta 12-16 óra között hallhatók a megszokott frekven­ciákon.

Az átálláshoz is szükséges műszaki fejlesztéseket 2011. évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 6.500.000,-Ft összeggel támogatta.

Jelenleg a műsorokat 4 fő főfoglalkozású alkalmazott, illetve 3 fő külső (alkalmi) munkatárs készíti. A társaság hétvégi és ünnepnapi technikusi, illetve könyvelési, könyvvizsgálói és takarítási munkálatait szintén külső munkatársak végzik.

Az adásidő négyszeres bővülésével a költségek is jelentősen megemelkedtek, így egyebek mellett a rezsiköltségek, szerzői jogdíjak, technikus hétvégi és ünnepnapi ügyeletei (megbí­zási díjak) emelkedésé­vel és egyéb pluszkiadásokkal is számolnunk kell. Ezenkívül szükség van legalább további 2 állandó rádió­műsor-készítő alkal­mazására (vagy ezek külső munka­tár­sakkal való kiváltására). A műsorkészítő rádiós stáb megerősítése nélkül a tetemes műsoridő-bővítéssel és  jelentősen megnövekedett köszolgálati kötelezettségekkel járó fela­datok (a közösségi média­szolgá­ltatók számára törvényileg előírt több mint kétharmados közszolgálati tartalom) nem valósíthatók meg.

A társaság a 2012. évi költségtervezetében 6 fő alkalmazott (1 fő ügyvezető-főszerkesztő és 5 fő rádiós munkatárs) és 10 fő külső (alkalmi) munkatárs (ebből 6 fő műsorkészítő) alkalmazásával járó kiadásokat vett figyelembe. Amennyiben a plussz két fő állandó szerkesztő-riporter munkatárs foglalkoztatása az idén még nem lenne realizálható (a 2012. évi normatív állami támogatás még nem a heti 28 óra, hanem a heti 8 óra alapján lett jóváhagyva), abban az esetben a tervezett plussz két fő főfoglalkozású  munkáját újabb külső munkatársakkal kell majd elvégeztetni.

A Kft a tervezés időpontjáig megkötött támogatási szerződések alapján várható bevételekkel számolt, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz az Országos Szlovén Önkormányzat által 2012. január 12-én (23-2/2012. ikt. sz.), illetve 2012. február 15-én (6-3/2012. ikt.sz.) benyújtott kérelme alapján, a Szlovén Rádió 2012. évi megnégyszereződött közösségi médiaszolgáltatásához szükséges 15.000.000 MIO forint támogatással is számol. Erre annál is inkább szüksége lesz, mert a Szlovén Köztársaság tervezett pótkötségvetése miatt a Szentgotthárdi Szlovén Rádió 2012. évi anyaországi támogatását húsz százalékkal csökkentették. Szlové­niában az idei támogatás év eleji jóváhagyásakor még nem tudták, hogy a Szentgotthárdi Szlovén Rádió heti 8-órás műsorideje heti 28-órásra bővül.

Szentgotthárd, 2012. április 27.

                                                           Mukics Ferenc

ügyvezető igazgató

 

 

18/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió KNKFT. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

18/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 2.sz. melléklet szerint 50 963 e Ft tervezett bevétellel és 50 963 e Ft kiadással – 15 000 e Ft hiánnyal, melynek tervezett finanszírozási fedezete az igényelt KIM támogatás – fogadja el. Azzal, hogy Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése és a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati bevételek teljesüléséről negyedévente írásbeli tájékoztatást kér a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A pályázati bevételek nem; illetve nem terv szerinti teljesülése esetére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos intézkedések megtételére elsődlegesen az ügyvezető igazgató, mint a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. képviselője jogosult, a tulajdonos tájékoztatása és –adott intézkedések megtétele esetén- engedélye mellett. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, amennyiben a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. 2012. évi üzleti tervének bevételi oldala nem realizálódik, az ügyvezető igazgató javaslata alapján fenntartja a jogot, a költségvetés – év közbeni – módosítására, illetve a módosított üzleti terv végrehajthatatlansága esetén a működéssel kapcsolatos egyéb intézkedések megtételére. 

 

19/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Szlovén Rádió KNKFT. FB elnökének 2011. évi beszámolója

 

19/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottsági elnökének 2011. beszámolóját a határozathoz csatolt 3. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2009. május 29-én került megválasztásra a Közgyűlés által; a beszámolási időszakban 1 tag személyi változás történt, tekintettel arra, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvelőjének jogviszonya megszűnt és az ügyvezető megkeresésére az egyik FB tag (Windisch Ildikó) vállalta a könyvviteli feladatok ellátását; ezen jogviszonya azonban összeférhetetlen volt az FB tagsággal, amelyről ezért lemondott.

Az ülések helye: A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye, Szentgotthárd (renkívüli eset vagy külön indokolt indítvány kivételével) 

A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai:

            1. Bartakovics Attila FB elnök

            2. Varga Georgina FB tag

            3. Windisch Ildikó FB tag 2011. szeptember 12-ig; majd Bedics Sándor

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjében megfogalmazott tervezett évi négy alkalommal történő üléséből 2011. évben 4 alkalommal ült össze.

A Felügyelő Bizottság 2011. február 4.- i ülésén a következőkre került sor:

1.     a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve módosításának véleményezésére.

 

Az FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. – mint az OSZÖ kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság- 2011. évi üzleti tervét 31 559 e Ft kiadással és tervezett bevétellel végrehajthatónak tartotta és elfogadásra ajánlotta azzal, hogy abban az esetben, ha a pályázati bevételek nem vagy nem a tervezett szerint teljesülnek, akkor elsősorban az ügyvezető, illetve az ügyvezető javaslata alapján a tulajdonos bizonyos – a rádió működésével kapcsolatos – intézkedések megtételére köteles. Továbbá kérte, hogy az év közben realizált pályázati támogatási összegekről az ügyvezető igazgató folyamatosan tájékoztassa az OSZÖ elnökét és a Felügyelő Bizottságot.

A Felügyelő Bizottság 2011. április 18.- i ülésén a következőkre került sor:

1.     A szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítására vonatkozó javaslat

Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének bevételi oldala 29 964 e Ft –tal, kiadási oldala 34 156 e Ft- tal teljesült (MSZE:-4 192 e Ft) . Az ügyvezető az üzleti év folyamán nem tájékoztatta arról a a Felügyelő Bizottságot és a tulajdonost, hogy a működési tevékenységet a pénzügyi források finanszírozhatatlan hiánya miatt szüneteltetni vagy megszüntetni szükséges. A 2010. évben a rádió a tervezett pályázati bevételeknél 1 145 e Ft- tal kevesebbet realizált. 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése felmerülő hiányának fedezésére az év közben realizált pályázati bevételek 13 027 e Ft összegben (51/2011. (IV.18.) OSZÖ határozat szerint) forrást szolgáltattak, amely- a maximális költségvetési takarékosság mellett- lehetővé tette a kisebbségi közügy ellátását. Nem merült fel az intézmény részéről a tevékenység –költségvetési tételek finanszírozhatatlan hiánya miatti – működtethetetlenségének jelzése. Az elkészült 2010. évi közhasznúsági jelentés és könyvvizsgálói jelentés alapján a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 31 885 e Ft-ra módosítani indokolt.

