1/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ 2019. évi költségvetését alátámasztó előterjesztéseket megismerte, azokkal egyetért és felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének következő rendes ülésére - az előterjesztés szerintimellékletek alapján- terjessze a Közgyűlés elé az Országos Szlovén Önkormányzat 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét.

2/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti székhelyű és Templom út 5. szám alatti telephelyű intézményében nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 113 Ft /nap;
b) ebéd: 361 Ft/nap;
c) uzsonna: 98 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 572 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 131 Ft /nap;
b) ebéd: 399 Ft /nap;
c) uzsonna: 112 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 642 Ft/ nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

3/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 10/1. szám alatti székhelyű és Templom út 5. szám alatti telephelyű intézménye vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – a 2.1. sz. csatolt melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Felsőszölnök Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

4/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. –a alapján, a következőket határozza meg:
I.Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodájában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
a) tízórai: 98 Ft /nap;
b) ebéd: 343 Ft/nap;
c) uzsonna: 98 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 539 Ft /nap
II. Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

5/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény szakonyfalui telephellyel rendelkező óvodája vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – a csatolt 2.2. sz.melléklet szerinti tervezet alapján - felhatalmazza az intézmény vezetőjét Szakonyfalu Község Önkormányzatával, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

6/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. §. (4) meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. alapján, a következőket határozza meg:
I.az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját -2019. március 1-jei hatállyal- az alábbiak szerint határozza meg:
1. az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 124 Ft /nap;
b) ebéd: 404 Ft/nap;
c) uzsonna: 105 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 633 Ft /nap
2. az iskolai (alapfokú) ellátást igénybevevő gyermekek esetén:
a) tízórai: 150 Ft /nap;
b) ebéd: 518 Ft /nap;
c) uzsonna: 144 Ft /nap;
d) háromszori étkezés: 812 Ft / nap
II.Az iskolai (alapfokú) és az óvodai gyermekétkeztetési ellátást igénybe vevők vonatkozásában a kedvezményes ellátást - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 21/B §. szerinti rendelkezések alapján- kell biztosítani.

7/2019. (I.24) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában gyermekétkeztetés biztosítása tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződést megismerte – csatolt 3.1. sz. melléklet szerinti tervezet alapján- felhatalmazza az intézmény vezetőjét az Antiskid Kft.-vel, mint szolgáltatóval történő szerződés aláírására.

8/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 4.1. számú, és a magyarországi szlovének néprajza c. kiadvány megjelentetésének, Markovics Lajos Plébános emlékére emléktábla avatásának, OSZÖ-Felsőszölnöki Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat – Parlamenti látogatásának, OSZÖ 2018. évi záró vacsorájának, és a 2019. évi naptárának elkészítéséről szóló pénzügyi beszámolókat a csatolt 4.2. számú melléklet szerint elfogadja.

9/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 5. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

10/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 6. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

11/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének illetményével kapcsolatos hozzátartozóját érintő döntéshozatalban Mukicsné Kozár Mária képviselő részt vegyen.

11a/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői béremelési kérelemmel kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
A Közgyűlés Mukics Ferenc Mihály (9700 Szombathely, Váci M. 39. I./8. szám alatti lakos) illetményét a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető- főszerkesztői feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: bruttó 564 190 Ft/ hó

12/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXIX. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16.§-a alapján a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény érintett foglalkoztatottai vonatkozásában és a feltételek fennállása esetén a közalkalmazotti pótlékok mértékét a közalkalmazotti pótlékalap %-ában határozza meg a következők szerint:
%-ban megadva
- intézményvezetői: 40
- intézményvezető-helyettesi: 20
- osztályfőnöki: 10
- munkaközösség-vezetői (nem releváns): -
- nemzetiségi: 30
- nehéz körülmények között végzett munkáért járó: 10
A pótlékok fedezete az érintett intézmény 2019. évi költségvetése terhére kerül
megállapításra.
Továbbá az OSZÖ Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 73/2013. (IX.12.) OSZÖ határozatát.

13/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §. (2) bekezdése a) pontja alapján 2019. január 1-i hatállyal Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének - tiszteletdíját bruttó: 463.800,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 6/2016.(I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívülhelyezésre
kerül.

