SZÜLŐI KÉZIKÖNYV - SLOVENŠČINA KOT PRILOŽNOST ZA VAŠE OTROKE (LETÖLTÉS)

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju (LETÖLTÉS)

 


  

Spoštovani Obiskovalec!

Z veseljem vas obveščamo, da je dobil konzorcij, ki ga vodi Dvojezična osnovna šola Števanovci z razpisom TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0005 podporo v višini 175.843.600,-Ft.

Vodja Konzorcija: Dvojezična osnovna šola Števanovci

Član konzorcija: Državna slovenska samouprava

Član konzorcija: Bolgarska državna samouprava

Gornji Senik, 20. 09. 2012

 


 

 Gyalogtúra

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága 2012. szeptember 28-án gyalogtúrát szervezett Apátistvánfalváról Orfaluba a Rába-vidéki szlovén nyelvoktatásban résztvevő tanulók, diákok számára.

A programra az apátistvánfalvi és felsőszölnöki általános iskolások részvételével került sor. Megtekintették Apátistvánfalván a Határőr Emlékhelyet, Orfaluban a Kézművesházat , a Triglavot, a felújított keresztet. Holecz Károly, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu elnöke a falu rövid történetét vázolta fel előttük.

Mukics Dusán szerkesztőriporter szlovén dalokat adott elő gitárkísérettel. Közös éneklésre, néptáncra és vendéglátásra is sor került. A szabadidő fennmaradt részét számháborúzással, focival, körjátékokkal, ismerkedéssel és beszélgetéssel töltötték a tanulók.

Köszönet MINDENKINEK, aki a nap sikeréhez hozzájárult.

Lázár Éva

OB elnöke

Országos Szlovén Önkormányzat

 

Pohod

28. septembra 2012 je Komisija za šolstvo Državne slovenske samouprave organizirala pohod za učence in dijake, ki se učijo slovenščino v Porabju.

Na program so se javili učenci števanovske is gornjiseniške šole. Po ogledu Graničarskega muzeja v Števanovci so si še ogledali mali Triglav, hišo rokodelstva, obnovljen križ.

Kratko zgodovino vasi jim je predstavil Karel Holecz, predsednik andovske Slovenske narodnostne samouprave. Dušan Mukič urednik-reporter pri televiziji je zapel in zaigral lepe slovenske pesmi na kitari. K petju so se pridružili tudi učenci in učitelji. Še zaplesali so. Učenci dveh šol so dobili tudi malico in sok. Lahko so se spoznavali, družili in skupaj igrali, veselili.

Hvala vsakemu, ki je na kakršenkoli način pomagal v uresničitvi programa!

Eva Lazar

predsednica

Komisije za šolstvo

Državne slovenske samouprave

 

               

 

A szlovén anyanyelvi oktatás az óvodától a felsőfokú oktatásig, állami keretek között működik. Gondot jelent a tanulói létszám folyamatos csökkenése. Öt óvodában folyik szlovén nyelvű előképzés, két településen (Gornji Senik – Felsőszölnök és Števanovci- Apátistvánfalva) működik kéttannyelvű iskola, a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben is folyik szlovén nyelvoktatás. A felsőszölnöki Kossics József Általános Iskola a 2004/2005. tanévben, míg az apátistvánfalvi oktatási intézmény a 2007/2008- as tanévben vezette be a kétnyelvű oktatást. Középiskolai szlovén nyelvoktatás folyik a szentgotthárdi Vörösmarty  Mihály Gimnáziumban és a III. Béla Szakképző Iskolában; szlovén nyelv és irodalom szakos felsőfokú képzés Szombathelyen, a Nyugat- Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. Továbbá felsőfokú tanulmányok folytatására van lehetőség a szlovéniai felsőoktatási intézményekben.