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága észrevételezte, hogy a 4/2010. (II.19) OSZÖ határozat végrehajtása – mely meghozatalára azért is került sor, hogy nyomatékosan jelezze a tulajdonos az illetékes szervek felé, hogy a rádió finanszírozása nem megoldott, illetve olyan problémák vannak, amiket a tulajdonos nem tud megoldani- a fentiek okán nem vált relevánssá.

 

    2. A szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának megtárgyalására, véleményezésére

 

A FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.  2010. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását áttekintette, megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Az FB felkérte az ügyvezetést, hogy gondoskodjon a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követően a közzétételről.

Az FB örömmel fogadta, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat az országos kisebbségi önkormányzatok intézményeinek támogatása keret igénybevételéhez a pályázatot tervezett benyújtani, tekintettel arra, hogy az ügyvezető- főszerkesztő elmondta, hogy a technikai eszközök elavultak, ezt alátámasztotta a beszámoló részét képező kimutatás is az amortizációra vonatkozóan. [a nevezett pályázat megvalósult és 6,5 millió FT- os technikai beruházás került kivitelezésre a Szlovén Rádióban]. 

A Felügyelő Bizottság 2011. november 24-i ülésén a következőkre került sor:

1.     A szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év háromnegyedéves költségvetés teljesítésének megtárgyalása (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása)

 

Az FB a szentgotthárdi Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év (háromnegyedéves) költségvetés teljesítését áttekintte és – a jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletek és az elhangzott kiegészítés szerint – egyhangúlag elfogadta az ügyvezető beszámolóját.

Az FB megismerte a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. műsoridő bővítési törekvéseit, amellyel kapcsolatban rendkívüli elégedettségének adott hangot, ugyanakkor jelezte, hogy az FB- nek nem dolga semmilyen szakmai vonatkozású ügyben a döntéshozatal, feladata kizárólag a tulajdonos érdekeinek képviselete a rádió működésének ellenőrzésével kapcsolatban, de természetesen, ha a tulajdonos ezügyben határoz, a Felügyelő Bizottság ennek megfelelően fog eljárni.

A Felügyelő Bizottságnak viszont mindenképpen tiszte felhívni a tulajdonos figyelmét, hogy a rádió költségvetési hiánya tovább növekedik és a költségvetési, illetve esetleges további pályázati források hiányában ennek finanszírozása nem látszik megoldottnak.

Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság nem akarja és nem is fogja akadályozni azt a lépést, amelyet már régóta szorgalmaznak a hazai és az anyaországi szervezetek.

 

A Felügyelő Bizottság 2011. december 21 -i ülésén a következőkre került sor:

1.     A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit KFT. Felügyelő Bizottsága 2012. évi munkatervének megtárgyalására

Az FB a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi munkatervét a a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint fogadta el. 

2012. évben is már egy  alkalommal ülésezett a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, mely ülések eredményéről a 2012. évi beszámolóban kerül sor a részletes tájékoztatásra.

Az elnök tájékoztatja a T. Közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság, a tulajdonos (az Alapító) érdekeinek szem előtt tartása mellett igyekszik javaslatait meghatározni és a tulajdonos döntéseinek megfelelően felügyeli a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. működését. 

Szentgotthárd, 2012. április 27.                                   

                                                                                                          Bartakovics Attila

                                                                                                                 FB elnök

20/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Az MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása a Porabje c. újság kiadásának támogatásáról

 

20/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának finanszírozásáról a csatolt 4a. sz. melléklet szerint fogadja el.

21/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Az OSZÖ belső ellenőrzési vezetője 2011. évi beszámolójának elfogadása

 

21/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat  Közgyűlése Doncsecz Gábor belső ellenőrzési vezető 2011. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 4b. sz. melléklet szerint fogadja el.

Az Országos Szlovén Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása a többször módosított, 2004. augusztus 1-től hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint látja el, melynek összeállítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A §-a valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően zajlott a 2011. év folyamán.

A Kézikönyv tartalmazza mindazon jogokat és kötelezettségeket, melyet a függetlenített belső ellenőrt érintik és melyeket követni köteles. Ezen felül szerepelnek benne az ellenőrzési tevékenységhez szükséges dokumentációk, az irat- és jelentésminták, a vizsgálatok előkészítésének, lebonyolításának, zárásának szabályai.

I.              A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1.     Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

 

1.1.      Az Országos Önkormányzatnál az éves terv összeállítását – az előző év gyakorlatához hasonlóan – kockázatelemzés alapozta meg, a tervezett és végrehajtott vizsgálatok közül 2 magas kockázatú területekre irányultak. Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az önkormányzat munkatársai, az elnök, valamint az önkormányzat képviselői által összeállított ellenőrzési javaslatok, valamint a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy a legmagasabb kockázatú területeket ellenőrizzük le az év folyamán.

 

1.2.    Az ellenőrz&´si mérleg szerint a tervezett (2 ellenőrzés) ellenőrzésből legmagasabb arányú (100%) a két célvizsgálat volt. Az év során végrehajtott (2 ellenőrzés) közül a legmagasabb arányú (100%) a célvizsgálat volt. Megbízhatósági ellenőrzés 2011. év során nem fordult elő, valamint az informatikai rendszer ellenőrzés sem került lefolytatásra.

 

1.2.1.     Elmaradt ellenőrzés az év folyamán nem fordult elő.

 

1.2.2.     Soron kívüli ellenőrzés nem volt az év folyamán.

 

1.2.3.     Terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az összes tervezett ellenőrzés (2 db) 60 ellenőri napot igényelt volna a terv alapján. A lefolytatott (2 db) ellenőrzés összesen 52 napot vett igénybe, egy vizsgálatra átlagosan 26 napot vett igénybe. A tervezett éves ellenőri napok száma 70 nap volt.

A vizsgálatok előkészítését, lefolytatását az előírásoknak megfelelően végeztem el. Valamennyi vizsgálat az általam elkészített és a szervezet vezetője által jóváhagyott Vizsgálati programban meghatározott ellenőrzési tematika alapján zajlott. Minden esetben rendelkeztem a szervezet vezetője által aláírt Megbízólevéllel, melyet az ellenőrzött szervezeti egységek vezetőinek bemutattam a vizsgálatok kezdetekor. A megállapításaimat Ellenőrzési jelentésben foglaltam össze, melyben részletesen vázoltam az ellenőrzések tapasztalatait, az észrevételeket és javaslatokat. Az ellenőrzések zárásaként a vizsgálati dokumentáció egy-egy példányát a hozzá tartozó Nyilatkozattal együtt az intézményvezető, illetve az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője kézhez kapta, egy példányt pedig én őrzök a Belső ellenőrzési kézikönyv által előírt nyilvántartás szerint.

Az elkészített belső ellenőrzési jelentések szinte minden esetben tartalmaztak a tapasztalatok alapján javaslatot, melyeket megvalósíthatónak tartottak.

2.     Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a belső ellenőri tevékenységet megbízási szerződéssel, függetlenített belső ellenőrként látom el 2008. novembere 1. óta, tevékenységemet a szervezet vezetőjének közvetlenül alárendelve végeztem.