14/2018. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés a) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökhelyettese tiszteletdíját bruttó 118.750,-Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 7/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

15/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Kovács Andrea, az Országos Szlovén Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 87.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 8/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre
kerül.

16/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal Lázár Éva, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 9/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

17/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés b) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal MukicsnéKozár Mária, az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális Bizottsága elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 10/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre
kerül.

18/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés d) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal a képviselők tiszteletdíját bruttó 18.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

19/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110 §. (2) bekezdés c) pontja alapján 2019. január 1-jei hatállyal a bizottsági tagságot is ellátó képviselők tiszteletdíját bruttó 22.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Ezzel egyidejűleg a 11/2016. (I.21.) OSZÖ határozat hatályon kívül helyezésre kerül.

20/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
1. az Állami Számvevőszéknek „Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában levő intézmények gazdálkodásának ellenőrzéséről – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda” szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszi,
2. az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat 1. sz. mellékletét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja,
3. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt és az intézmény vezetőjét az „Intézkedési
terv”-ben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a megtett
intézkedésekről, az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat határidejének
lejártát követő első testületi ülésen, a „lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a Közgyűlést.
4. utasítja az elnököt, a hivatalvezetőt, illetve az intézmény vezetőjét, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-et az Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.
Továbbá az OSZÖ Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 131/2018. (XI.29.) OSZÖ határozatát.

21/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a „Rába-vidéki Szlovének Rönkhúzása” alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 2 341 150 Ft összeget használjon fel, melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

22/2019. (I.24.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ a Szlovén Kultúra Napja alkalmából tartandó rendezvény kapcsán a felmerülő költségek finanszírozására bruttó 450 000 Ft összeget használjon fel melynek fedezete az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

23/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 117. §. (1) g pont alapján felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/gb. pontja alapján Támogatási Megállapodást kössön a Magyarországi Szlovének Szövetségével a Porabje című újság kiadásának finanszírozására a határozathoz csatolt melléklet szerint.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcím.
A finanszírozás összege: 31,14 m Ft.

24/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása jogcímcsoport terhére a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft., - mint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/ga. pontja alapján nemzetiségi önkormányzati intézmény részére – külön megállapodás alapján átadásra kerülő 2019. évi támogatás összegét 39,9 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím.

25/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felhatalmazza az OSZÖ elnökét, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetségével, mint a Szlovén Kulturális és Információs Központ működtetőjének tulajdonosával a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. sz. melléklete Kiegészítő szabályok fejezetének 1/ga. pontja alapján – a határozathoz csatolt melléklet szerint- Támogatási Megállapodást kössön. Az OSZÖ Közgyűlése a megállapodás alapján átadásra kerülő 2019. évi működési támogatás összegét 4 millió Ft összegben határozza meg.
A finanszírozás forrása: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 3. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása jogcím.

26/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az önkormányzat közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg a nemzetiségi önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú tervét.

TÁBLÁZAT LETÖLTÉS

27/2019. (II.14.) OSZÖ határozat

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a csatolt 2.6. sz. melléklet szerint elfogadja az OSZÖ költségvetési szervei foglalkoztatottainak béren kívüli juttatás és teljesítményértékelő rendszeréről szóló 2019. évi szabályozást.

28/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Cafeteria szabályzatát megtárgyalta és a 2.7. sz. melléklet szerint elfogadja.

29/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat kulturális csoportjának, a ,,Špajni-flajsni muzikanti'' hagyományőrző zenekarnak a 2019. évi költségvetési keretösszegét bruttó 757.085,-Ft-ban határozza meg.

30/2019.(II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

TÁBLÁZAT LETÖLTÉS

31/2019. (II. 14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a beérkezett képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről és dokumentálásáról elfogadja.

32/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2018. évi költségvetésről szóló 25/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 558 508 705 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 8 593 797 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 558 508 705 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 8 593 797 Ft-tal nőtt/.)
3. A 25/2018. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

33/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az 5.1.sz. melléklet szerint elfogadja.