A közművelődés, a hagyományőrzés és az amatőr művészeti tevékenység területén tapasztalható a szlovén nemzetiség legnagyobb aktivitása és sokszínűsége. A közművelődés és a művészeti tevékenység bemutatásában fontos szerepe van a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központnak. A magyarországi szlovén kulturális örökség tárgyi emlékei a következő múzeumokban, kiállítóhelyen találhatók meg. Szentgotthárdon a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeum; Felsőszölnökön pedig a Kühár Emlékház látogatható. Szentgotthárdon működik az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonában lévő szlovén nyelven sugárzó „Radio Monošter” . Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének 2006- tól immár hetente megjelenő lapját a „Porabje”- t, mely szlovén nyelvjárásban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat.

A szlovén nemzetiséghez tartozó hívők római katolikus vallásúak. Az Országos Szlovén Önkormányzat törekvéseinek is köszönhetően hat településen (Dolnji Senik- Alsószölnök, Gornji Senik- Felsőszölnök, Apátistvánfalva- Števanovci, Szakonyfalu- Sakalovci; Kétvölgy-Ritkaháza – Verica- Ritkarovci; Orfalu-Andovci) működő plébános szlovén nyelven is celebrál szentmisét.

 

 


 

 

Slovenski pouk v materinščini deluje od vrtca do visokošolskega izobraževanja, med državnimi okviri. Sprotno upadanje števila učencev pomeni težave. predpriprava v slovenskem jeziku poteka v petih vrtcih, v dveh naseljih (Gornji Senik in Števanovci) delujeta dvojezični osnovni šoli, slovenski pouk poteka tudi v Monoštru. Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča je uvedla dvojezični pouk v šolskem letu 2004/2005, Dvojezična osnovna šola Števanovci pa v šolskem letu 2007/2008. Srednješolski slovenski pouk poteka v Monoštru na gimnaziji Mihálya Vörösmartyja in na srednji strokovni šoli Béla III; visokošolsko izobraževanje slovenskega jezika in književnosti poteka v Szombathelyu. Razen tega se lahko nadaljuje študij v Sloveniji.


Na področju prosveta, ohranjanja tradicije in amaterske umetnostne dejavnosti lahko doživimo največjo aktivnost in pestrost slovenske narodnosti. Pri predstavitvi prosveta in umetnostne dejavnosti ima pomembno vlogo Slovenski kulturni in informacijski center v Monoštru. Predmetne spomine slovenske kulturne dediščine na Madžarskem lahko najdemo v naslednjih muzejih, razstavnih prostorih. V Monoštru Mestna knjižnica in muzej Ferenca Móra, v Mohácsu Muzej Dorottya Kanizsai, na Gornjem Seniku pa Küharjeva spominska hiša. V monoštru deluje Radio Monošter, ki je v lasti Državne slovenske samouprave in oddaja v slovenskem jeziku. V Monoštru urejajo časopis Porabje, ki je časopis domači Slovencev in od leta 2006 izhaja kot tednik. Časopis vsebuje članke v slovenskem narečju in tudi v knjižnem jeziku.


Verniki, ki spadajo k slovenski narodnosti so rimskokatoliške vere. Zahvaljajoč tudi prizadevanju Državne slovenske samouprave celebrira župnik, ki deluje v šest naseljih (Dolnji Senik, Gornji Senik, Števanovci, Sakalovci; Verica- Ritkarovci; Andovci) mašo tudi v slovenskem jeziku.

 


 

Közlemény:

 

1. A 2019. évben 1 301 962 Ft összegben került jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos Szlovén Önkormányzat, az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda között 2017. április 5-én létrejött 5 évre szóló köznevelési szerződés vonatkozásában 2018. évre 79 380 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 5124/2017/KOZNEV számú támogatási szerződés alapján.
Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár 49960/2018/KOZNEVIG iktatószámú feljegyzésben hozott döntése alapján az OSZÖ az 5124/2017/KOZNEVIG iktatószámú köznevelési szerződésben meghatározott támogatási összegen felül a 2018. évben 1 600 000 Ft többlettámogatásban részesült (nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek beszerzése).
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént (2019. január 23.)

3. 2012. szeptember óta folyamatos mind a két oktatási intézmény vonatkozásában az iskolatej igénylés és kéthavonta a pályázati elszámolás. A 2018. évben 1 355 832 Ft összegben történt jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.