2.1.  A belső ellenőrzési egységek létszámhelyzete

2.2. A Ber.11.§ (1) bekezdés előírásainak eleget téve felsőfokú tanulmányokat folytattam a Kodolányi János Főiskola gazdálkodási szakán (államháztartás gazdálkodása szakon), a diploma megszerzésének időpontja 2006. júniusa volt, végzettségem közgazdász.

2.3.  A 18/2009. (X.6.) PM rendelet előírásainak megfelelően 2009. novemberében elvégeztem a kötelező szakmai továbbképzést, majd a rendelet előírásainak megfelelően 2010. január 27. napján 5112959 regisztrációs számon a belső ellenőrök tevékenységét végzők nyilvántartásába felvettek. Ezáltal a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezem.

2.4.1. Idegen nyelvi képzés: Német középfokú államilag elismer nyelvvizsgával rendelkezem, emellett angol nyelvből társalgási szintet értem el.

2.4.2. Informatikai képzés: Középfokú szoftverüzemeltetői vizsgával rendelkezem (Okj-s azonosító szám: 52-4641-03)

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlenség biztosított, az év során a belső ellenőrzés funkcionális függetlenség nem sérült.

2.6. A 2011. év során nem léptek fel olyan tényezők, melyek akadályozták volna a belső ellenőrzés végrehajtását.

2.7. A 2011. év során összeférhetetlenségi eset nem történt.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége megfelel az előírásoknak, és a vonatkozó standardoknak. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, és megállapításokat minden esetben elfogadták az ellenőrzött szervezeti egységek. Az ellenőrzések során több esetben is tettem ajánlásokat, melyek minden esetben megvalósíthatóak voltak.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők az év során nem fordult elő.

 

2.10. Az ellenőrzési dokumentáció nyilvántartását a Belső Ellenőrzési Kézikönyv által meghatározott formában készítettem el, azaz a nyilvántartás tartalmazza az ellenőrzött szervezeti egységek megnevezését, az elvégzett ellenőrzésének témájának meghatározását, az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontját, a jelentősebb megállapításokat és javaslatokat, illetve az intézkedési tervek végrehajtását.

 

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, és javaslatai

1./ Az Országos Szlovén Önkormányzat Bizottságai működésének ellenőrzése

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a bizottságok munkája az Országos Szlovén Önkormányzatnál jó, és teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat elkészítette a jogszabályokkal harmonizáló Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a törvényi előírásokat vette figyelembe.

Az SzMSz 19.§-a tartalmazza a bizottságok működésének feladatait, valamint a mellékletekben részletesen is fel vannak sorolva a bizottságok feladat,- és hatáskörei. A gyakorlatban a bizottságok minden esetben betartották az SzMSz előírásait, és mindig a mellékletben felsorolt hatáskörön belül maradtak.

Az Országos Szlovén Önkormányzat három bizottságot működtetett a vizsgált időszakban:

-          Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (törvény szerint kötelező)

-          Oktatási és Kulturális Bizottság

-          Vagyonnyilatkozat Kezelő és Ellenőrző Bizottság

A bizottságok tagjai minden esetben képviselők, a bizottság üléseire az Országos Szlovén Önkormányzat elnökét, és elnökhelyetteseit meghívják, azonban ott csak tanácskozási joguk van.

Összességében az ellenőrzés megállapítása szerint a bizottságok a munkájukat jól végzik, az előírásoknak, és a törvényeknek megfelelően. A jövőben a bizottságok működésén változtatni nem kell.

Az ellenőrzés során tett javaslat: Az Oktatási Bizottság az előírásnak megfelelően (SzMSz tartalmazza) tartsa meg a negyedévenként esedékes üléseket, mivel 2010. évben nem feleltek meg ennek a kritériumnak.

2./ Reprezentáció, természetbeni juttatás elszámolása, járulékok megfizetése:

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzatnál a reprezentációs kiadások ellenőrzése során hiányosságot, jogszabállyal ellentétes dolog nem fedezhető fel.

 

A reprezentációs számlákkal, valamint összegekkel való munkafolyamat mindenben megfelel a törvényi előírásoknak (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról), valamint a belső szabályozásnak (kötelezettségvállalás szabályzata).

 

A számlák befogadása, valamint könyvelése is jó.

 

Egyetlen hiányosságként azt lehet felvetni, hogy a számlákra nem mindig írják rá, hogy mikor mire lett felhasználva. Ezért a jövőben fontos lenne, ha az összes olyan reprezentációs kiadású számlára fel lenne vezetve, hogy mire költötték el.

 

Az ellenőrzés során javaslatot a belső ellenőrzés nem tett.

 

4. Büntető-,szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel 2011. év során.

 

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az év során nem került sor a kontrollrendszer javítását célzó megállapításra, valamint a belső ellenőrzés azt nem tartotta szükségesnek. Véleményem szerint az önkormányzatnál működő kontrollrendszer megfelel mindazon követelménynek, amelyek elősegítik és érvényesítik az egy önkormányzat működésében a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

 

A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

 

1.     Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

A 2011. évben egy ellenőrzés esetében tett megállapítást, és javaslatot is a belső ellenőrzés (a két ellenőrzés közül a Országos Szlovén Önkormányzat Bizottságainak működésének vizsgálata során tett javaslatot). Ezt elfogadta az önkormányzat közgyűlése, és intézkedéseket is követték a megállapításokat.

Doncsecz Gábor

belső ellenőr

 

22/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat A Kühár Emlékház vezetője 2011. évi beszámolójának elfogadása

 

22/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető- múzeumpedagógus 2011. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 4c. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 

A Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2010. március 2-a óta rendelkezik működési engedéllyel, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya bocsájtott ki. 2010. szeptember 11-i megnyitása óta kedd-csütörtök-szombati napokon (illetve egyeztetés szerint) várja a látogatókat.

Az intézmény hivatalos megnyitója óta folyamatosan érkeznek a hazai és külföldi látogatók. 2011 januárjában 8-an, februárjában 37-en, márciusában 171-en, áprilisában 245-en, májusában 303-an, júniusában 202-en, júliusában 125-en, augusztusában 78-an, szeptemberében 93-an, októberében 233-an , novemberében 3-an , decemberében 8- an tekintették meg a kiállítást.

A 2011-es évben több alkalommal látogattak el intézményünkbe a felsőszölnöki kétnyelvű általános iskola tanulói egy-egy szlovén népismereti órára. Az elmúlt évben műhelymunkák lebonyolítására is sor került, melynek keretében a kenyérsütés hagyományát próbáltuk feleleveníteni a helyi és az apátistvánfalvi gyerekek aktív közreműködésével.

A felújítási munkálatok közül sor került a hálószóba padlójának cseréjére és a falak meszelésére, az árok és a bejárat térkövezésére, a bejárati lépcső betonozására, valamint a konyhában lévő kemence főzőlapjának cseréjére a hatékonyabb műhelymunkák (elsősorban kenyér- és perecsütés) kivitelezése érdekében.

Az intézmény létszámkerete 2 fő. (2010. december 15-től egy fő határozatlan időre kinevezett tájház-vezető-múzeumpedagógus; illetve egy fő gondnok.)

Az intézmény 2012. évi elfogadott költségvetése erejéig felújítási, beruházási munkálatok mielőbbi megkezdését tervezi (elsősorban a kerítés újjáépítését), illetve a szakmai tevékenység folytatását, melynek keretében – többek között – múzeumpedagógiai foglalkozások, műhelymunkák kerültek és kerülnek lebonyolításra.

Az intézmény feltett szándéka, hogy a kiállításával &´s működésével a magyarországi szlovén közösség egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit őrizze és bemutassa az érdeklődők számára, ezzel is hozzájárulva a nyelvi, kulturális identitás és az anyaországi kapcsolatok erősítéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 2011. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

 

23/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Az OSZÖ Hivatala vezetőjének 2011. évi  beszámolójának elfogadása

 

23/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az OSZÖ Hivatala nevében Kovács Anita hivatalvezető 2011. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 4d. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 37.§. (1) bekezdése, 39/A. §. (2) bekezdése; a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján elfogadta az OSZÖ Hivatalának Alapító okiratát, a Magyar Államkincstár 2009. június 4- én törzskönyvi nyilvántartásba vette az OSZÖ Hivatalát.

Az OSZÖ Hivatala 2010. 01. 01. óta önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik. (a Hivatal statisztikai állományi létszáma 2,5 fő volt a 2011. évben)

 

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G.§. (1) bekezdése alapján 2008. októbere óta – évenkénti belső ellenőrzési terv alapján – belső ellenőr vizsgálja a kiemelt kockázatú célterületeket és adott esetben készít intézkedési tervet. (a belső ellenőr 2010. évi beszámolója – és az ellenőrzési területekről: a Kühár Emlékház működési szabályszerűségének vizsgálata, illetve pályázati támogatások felhasználása – készített összefoglalója az előterjesztés mellékletét képezi)

Az Országos Szlovén Önkormányzatnál a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G.§. (3) bekezdése alapján 2008. decembere óta könyvvizsgálói feladatokat lát el az OSZÖ- nál Juhász Katalin költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, megbízási szerződés alapján.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a 2011.évben határidőre fogadta el a 2012. évi munkatervét, költségvetési koncepcióját, belső ellenőrzési tervét; továbbá féléves és háromnegyed-éves pénzügyi beszámolóját. Ütemterv szerint sor került az OSZÖ költségvetésének módosítására.

A költségvetési adatszolgáltatás, közzététel (költségvetés, költségvetési beszámoló, Szmsz, alapító okirat módosítás) határidőre megtörtént. 

 

Könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva kerül(t) elfogadásra, majd közzétételre az OSZÖ 2012. évi költségvetése és 2011. évi pénzügyi beszámolója.

 

2011. januárjában az OSZÖ Közgyűlés alakuló ülésén módosításra került az OSZÖ Szervezeti és működési Szabályzata; 2011. szeptemberében az OSZÖ pénzügyi és gazdasági szabályzatai (pénzkezelési, gazdálkodási, költségvetés tervezési és végrehajtási)

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011. évben 11 közgyűlési ülés összehívásában és lebonyolításában vett részt, illetve intézkedett ezek jegyzőkönyvezéséről.

(összesen 132 OSZÖ határozat és 252 oldalnyi – mellékletek és előterjesztések nélküli- jegyzőkönyv született.)

 

SI_ HU pályázat keretében az anyanyelvi egyházi hitélet témában „Poslušajte vsi ljudje« címen Rábavidéki énekeskönyv kiadásának előkészítése, lebonyolítása, elszámolások.. és bemutató rendezvények előkészítése.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011. évben négy Oktatási Bizottsági ülés lebonyolításában vett részt, illetve jegyzőkönyvezéséről intézkedett.

Aktívan közreműködött:

- kapcsolattartásban az OKB delegálttal

- rendezvények szervezésében (Szlovén Kultúra Napja – Pável Ágoston halálnak évfordulójáról való megemlékezéssel egybekötve; szavalóverseny; ösztöndíj átadás lebonyolítása- Szlovénia önállósodásának 20. évfordulójával egybekötve, gyalogtúra Kétvölgyre)

- a TÁMOP 3.4.1. pályázattal kapcsolatban egyeztető konzultációkon való részvétel, illetve ezek lebonyolítása, beszámolók készítése (Felsőszölnök, Szombathely, Budapest)

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011. évben négy Kulturális Bizottsági ülés lebonyolításában vett részt, illetve jegyzőkönyvezéséről intézkedett.

Aktívan közreműködött:

- egyeztetés előkészítésében és lebonyolításában az OSZÖ- MSZSZ- VaMMI- VmKgy között.

- rendezvények előkészítésében: Götz majorbeli rendezvény, tábla- avatás

- anyanyelvi egyházi hitélet témában „Poslušajte vsi ljudje« címen Rábavidéki énekeskönyv bemutatásának előkészítésében

- a Tájház SZMSZ-ének és Kutatási Szabályzatának előkészítésében.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011. évben az Ügyrendi Bizottság ülésének lebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezésről intézkedett; gondoskodott a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása feltételeinek biztosításáról.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011.évben öt Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági üléslebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezéséről intézkedett. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala 2011.évben négy Felügyelő Bizottsági üléslebonyolításában vett részt, jegyzőkönyvezéséről intézkedett. 

 

A 2011- es év folyamán a következő vonatkozásban került sor pályázatok beadására, elszámolására

Az OSZÖ Hivatala a 2011. évben a következő pályázatok beadásáról és elszámolásáról intézkedett:

- A Nemzeti Erőforrás-Fejlesztési Minisztériumhoz a szlovén nyelvi szaktanácsadó költségeinek fedezése vonatkozásában pályázati elszámolás benyújtása

- Szlovén nyelvi szaktanácsadó foglalkoztatása költségeinek fedezetére irányuló pályázat – teljesen új költségterv alapján

- MSZSZ-hez pályázati elszámolás benyújtása- Rába-vidéki énekeskönyv kiadására a Határon Túli Szlovének Hivatalától kapott támogatási összeg vonatkozásában

- pályázat benyújtása a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz – támogatott pályázat, mely visszavonásra került

- egyedi kérelem (nemzetiségi iskolák finanszírozási problémái miatt)- amely a Szlovén Rádió részére lett véglegesen átadva vissza nem térítendő támogatásként- 10 m Ft.

- TÁMOP 3.4.1. nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázat ügyében előrehaladási jelentések leadásra történő előkészítése (félévente)

- SI-HU pályázattal kapcsolatban folyamatos adatszolgáltatás (a beszámolási időszakban 2 partneri előrehaladási jelentés leadása), egyeztető konzultációkon való részvétel

 

Az OSZÖ intézményei vonatkozásában

2011. évben –az OSZÖ Hivatala közreműködésével- sor került a Szlovén Rádió:

- Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítására, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadására egy új FB tag választás miatt

- 2011. évi üzleti terv elfogadására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- 2010. évi közhasznúsági jelentés elfogadására vonatkozó előterjesztés előkészítésére

- négy FB ülés lebonyolítására, jegyzőkönyvezésére

- pályázat benyújtására [Wekerle Sándor Alapkezelőhöz- felhalmozási célra]- mely pályázat visszavonásra került.