4. Az Országos Szlovén Önkormányzat a 18485-2/2018/NEFO sz. támogatási szerződés alapján az általa fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatott, nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok részére 1.452.000.-Ft összegű 2018. évi nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatásban részesült.
A támogatott tevékenység időtartama: 2018.01.01.-2018.11.30.
Elszámolási határidő: 2019.01.28.
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént (2019.01.23.)

5. 2017. évben 1 435 224 Ft összegben történt jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.

6. 2017. április 28-án érkezett az értesítés, hogy a folyó tanévi nemzetiségi tankönyvbeszerzések támogatására kiírt pályázat alapján Dr. Palkovics László államtitkár úr döntése alapján az EMMI az OSZÖ által fenntartott köznevelési intézmények nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek és munkatankönyvek beszerzéseire 3.545.910.-Ft támogatást nyújt. Az erről szóló szerződéstervezet elkészült, azonban a támogató szerződés aláírására nem került sor. Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár döntése alapján az OSZÖ, mint fenntartó az 5124/2017/KOZNEVIG iktatószámú köznevelési szerződésben meghatározott támogatási összegen felül a 2017. évben többlettámogatásban részesül. A köznevelési szerződés 1. sz. módosításának aláírása 2017. december 15-én megtörtént, az elszámolás (6.198.000.-Ft) határidőben megtörtént.

7. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos Szlovén Önkormányzat, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, valamint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda között 2017. április 5-én létrejött 5 évre szóló köznevelési szerződés vonatkozásában 82 215 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 5124/2017/KOZNEV számú támogatási szerződés alapján.

8. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyar Köztáraság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992.09.02-án aláírt Oktatási Tudományos Egyezmény, valamint a 2016. év január hó 22. napján BrdopriKranjuban aláírt 2016- 2018. évekre szóló Oktatási, tudományos és kulturális együttműködési program 20. cikke, illetve D) melléklete alapján a Magyarországon tevékenykedő szlovéniai szaktanácsadó foglalkoztatása - mely szerint „a magyar, illetve a szlovén nyelvoktatás fejlesztésének további támogatására a szerződő felek lehetővé teszik a nyelvi képzés módszertanával és didaktikájával foglalkozó egy- egy szakértő (ún. nyelvi szaktanácsadó), cseréjét” – költségeinek fedezésére támogatásban részesült:
2017. január 1-től 2017. december 31-ig: 21.840 EUR (6.799.894.-Ft) (Támogató: Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma) 4301-1/2016-11
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

2018. január 1-től 2018. december 31-ig: 21 840 EUR (6 910 683 Ft) - 4301-1/2018-1
2019. január 1-től 2019. december 31-ig: 21 840 EUR (7 046 652 Ft) - 4301-1/2019-1

9. 2016. évben 1 531 994 Ft összegben történt jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.

10. A Köznevelési Megállapodás alapján az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában 81 315 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a 7111-3/2016/KOIR számú támogatási szerződés alapján.

11. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyar Köztáraság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992.09.02-án aláírt Oktatási Tudományos Egyezmény, valamint a 2016. év január hó 22. napján BrdopriKranjuban aláírt 2016- 2018. évekre szóló Oktatási, tudományos és kulturális együttműködési program 20. cikke, illetve D) melléklete alapján a Magyarországon tevékenykedő szlovéniai szaktanácsadó foglalkoztatása - mely szerint „a magyar, illetve a szlovén nyelvoktatás fejlesztésének további támogatására a szerződő felek lehetővé teszik a nyelvi képzés módszertanával és didaktikájával foglalkozó egy- egy szakértő (ún. nyelvi szaktanácsadó), cseréjét” – költségeinek fedezésére támogatásban részesült:
2016. február 1-től 2016. december 31-ig: 20.020 EUR (Támogató: Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma) 4301-1/2016-11
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

12. Az OSZÖ az általa fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016. évi nemzetiségi tankönyvtámogatása céljából 1 122 880 Ft összegű támogatásban részesül a 2016. évben. (48227-1/2015/KOIR számú támogatási szerződés). A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

13. 2015. évben 1 911 103 Ft összegben történt jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.