- Egyedi kérelem benyújtására (10 millió Ft összegben) a Szlovén Rádió technikai fejlesztése és működési költségeinek finanszírozása céljából

 

A (Kühár Emlékház) Szlovén Tájház létrehozásával kapcsolatban – az OSZÖ Hivatala részéről sor került:

- folyamatos kapcsolattartás a VÁTI- val (beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás, hiánypótlás)

- a beszámolási időszakban 2 partneri előrehaladási jelentés (és hiánypótlások) benyújtására a vezető partnerhez (mindkét beszámoló elfogadásra &´s pénzügyileg teljesítésre került:

- EUTAF ellenőrzések (2011. 05. hó- 2011. 08.hó)

- beruházási, felújítási munkálatok kivitelezésére vonatkozó előterjesztések, ajánlati felhívások előkészítésére, bonyolítására (padlócsere, bejárat,- lépcső)

- villamos-szabványosítási munkálatok elvégzése

 

 

Egyéb

- 2008. augusztusa óta működik és tájékoztatja az érdeklődőket az Országos Szlovén Önkormányzat tevékenységéről és rendezvényeiről a www.slovenci.hu honlap.

- A 2011. év folyamán sor került az OSZÖ Hivatalában 2 db nyílászáró cseréjére, nyugati oldali bejárati járda építésre,- burkolásra,

- villamos-szabványosítási munkálatok elvégzésére

- az OSZÖ Hivatala a beszámolási időszak folyamán a helyi, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezeteket igyekezett minden őket érintő jogszabály(változásról), pályázati lehetőségről tájékoztatni

- az OSZÖ Hivatala kisebbségi önkormányzati választások és alakuló ülés kapcsán a névjegyzékbe vételtől az országos kisebbségi önkormányzat megalakulásáig együttműködött az érintett szervezetekkel (OVB, MSZSZ, helyi önkormányzatok, Vas megyei Kormányhivatal)

- az OSZÖ Hivatala 2011. februárjától szeptemberéig a nemzetiségi iskolák finanszírozási problémáinak megoldása ügyében igyekezett javaslatokat megfogalmazni (Szlovén & Magyar KVB részére, Magyar- Szlovén Oktatási Tanácskozás részére..a nemzetiségek jogairól szóló tv. előkészítése kapcsán, konkrét pénzügyi segítség igénylése révén..)

- Az OSZÖ Közmeghallgatására 2011. július 9-én került sor.

- A nemzetiségek jogairól szóló tv. tervezet véleményezése kapcsán az OSZÖ Hivatala is élt több javaslattal.

Sor került rendkívüli ülések előkészítésére: nemzetiségi iskolák támogatása (2011.07.), Szlovén Rádió riportjainak kiadására vonatkozó pályázat benyújtása (2011.10.), Szlovén Rádió műsoridejének bővítése (2011. 12.)

 

Felsőszölnök, 2012. április 27.

                                                                                                                    Kovács Anita

hivatalvezető

 

24/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Hivatalvezető célprémiumban részesítése

 

25/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat Az OSZÖ 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

25/2012. (IV.27.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: áht.) 91. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján 2011 évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 49/2011. (II.15.) önkormányzati határozat határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése

 

 

3. § A közgyűlés az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi

 

a) kiadási főösszegét 107 345 ezer forintban,

 

b) bevételi főösszegét 114 217 ezer forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

 

5. § Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.

7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

Ha a költségvetésben többlet van

8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 108 292 ezer Ft, kiadása 99 850 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 8 442 ezer Ft, mely összeg garantált kamatozású értékpapír számlára lekötésre került a számlavezető banknál.

 

 

9. § (1) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet rögzíti.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 3 319 ezer Ft.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 17 536 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 7. melléklet szerint használható fel.

 

3. Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala 2011. évi költségvetésének teljesítése

 

 

12. § A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala 2011. évi

 

a) kiadási főösszegét 100 615 ezer forintban,

 

b) bevételi főösszegét 114 214 ezer forintban

állapítja meg.

13. § Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

15. § Az Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 12. melléklet rögzíti.

16. § A(z) Országos Szlovén Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait &´s azok teljesítését feladatonként a 13. melléklet tartalmazza.

 

                                                                                                          Ropos Márton - elnök

                                  

 

50/2012. (V.22.) OSZÖ határozat A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata módosításának elfogadása

51/2012. (V.22.) OSZÖ határozat A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása

 

51/2012. (V.22.) OSZÖ határozat

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűl&´se a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a határozathoz csatolt 1d. sz. melléklet szerint foglalja egységes szerkezetbe.

 

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda

Alapítói Okirata

 

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban: OSZÖ) Közgyűlése a szlovén nemzetiség identitásának megőrzéséért érzett felelőssége tudatában, a magyarországi szlovénség anyanyelve, kultúrája, hagyományai továbbörökítése, megőrzése érdekében nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 164. §. (17) bekezdése alapján kapott hozzájárulás alapján Felsőszölnök- Alsószölnök Községi Önkormányzatok képviselőtestületei által alapított Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát átveszi. Az intézmény zavartalan működése és folyamatos működése érdekében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §. –ában foglalt követelményeknek megfelelő tartalommal a következő Alapító okiratot adja ki:

 

8.             A költségvetési szerv

 

Neve:                           KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Szlovén nyelven:          DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČA

 

2.      A költségvetési szerv székhelye

 

Székhelye:                   9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1.

 

3.       Telephelyei, címei:

 

Óvoda  - intézményegység                   9985 Felsőszölnök, Templom út 5.

 

4.      Irányító szervének neve, székhelye:     Országos Szlovén Önkormányzat

                                                                          9985 Felsőszölnök, Templom út 8.

 

5.      Fenntartó neve és címe: Országos Szlovén Önkormányzat

9985  Felsőszölnök, Templom út 8.

 

6.      Gazdálkodási besorolása:          önállóan működő költségvetési szerv,

                                               gazdálkodási feladatait az OSZÖ Hivatala látja el.

 

7.      Működési köre:

 

Országos és területi feladatokat ellátó intézmény, melynek működési területe a magyarországi szlovének által lakott területre terjed ki.

 

8.   Az alapítói jogok gyakorlója: Országos Szlovén Önkormányzat

9985  Felsőszölnök, Templom út 8.

 

9.     Közfeladata:

Közoktatás – alapfokú oktatás. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályai szerint szlovén nemzetiségi, kisebbségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja a szlovén nemzetiségi óvoda, nappali rendszerű általános iskola feladatait.

 

10.   Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.

 

11.   Alaptevékenysége:

 

Az intézmény feladata a pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv alapján az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középfokú továbbtanulást, pályaválasztást.

Az általános iskola évfolyamainak száma nyolc. Alsó tagozat 1-4. osztály, felső tagozat 5-8. osztály.

 

Szakágazati besorolása:

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917            Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012             Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852013             Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021             Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023             Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911             Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912             Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913             nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

931204             Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

856011           Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856020           Pedagógiai szakmai szolgáltatások

 

12.          Nemzetiségi és más feladatai:

 

Általános iskolai nevelés és oktatás vonatkozásában:

·         Az oktatásban résztvevő valamennyi tanuló részére az oktatást szlovén nemzetiségi és magyar nyelven szervezik meg a nemzetiségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alapján.

·         Az iskola lehetőséget teremt – a szülők igényei szerint – hit és vallásoktatásra.

·         A pedagógiai szakszolgálati feladatok keretében logopédiai ellátás biztosított logopédus igénybevételével.

·         A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását, fejlesztő felkészítését a szakértői véleményben foglaltak szerint kell biztosítani.