14. A Köznevelési Megállapodás alapján az ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában 73 620 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 5542/2015/KOIR számú támogatási szerződés alapján.

15. Az OSZÖ az általa fenntartott köznevelési intézmények 2014/2015. évi nemzetiségi tankönyvtámogatása céljából 1 889 100 Ft összegű támogatásban részesül a 2015. évben. (22371/2015/KOIR számú támogatási szerződés)
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

16. Az OSZÖ a NEMZ_KUL-15-0139 számú támogatási szerződés alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 20 éves jubileumi ünnepsége lebonyolításának támogatása céljából 320 000 Ft összegű támogatásban részesül.

17. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992.09.02-án aláírt Oktatási Tudományos Egyezmény révén szlovén nyelvi szaktanácsadó foglalkoztatása költségeinek fedezésére támogatásban részesült:
2009-2010. évben: 1 200 000 Ft összegben (Támogató: Oktatási Minisztérium) 18839-1/2009. sz. szerződés
2010-2011. évben: 1 567 000 Ft összegben (Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium) OK-3066-2/2010. (szerződés kiegészítés: 100037-4/2011)
2011-2012. évben: 3 155 000 Ft összegben (Támogató: Nemzeti Erőforrások Minisztériuma) 16470-1/2012/KOIR
2012-2013. évben: 2 680 000 Ft összegben (Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma) 42354-2/2012/KOIR
2013-2014. évben: 2 999 000 Ft összegben (Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma) 26660-2/2013/KOIR
2014-2015. tanévben: 3 012 000 Ft összegben (Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma) 36522-2/2014/KOIR
2015-2016. tanév I. félévében: 1 645 000 Ft összegben (Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma) 46954-2/2015/KOIR
A támogatás elszámolása határidőben megtörtént, az elszámolás elfogadásra került.

18. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint konzorciumi tag a TÁMOP-3.4.1.A-11/1.2012-0005 pályázat révén ,,a szlovén és bolgár nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új pedagógiai rendszerelemek segítségével” címen 2012-2015. években mindösszesen 175 844 000 Ft összegű támogatásban részesül konzorciumi partnereivel együtt. A projekt célja: nemzetiségi nyelvű könyvek és pedagógiai elemek elkészítése.

19. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint konzorciumi tag a TÁMOP-3.4.1./A-08/2-2009/003. jelű ,,A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új pedagógiai programok segítségével” pályázat révén a 2010-2012. években 11 459 000 Ft összegű támogatásban részesült. A projekt célja: nemzetiségi nyelvű könyvek és pedagógiai elemek kiadása, imprimatúráig történő eljuttatása volt.

20. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Kultúra Napja rendezvény költségeinek finanszírozására 175 000 Ft összegű támogatásban részesült a 2013. évben. (15787-3/2013/NEF-KIM)

21. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2012. évben az 59/2012. (VI.04.) OSZÖ határozat alapján ,,a szlovén nyelvtanulás fejlesztési feltételeinek támogatására” biztosított juttatást a szlovén nyelvet oktató intézmények részére.
- III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 74 000 Ft
- Általános Iskola és Óvoda-Apátistvánfalva: 170 500 Ft
- Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 255 000 Ft
- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 402 000 Ft

22. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2011. évben a 75/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat alapján támogatást (ösztöndíj) biztosított a szlovén nyelvet tanulók részére.
A támogatásból a következő intézmények diákjai és következők szerinti összegben (intézményenként összevont összeg) részesültek:
- III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 58 500 Ft
- Általános Iskola és Óvoda-Apátistvánfalva: 170 500 Ft
- Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 210 500 Ft
- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 377 000 Ft

23. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben az 52/2010. (V.28.) OSZÖ határozat alapján támogatást (ösztöndíj) biztosított a szlovén nyelvet tanulók részére.
A támogatásból a következő intézmények diákjai és következők szerinti összegben (intézményenként összevont összeg) részesültek:
- III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 49 500 Ft
- Általános Iskola és Óvoda-Apátistvánfalva: 187 000 Ft
- Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 193 500 Ft
- Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 417 000 Ft

 


 

 Obvestilo:

 

1. V letu 2019 je bilo s strani Urada za kmetijstvo odobreno sofinanciranje v okviru razpisa za namene mlečne kuhinje v znesku 1 301 962 HUF.