·         A gyermekek napközbeni ellátása délutáni napközis foglalkozás keretében történik.

Oktatási forma:

kétnyelvű nemzetiségi oktatást, nevelést folytató kétnyelvű intézmény

Az intézményben 2005. szeptember 1.-jétől bevezetésre került a felmenő rendszerű kétnyelvű oktatás. 

 

Óvodai nevelés vonatkozásában

·         Az intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján az óvodaérettségnek való megfeleléstől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek biztosításáról.

·         Az óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és fejlettségének megfelelően a szlovén nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

·         Kiemelt feladata, hogy anyanyelvi környezetet biztosítson a gyermekek számára; ápolja, fejlessze a szlovén nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő hagyományokat és szokásokat, segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.

Oktatási forma:

nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű intézmény

 

Maximális gyermek-, tanuló létszám:

Óvodai ellátás:                                                                                    25 fő

Nappali rendszerű általános iskola:                                                               1 20 fő

                                                                                                                                

13.          Évfolyamok szám:                   8 évfolyam

 

14.          Feladat-ellátási helyek:

Iskola-székhely (1-4. osztály)     9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1.

Iskola-székhely (5-8. osztály)     9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1

Óvoda-tagintézmény                            9985 Felsőszölnök, Templom út 5.

 

15.          A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési joga:

A körmendi Földhivatalnál a 4. hrsz -on bejegyzett 4 609 m2 nagyságú iskola épülettel ellátott belterületi ingatlan tulajdoni aránya az alábbiak szerint oszlik meg:

Alsószölnök Község Önkormányzata 3/24 rész

Felsőszölnök Község Önkormányzata 17/24 rész

Szakonyfalu Község Önkormányzata 4/24 rész.

 

A Körmendi Földhivatalnál a felsőszölnöki 32- es hrsz- on bejegyzett óvoda épülettel ellátott belterületi ingatlan 1/1 részben Felsőszölnök Község Önkormányzat tulajdona. 

 

Az ingatlant Felsőszölnök Község Önkormányzatával és Alsószölnök Község Önkormányzatával – továbbá Szakonyfalu Község Önkormányzatának tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata alapján- kötött megállapodás alapján térítésmentesen használja az Országos Szlovén Önkormányzat óvodai nevelés és iskolai oktatás céljára.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat- Felsőszölnök Község Önkormányzatával és Alsószölnök Község Önkormányzatával – továbbá Szakonyfalu Község Önkormányzatának tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata alapján- az ingó vagyontárgyakat a fenntartói jog átvételére kötött megállapodás alapján ingyenesen használja.

 

16.          A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

Az intézmény élén igazgató áll és ő jogosult az intézmény képviseletére. Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat útján határozott időre az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat az OSZÖ elnöke gyakorolja. Az intézmény többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

 

17.  Intézmény- egység vezető megbízási rendje

Az intézményegység vezetőt az intézményvezető pályázat alapján bízza meg. Az eljárás megegyezik a magasabb vezetői megbízás eljárási rendjével. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat az igazgatótanács látja el. Az intézményegység vezető felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető látja el.

 

18.          Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkajogviszony, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.

 

19.          Egyéb rendelkezések:

- Az Alapító okiratban foglaltakat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, amelyet a költségvetési szerv vezetője az Alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles az irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni.

- Jelen Alapító okirat 2012. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Alsószölnök Község Önkormányzata és Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő testülete által 2010. március 31-én kiadott Alapító okirata hatályát veszti.

 

Jelen Alapító okiratot az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 51/2012. (V.22.) OSZÖ határozatával fogadta el.

 

 

Felsőszölnök, 2012. május 22.

 

                                                   Ropos Márton - elnök

                                  

 

 

 

3 500

76

2,2 %

9. Kormányzati beruházások (05/32)

0

0

0

 

10. Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

 

11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)

0

0

0

 

12. Felhalmozási költségvetés (7+…+11)

6 307

6 307

756

12,0 %

13. Kölcsönök (06/61)

0

0

0

 

14. Egyéb kiadások (06/100)

0

0

1 593

 

15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)

5 103

5 103

0

0,0 %

16. Finanszírozás (06/96)

0

0

5 379

 

17. Kiadások összesen (6+12+…+16)

116 472

116 472

51 448

44,2 %

5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

a) beruházási kiadások beruházásonként:

 2 807

2 807 

 680

24,2% 

aa)fénymásoló beszerzés

 700

 700

 680

 97,2%

ab)közbeszerzés+energetikai terv+2 db emlékoszlop

 1 827

1 827 

 

 

 

 

 

 

 

ac)dagasztógép+páramentesítő készülék beszerzése

280

280

 

 

b) felújítási kiadások felújításonként:

3500 

 3500

76 

2,2% 

ba)fatároló felújítása

 3000

 3000

 76

2,5% 

bb) kerítés felújítása

 500

 500

 

 

 6. A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletek adatai fejlesztési célonként és összesen:

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

a) fejlesztési cél

 -

 -

 -

b) fejlesztési cél

 

 

 

 

Összesen

 -

 -

 -

 7. A közgyűlés az önkormányzat 2012. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

 

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)

 6

 

 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)

 6

 6

 

 

 

11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)

0

0

0

 

   

12. Felhalmozási költségvetés (7+…+11)

780

780

0

0,0 %

   

13. Kölcsönök (06/61)

0

0

0

 

   

14. Egyéb kiadások (06/100)

0

0

-184

 

   

15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)

0

0

0

 

   

16. Finanszírozás (06/96)

0

0

1 007

 

   

17. Kiadások összesen (6+12+…+16)

8 625

8 625

3 689

42,8 %

   

 

22. A közgyűlés a költségvetési szerv 2012. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)

 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő)

2

 

Határidő: azonnal

Felelősök: elnök

  

76/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda részvételének támogatása a TÁMOP- 3-4-1-12. „innovatív iskolák fejlesztése” pályázaton

 

76/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda TÁMOP 3. 1.4/12. Innovatív iskolák fejlesztése” pályázatban való részvételének lehetőségét az előterjesztés szerint  megtárgyalta, azt jóváhagyja és pályázati támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását támogatja.

Felelős: elnök, intézményvezető

Határidő: azonnal

  

77/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda részvételének támogatása a TÁMOP-3-4-1-12. „innovatív iskolák fejlesztése” pályázaton

  

77/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva TÁMOP 3. 1.4/12. »Innovatív iskolák fejlesztése« pályázatban való részvételének lehetőségét az előterjesztés szerint megtárgyalta, azt jóváhagyja és pályázati támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását támogatja. 

Felelős: elnök, intézményvezető

Határidő: azonnal

 

78/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ és a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium közti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása TÁMOP- 3-4-1-12. „innovatív iskolák fejlesztése” pályázat vonatkozásban

 

78/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

             Az OSZÖ Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény TÁMOP-3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatának végrehajtására a nevezett Intézménnyel együttműködési megállapodást kössön (az előterjesztéshez csatolt 4a. sz. melléklet szerint) , aminek aláírására felhatalmazza az OSZÖ elnökét. 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal

  

79/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ befektetési egységeinek visszavásárlása

 

79/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.-nél lévő (szerződésazonosító: 512695125) biztosításikötvény (magyar államkötvény) eszközalapban nyilvántartott befektetési egységeinek aktuális értéken történő teljes visszavásárlását.