2. Državna slovenska samouprava je na osnovi pogodbe o sofinanciranju št. 5124/2017/KOZNEV, v zvezi s 5-letno pogodbo o javnem šolstvu, sklenjeno 5. aprila 2017 med Ministrstvom za človeške vire, Državno slovensko samoupravo, Dvojezično osnovno šolo in vrtcem iz Števanovcev ter Dvojezično osnovno šolo in vrtcem Jožefa Košiča, Ministrstvu za človeške vire predložila obračun v znesku 79.380.000 HUF.
Na podlagi odločbe državnega sekretarja za šolstvo prof. Dr. JózsefaBódisašt. 49960/2018/KOZNEVIG je Državna slovenska samouprava poleg zneska, določenega v pogodbi o javnem šolstvu številka 5124/2017/KOZNEVIG v letu 2018 bila deležna še dodatnih sredstev v višini 1.600.000 HUF (nabava narodnostnih učbenikov, delovnih zvezkov in delovnih učbenikov).
Obračun sofinanciranja je bil predložen v predpisanem roku(23. januar 2019).

3. Od septembra 2012 naprej so za obe izobraževalni ustanovi aktualne zahteve za sofinanciranje mlečne kuhinje ter vsaka dva meseca razpisni obračun. V letu 2018 je bilo s strani Urada za kmetijstvo odobreno sofinanciranje v okviru razpisa za namene mlečne kuhinje v znesku 1.355.832 HUF.

4. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 18485-2/2018/NEFO je Državna slovenska samouprava, za dodatek narodnostnim pedagoškim delavcem v javnih izobraževalnih ustanovah, ki jih upravlja, za leto 2018 prejela dodatno pomoč v znesku 1.452.000 HUF.
Obdobje sofinancirane dejavnosti: 01. 01. 2018 – 30. 11. 2018.
Rok za predložitev obračuna: 28.01.2019.
Obračun sofinanciranja je bil predložen v predpisanem roku (23. januar 2019).

5. V letu 2017 je bilo za namen mlečne kuhinje iz sredstev razpisa Urada za kmetijstvo in razvoj podeželja odobreno sofinanciranje v znesku 1.435.224 HUF.

6. 28. aprila 2017 je prispelo obvestilo, da bo na podlagi razpisa za nabavo narodnostnih učbenikov za tekoče šolsko leto in na temelju odločitve državnega sekretarja dr. Lászla Palkovicsa Ministrstvo za človeške vire, za nabavo narodnostnih učbenikov, delovnih zvezkov in delovnih učbenikov v javnih izobraževalnih ustanovah, ki jih upravlja Državna slovenska samouprava, dodelila sredstva v višini 3.545.910 HUF. Osnutek pogodbe je bil pripravljen, vendar do podpisa pogodbe o sofinanciranju ni prišlo. Na podlagi odločbe državnega sekretarja za šolstvo, dr. LászlaPalkovicsa je Državna slovenska samouprava kot financerka v letu 2017, poleg zneska, določenega v pogodbi št. 5124/2017/KOZNEVIG prejela tudi dodatna sredstva. Sprememba pogodbe št. 1 je bila podpisana 15. decembra 2017, obračun je bil predložen v predpisanem roku (6.198.000 HUF).

7. Državna slovenska samouprava je na osnovi pogodbe o sofinanciranju št. 5124/2017/KOZNEV, v zvezi s 5-letno pogodbo o javnem šolstvu, sklenjeno 5. aprila 2017 med Ministrstvom za človeške vire, Državno slovensko samoupravo, Dvojezično osnovno šolo in vrtcem iz Števanovcev ter Dvojezično osnovno šolo in vrtcem Jožefa Košiča, Ministrstvu za človeške vire predložila obračun v znesku 82.215.000 HUF.

8. Na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja in znanosti, ki sta jo vladi Republike Madžarske in Republike Slovenije podpisali 02.09.1992 ter 20. člena oziroma priloge D) Programa o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti in kulture za obdobje 2016-2018, podpisanega 22. januarja 2016 na Brdu pri Kranju je Državna slovenska samouprava, za kritje stroškov zaposlovanja strokovnega svetovalca za slovenski jezik na Madžarskem - v smislu, da »bosta pogodbenici, za nadaljnji razvoj poučevanja madžarskega oziroma slovenskega jezika omogočili izmenjavo po enega strokovnjaka, ki se ukvarja z metodiko in didaktiko poučevanja jezikov (t. i. jezikovnega svetovalca)« - prejela naslednja sredstva:
Od 1. januarja do 31. decembra 2017: 21.840 EUR (6.799.894 HUF) (Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 4301-1/2016-11
Obračun sofinanciranja je bil v predpisanem roku predložen ter tudi odobren.

Od 1. januarja do 31. decembra 2018: 21 840 EUR (6 910 683 HUF) - 4301-1/2018-1
Od 1. januarja do 31. decembra 2019: 21 840 EUR (7 046 652 HUF) - 4301-1/2019-1

9. V letu 2016 je bilo za namen mlečne kuhinje iz sredstev razpisa Urada za kmetijstvo in razvoj podeželja odobreno sofinanciranje v znesku 1.531.994 HUF.

10. Državna slovenska samouprava je na podlagi Sporazuma o javnem izobraževanju v zvezi z Dvojezično osnovno šolo in vrtcem v Števanovcih oziroma Dvojezično osnovno šolo in vrtcem Jožefa Košiča, na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 7111-3/2016/KOIR Ministrstvu za človeške vire predložila obračun v znesku 81.315.000 HUF.

11. Na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja in znanosti, ki sta jo vladi Republike Madžarske in Republike Slovenije podpisali 02.09.1992 ter 20. člena oziroma priloge D) Programa o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti in kulture za obdobje 2016-2018, podpisanega 22. januarja 2016 na Brdu pri Kranju je Državna slovenska samouprava, za kritje stroškov zaposlovanja strokovnega svetovalca za slovenski jezik na Madžarskem - v smislu, da »bosta pogodbenici, za nadaljnji razvoj poučevanja madžarskega oziroma slovenskega jezika omogočili izmenjavo po enega strokovnjaka, ki se ukvarja z metodiko in didaktiko poučevanja jezikov (t. i. jezikovnega svetovalca)« - prejela naslednja sredstva:
Od 1. februarja do 31. decembra 2016: 20.020 EUR (Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 4301-1/2016-11
Obračun sofinanciranja je bil predložen v predpisanem rokuin tudi odobren.

12. Državna slovenska samouprava je v letu 2016 za sofinanciranje učbenikov v javnih izobraževalnih ustanovah, ki jih upravlja, za šolsko leto 2015/2016 prejela sredstva v znesku 1.122.880 HUF (pogodba o sofinanciranju št. 48227-1/2015/KOIR). Obračun je bil predložen v predpisanem roku in tudi odobren.

13. V letu 2015 je bilo za namen mlečne kuhinje iz sredstev razpisa Urada za kmetijstvo in razvoj podeželja odobreno sofinanciranje v znesku 1.911.103 HUF.

14. Državna slovenska samouprava je na podlagi Sporazuma o javnem izobraževanju v zvezi z Dvojezično osnovno šolo in vrtcem v Števanovcih oziroma Dvojezično osnovno šolo in vrtcem Jožefa Košiča, na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 5542/2015/KOIR Ministrstvu za človeške vire predložila obračun v znesku 73. 620. 000 HUF.

15. Državna slovenska samouprava je v letu 2015 za sofinanciranje učbenikov v javnih izobraževalnih ustanovah, ki jih upravlja, za šolsko leto 2014/2015 prejela sredstva v znesku 1.889.100 HUF (pogodba o sofinanciranju št. 22371/2015/KOIR).
Obračun je bil predložen v predpisanem roku in tudi odobren.