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal

 

 80/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

Befektetési döntéshozatal 

 

80/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy amint az OSZÖ pénzügyi helyzete stabilizálódik és esetlegesen szabad pénzeszköz áll rendelkezésére; azt napi kamatozású OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba helyezze a számlavezető banknál.

Felelős: elnök

Határidő: a határozatban foglaltak teljesülése esetén azonnal

  

81/2012. (VIII.13.) OSZÖ határozat

ProCultura Díjra jelölés

 

81/2012. (VIII. 13.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE Díjra jelöli a szakonyfalui Néptánccsoportot a szlovén nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

Felelős: Ropos Márton, Faschingné Libricz Irén

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

82/2012. (IX.15) OSZÖ határozat

Az OSZÖ elnök beszámolójának elfogadása a 2011. 07. 10.- 2012. 09. 15.  időszakról – közmeghallgatás

 

83/2012. (IX.17.) OSZÖ határozat 

Ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlat támogatása

 

84/2012. (IX.17.) OSZÖ határozat 

Ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlat elutasítása

  

85/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatokról 

 

86/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Rendezvény költség- kifizetés jóváhagyása (2012.09.28.)

 

87/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Rendezvény költség- kifizetés jóváhagyása(2012.09.15.)

 

88/2012. (X.18.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ 2012. évi költségvetésének módosítása (II.)

  

88/2012. (X. 18.) OSZÖ határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlésea nemzetiségek jogairól szóló2011. évi CLXXIX. törvény,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló- 8/2012. (II.13.) OSZÖ határozat – alábbi módosítását fogadja el.

1.§.

 

A 2.§. helyébe a következő módosítás kerül

A közgyűlés az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.959 ezer forintban állapítja meg.

         2.§. 

A 3.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

 Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     132 318e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          6 642e Ft,

amelyből:

ba) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására,               3 337 e Ft

bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

egyéb célra                                                                        3 305 e Ft

 

c) intézményi működési bevétel,                                                2 944e Ft

d) Működési célú pénzeszközátvétel áh-onkívülről                                       189 e Ft

 

d) felhalmozási bevétel                                                                                 5 379 e Ft

 

) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      0 e Ft

 

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

 

g) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

 

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   27 487e Ft

3.§.

 

A 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

 

 (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              158  366 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    51 749 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         13 605e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                        48 492 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:                                           44 520 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         8 111 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      3 254 e Ft

bb) felújítások                                                                            4 857 e Ft

 

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

4.§.

A 6.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A közgyűlés az önkormányzat 2012. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 36 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

 

5.§.

A 8.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék nincs,

a céltartalék 8 482 e Ft.

 

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

3. Az önkormányzat Hivatalának költségvetése

 

6.§.

A 10.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

Az önkormányzat közgyűlése a Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét

23 131 ezer forintban állapítja meg.

 

7.§.

A 11.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     23 097 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                         34 e Ft

 

8.§.

 

A 12.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              21 950 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    11 701 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         2 951 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                        7 298 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        1 147 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      1 147 e Ft

bb) felújítások                                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) tartalék:                                                                                                   34 e Ft

-  általános tartalék:                                                                    0 e Ft                                                                                       

-  céltartalék:                                                                            34 e Ft

 

9.§.

A 13.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

 A közgyűlésa Hivatal 2012. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4fő.

  

4. Az önkormányzat KühárEmlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szervének költségvetése

 

10.§.

 

A 14.§. helyébe a következő módosítás került:

 

Az önkormányzat közgyűlése a  Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 10 002 ezer forintban állapítja meg.

11.§.

 

A Kühár Emlékház ( Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          9 994 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                                          8 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0 e Ft

 

12.§.

 

A 16.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A Kühár Emlékház ( Szlovén Tájház) költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             7 865 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    3 522 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         905 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                        3 438 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:     ´;                                                                   2 138 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      280 e Ft

bb) felújítások                                                                   1 857 e Ft

 

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

 

Felelős: elnök, intézményvezetők

Határidő:azonnal 

 

89/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Közalkalmazotti pótlékalapok egységesítése

 

90/2012. (X.18.) OSZÖ határozat

A felsőszölnöki KJKÁIésÓ intézmény 2012. évi költségvetésének felülvizsgálata

 

90/2012. (X. 18.) OSZÖ határozat

 Az OSZÖ Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetésének jelenlegi pénzügyi helyzetét alátámasztó kimutatást megtárgyalta és a költségvetési racionalitás okán az intézmény költségvetésének felülvizsgálatát határozza meg a következő szempontok alapján: 

1.dologi kiadások felülvizsgálata a vagyonvédelem és állagmegóvás elsődlegessége mellett

2. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet 16. §. vonatkozó bekezdései alapján történő túlóra elszámolás

3. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet 15. §. (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben meghatározott pótlékok mértéke a közalkalmazotti pótlékalap minimuma alapján kerül alkalmazásra a 89/2012. (X.18.) OSZÖ határozat szerint

4. vezetői,- vezető- helyettesi státuszok száma szükségességének felülvizsgálata a feladatellátás elsődlegességére tekintettel

 

Az OSZÖ Közgyűlése felkéri az érintett intézményvezetőt, hogy az OSZÖ Közgyűlés következő rendes ülésére terjessze elő a fenti szempontok alapján átdolgozott költségvetést, illetve saját hatáskörben egyéb szempontok alapján törekedjenek a költségvetési racionalitás jegyében javaslatot tenni arra vonatkozóan is, hogy az esetleges fennmaradó többletkiadások finanszírozásának fedezetét mi képezhetné. 

 Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető 

Határidő: az OSZÖ Közgyűlés 2012. novemberi ülése

 

 

91/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

A KÁIésÓApt. intézmény 2012. évi költségvetésének felülvizsgálata

 

91/2012. (X. 18.) OSZÖ határozat

 Az OSZÖ Közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva 2012. évi költségvetésének jelenlegi pénzügyi helyzetét alátámasztó kimutatást megtárgyalta és a költségvetési racionalitás okán az intézmény költségvetésének felülvizsgálatát határozza meg a következő szempontok alapján: 

1.dologi kiadások felülvizsgálata a vagyonvédelem és állagmegóvás elsődlegessége mellett

2. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet 16. §. vonatkozó bekezdései alapján történő túlóra elszámolás

3. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet 15. §. (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben meghatározott pótlékok mértéke a közalkalmazotti pótlékalap minimuma alapján kerül alkalmazásra a 89/2012. (X.18.) OSZÖ határozat szerint

4. intézményvezetői kinevezési okirat- módosítás 2012. évi költségvetést érintő tételei  

 

Az OSZÖ Közgyűlése felkéri az érintett intézményvezetőt, hogy az OSZÖ Közgyűlés következő rendes ülésére terjessze elő a fenti szempontok alapján átdolgozott költségvetést, illetve saját hatáskörben egyéb szempontok alapján törekedjenek a költségvetési racionalitás jegyében javaslatot tenni arra vonatkozóan is, hogy az esetleges fennmaradó többletkiadások finanszírozásának fedezetét mi képezhetné.