16. Državna slovenska samouprava na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. NEMZ_KUL-15-0139 za izvedbo proslave ob 20. obletnici samouprave prejme podporo v znesku 320.000 HUF.

17. Na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja in znanosti, ki sta jo vladi Republike Madžarske in Republike Slovenije podpisali 02.09.1992 je Državna slovenska samouprava, za kritje stroškov zaposlovanja strokovnega svetovalca za slovenski jezik na Madžarskem prejela naslednja sredstva:
V letu 2009-2010: 1.200.000 HUF (Financer: Ministrstvo za izobraževanje), pogodba št. 18839-1/2009
V letu 2010-2011: 1.567.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) OK-3066-2/2010 (dopolnitev pogodbe: 100037-4/2011)
V letu 2011-2012: 3.155.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) 16470-1/2012/KOIR
V letu 2012-2013: 2.680.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) 42354-2/2012/KOIR
V letu 2013-2014: 2.999.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) 26660-2/2013/KOIR
V letu 2014-2015: 3.012.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) 36522-2/2014/KOIR
V 1. polletju šolskega leta 2015-2016.: 1.645.000 HUF (Financer: Ministrstvo za človeške vire) 46954-2/2015/KOIR
Obračun je bil predložen v predpisanem roku in tudi odobren.

18. Državna slovenska samouprava je v okviru razpisa TÁMOP-3.4.1.A-11/1.2012-0005 za »izboljšanje kakovosti slovenskega in bolgarskega narodnostnega izobraževanja s pomočjo novih pedagoških komponent«, kot članica konzorcija skupaj z ostalimi člani v letih 2012-2015 prejela skupno 175.844.000 HUF sredstev. Cilj projekta: priprava knjig in pedagoških elementov v jeziku narodnosti.

19. Državna slovenska samouprava je v okviru razpisa TÁMOP-3.4.1./A-08/2-2009/003 za »izboljšanje kakovosti slovenskega, bolgarskega in grškega narodnostnega izobraževanja s pomočjo novih pedagoških programov«, kot članica konzorcija v letih 2010-2012 prejela 11.459.000 HUF sredstev. Cilj projekta: izdaja knjig in pedagoških elementov v jeziku narodnosti do faze priprave na tisk.

20. Državna slovenska samouprava je v letu 2013 za stroške prireditve ob Slovenskem kulturnem prazniku prejela sredstva v višina 175.000 HUF (15787-3/2013/NEF-KIM).

21. Skupščina Državne slovenske samouprave je v letu 2012 na podlagi sklepa DSS št. 59/2012 (04. 6.) ustanovam, kjer poučujejo slovenski jezik za »podporo razvoja učenja slovenskega jezika« zagotovila finančna sredstva.
- Poklicna šola in internat Bela III.: 74.000 HUF
- Osnovna šola in vrtec Števanovci: 170.500 HUF
- Zavod za šolstvo Monošter: 255.000 HUF
- Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča: 402.000 HUF

22. Skupščina Državne slovenske samouprave je v letu 2011 na podlagi sklepa DSS št. 75/2011 (03. 6.) za učence, ki se učijo slovenski jezik, zagotovila finančna sredstva (štipendije).
Štipendije so prejeli učenci naslednjih ustanov in v sledečem obsegu (skupno po ustanovah):
- Poklicna šola in internat Bela III.: 58.500 HUF
- Osnovna šola in vrtec Števanovci: 170.500 HUF
- Zavod za šolstvo Monošter: 210.500 HUF
- Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča: 377.000 HUF

23. Skupščina Državne slovenske samouprave je v letu 2010 na podlagi sklepa DSS št. 52/2010 (28. 5.) za učence, ki se učijo slovenski jezik, zagotovila finančna sredstva (štipendije).
Štipendije so prejeli učenci naslednjih ustanov in v sledečem obsegu (skupno po ustanovah):

- Poklicna šola in internat Bela III.: 49.500 HUF
- Osnovna šola in vrtec Števanovci: 187.000 HUF
- Zavod za šolstvo Monošter: 193.500 HUF
- Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča: 417.000 HUF