Felelős: elnök, intézményvezető, gazdasági vezető 

Határidő: az OSZÖ Közgyűlés 2012. novemberi ülése

  

92/2012. (X.18.) OSZÖ határozat

OSZÖ Hivatala Alapító okiratának módosítása

 

93/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

OSZÖ Hivatala egységes szerkezetű Alapító okiratának elfogadása

 

94/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Kühár Emlékház Alapító okiratának módosítása

 

95/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

Kühár Emlékház egységes szerkezetű Alapító okiratának elfogadása

 

96/2012. (X.18.) OSZÖ határozat

Elnök felhatalmazása technikai módosítások ügyében intézkedésre

 

97/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

EMVA pályázaton való részvétel lehetőségének megtárgyalása és elvetése

 

97/2012. (X. 18.) OSZÖ határozat

 

Az OSZÖ Közgyűlése a felsőszölnöki 30/1 hrsz- ú ingatlanon lévő helyi védettség alatt álló épület Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) nyílászárócseréje tárgyában – az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető támogatás elnyerése vonatkozásában- előkészítésre került előterjesztést megtárgyalta, azt elutasítja az OSZÖ többletfeladatai és teljes bizonyossággal előre nem látható 2013. évi pénzügyi lehetőségei és keretszámai okán.

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal

 

98/2012. (X.18.) OSZÖ határozat 

OSZÖ és költségvetési szervei beszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása

 

98/2012. (X. 18.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ és költségvetési szervei a közbeszerzésekről és   a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem  tartozó beszerzésekről szóló szabályzatát  megtárgyalta és a határozathoz csatolt 8.sz.  melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: elnök, intézményvezetők 

Határidő: azonnal

   

99/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ 2012. év háromnegyed-éves költségvetés teljesítésének megtárgyalása, elfogadása

 

99/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján az   önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés szerinti 2.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

100/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása (III.)

 

100/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi költségvetés módosítást fogadja el. 

1.§. 

A 2.§. helyébe a következő módosítás kerül

 

A közgyűlés az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 180 384 ezerforintban állapítja meg. 

2.§. 

A 3.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

 Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     137 743e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          6 642e Ft,

amelyből:

ba) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására,               3 337 e Ft

bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

egyéb célra                                                                        3 305 e Ft

 

c) intézményi működési bevétel,                                                2 944e Ft

d) Működési célú pénzeszközátvétel áh-onkívülről                                           189 e Ft

 

d) felhalmozási bevétel                                                                                 5 379 e Ft

 

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0 e Ft

 

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

 

g) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

 

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   27 487e Ft

3.§. 

A 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő módosítás kerül:

 

 (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              166 030 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    54 084 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         13 954 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                        53 472 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:                                           44 520 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         10 027 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      5 170 e Ft

bb) felújítások                                                                            4 857 e Ft

 

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

 

4.§.

A 8.§. helyébe a következő módosítás kerül:

 

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék nincs, a céltartalék 4 327 e Ft.

 

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§. 

4/1.Az önkormányzat felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének költségvetése

 

 

 18 §. helyébe a következő módosítás kerül:

 

Az önkormányzat közgyűlése a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 32 185 ezer forintban állapítja meg.

 

6.§.

19 §. helyébe a következő módosítás kerül:

 

 A felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                 30 850 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                            1 335 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

g) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/

                                                                                                                      0 e Ft

 

7.§.

20 §. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             31 769 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    17 402 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                           4 535 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                          9 832 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        416 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      416 e Ft

bb) felújítások                                                                            0 e Ft

 

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

 

8.§. 

4/2.Az önkormányzat Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szervének költségvetése

 

22 §. helyébe a következő módosítás kerül:

 

Az önkormányzat közgyűlése a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 25 698 ezer forintban állapítja meg.

 

9.§.

23 §. helyébe a következő módosítás kerül:

 

A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                25 148 e Ft,

c) intézményi működési bevétel,                                                              550 e Ft

d) felhalmozási bevétel                                                                                 0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    0 e Ft

f) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

g) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   0 e Ft

 

24. § A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             24 198 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    11 491 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         2 749 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                        9 958 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        1 500 e Ft

ba) intézményi beruházások,                                                      1 500 e Ft

bb) felújítások                                                                            0 e Ft

 

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

 

Felelős: elnök, intézményvezetők

Határidő: azonnal 

 

101/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ 2013. évi munkatervének elfogadása

 

102/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása

 

103/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Feladatellátási megállapodás OSZÖ Hivatala-felsz-i KJKÁIÓ között

 

103/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Anita hivatalvezető, TreibernéDoncsecz Ildikó igazgató

Határidő:azonnal 


104/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Feladatellátási megállapodás OSZÖ Hivatala -KÁIÓ APT között

 

104/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén ÖnkormányzatHivatala és a Kéttannyelvű Általános Iskola és ÓvodaApátistvánfalvagazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Anita hivatalvezető, Holecz Lajosné igazgató

Határidő:azonnal

 

105/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat 

Feladatellátási megállapodás OSZÖ Hivatala – Kühár Emlékház között

 

105/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén ÖnkormányzatHivatala és a Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) gazdálkodásával kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a csatolt melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovács Anita hivatalvezető, Neubauer Zoltánné tájház-vezető

Határidő:azonnal 

 

106/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

FEUVE ellenőrzésről készült jelentés elfogadása

 

106/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a „FEUVE rendszer működésének vizsgálata, a rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei» vizsgálata téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 7. sz. melléklet alapján fogadja el. 

Felelős: elnök, belső ellenőrzési vezető 

Határidő: azonna 

 

107/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Belső ellenőr megbízási díjának elfogadása

 

108/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

FEUVE szabályzat elfogadása

 

109/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat 

Az OSZÖ 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása  

  

109/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

 Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv megállapítására” szóló előterjesztést, és az  alábbi határozatot hozza: 

Jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési terv-javaslatát a csatolt – 8b. számú – mellékletek szerint.

Felelős: Közgyűlés elnöke; Doncsecz Gábor, Belső ellenőrzési vezető

Határidő: azonnal 

 

110/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

OSZÖ elnök beszámolójának elfogadása

 

111/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Szándéknyilatkozat aláírása Ljubljanai Egyetemmel

 

 111/2012. (XI.29.) OSZÖ határozat

Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Ljubljanai Egyetem ÉpítészetiKarával – a hagyományos népi építészetre vonatkozó pályázattal kapcsolatos – együttműködési szándéknyilatkozatot aláírja.                                                 

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

 

112/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Az elnök beszámolójának elfogadása  a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatokról 

 

113/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Kissné Köles Erika OSZÖ elnökhelyettes beszámolójának elfogadása 

 

114/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Lázár Éva OB elnök beszámolójának elfogadása

 

115/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

MukicsnéKozár Mária KB elnök beszámolójának elfogadása

 

116/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

FaschingnéLibricz Irén ÜB elnök beszámolójának elfogadása

 

117/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat 

Holecz Károly PEB elnök beszámolójának elfogadása beszámolójának elfogadása

 

118/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Pénzügyi szabályzatok elfogadása

 

119/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Gyermekétkeztetési szolgáltatási szerződés elfogadása

 

120/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Rendezvény költség kifizetés jóváhagyása

 

 121/2012. (XII.21.) OSZÖ határozat

Rendezvény költség kifizetés jóváhagyása