34/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018/2019. tanévének I. félévi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

35/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5 szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 7- 12 óráig és 2019. május 7. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. szám alatti telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

36/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 7- 12 óráig és 2019. május 7. (kedd) 12- 17 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

37/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 49. § (1) bekezdésében és 83. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján az OSZÖ fenntartásában működő ApátistvánfalviKéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 9982 Apátistvánfalva, Fő út 84. szám alatti nemzetiségi óvodai nevelést biztosító és folytató kétnyelvű telephely- intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában
1. az óvodai felvételre jelentkezés időpontja: 2019. május 6. (hétfő) 8-13 óráig és május 7.(kedd) 13-16 óráig.
Az óvodába történő felvételre –az óvodai nevelés és felvehető létszám szempontjából- az intézmény Alapítói okiratában meghatározottakra kell figyelemmel lenni.
A csatolt melléklet szerinti fenntartói közlemény tartalmazza a beíratással kapcsolatos információkat.
2. az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában 1 vegyes óvodai csoport indítását jóváhagyja.

38/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 9.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel
éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

39/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, mint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda fenntartója az intézmény 2018/2019. II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési Programját megismerte és a 10.1. sz. mellékletek szerint elfogadja és az intézmény 2019. évi költségvetése terhére biztosítja a beiskolázási terv végrehajtásához szükséges finanszírozási fedezetet.
Továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése felhívja az
intézményvezetőt, hogy minden alternatív pályázati továbbképzési lehetőséggel éljen és motiválja az intézmény munkatársait a továbbképzési lehetőségek kihasználására, a szakos ellátottság további javítása érdekében a szükséges képzettségek megszerzésére.

40/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 11. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 11.1. számú melléklet szerint elfogadja.

41/2019. (II.14.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2018. év IV. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt 12. sz. melléklet szerint.

42/2019. (III.2.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerint fogadja el az elnök beszámolóját 2018.06.03. - 2019.03.02. időszak tevékenységéről.

43/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 55. §. (6) bekezdése alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési jelentését a csatolt 1.1. melléklet szerint elfogadja.

44/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 2. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 2.1. számú, ésa Szlovén Kultúra Napja rendezvényről szóló pénzügyi beszámolót a 2.2. számú melléklet szerint elfogadja.

45/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki és szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegységek, illetve az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:
1. a heti nyitvatartási idő a 2019/2020. nevelési évben hétfőtől péntekig:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki telephelyű Óvoda intézményegységben (9985 Felsőszölnök, Templom út 5.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegységben (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 7- 17 óráig
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Óvoda intézményegységben (9982 Apátistvánfalva, Fő út 84.) az óvoda heti nyitvatartási ideje (változatlanul): 6.30- 16.30 óráig tart.
2. a 2018/2019. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – felsőszölnöki telephelyű Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. – 2019. augusztus 31.-ig]
• Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda – szakonyfalui telephelyű Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. – 2019. augusztus 31.-ig]
• Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda – Óvoda intézményegység vonatkozásában 2019. július 1- től – 2019. július 19-ig. [zárva tart: 2019. július 22. - 2019. augusztus 31.-ig]
A Közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket, továbbá a Közgyűlés utasítja az intézményvezetőket, hogy tájékoztassák a szülőket az óvoda nyári karbantartási leállásának ideje alatt a nyitva tartó óvodákban való elhelyezhetőség módjáról és feltételeiről.

46/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2019. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, felkéri az elnököt, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

47/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az Országos Szlovén Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásairól készült beszámolót a csatolt melléklet szerint elfogadja.

48/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Közszolgálati Szabályzatát a 6.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

49/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ Hivatala Ügyrendjét a 7.1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

50/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

51/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

52/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.

53/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a "PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE" Díjra jelöli Gáspár Lászlónét a szlovén nemzetiségi nyelv és kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért.

54/2019. (III.28.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Muraba Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére a 2019. évre vonatkozóan 300.000 Ft,-Ft (háromszázezer forint) tagdíj befizetését engedélyezi.

55/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 39. §.- a alapján a belső ellenőrzési vezető által beterjesztett »A közbeszerzések és beruházások ellenőrzése az Országos Szlovén Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél« téma ellenőrzéséről készült jelentést a határozathoz csatolt 1.1. sz.melléklet alapján elfogadja.

56/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapítói okirata és az Oszágos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 89/2009. (IX.15.) számú határozata alapján az ügyvezető (Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.) éves beszámolási kötelezettségének részeként ismertetett 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 2.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

57/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a SzlovénRádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsítettéves beszámolója mérlegét 13 007 e Ft eszköz- forrás egyezőséggel; a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása alapján az összes bevételét 52 691 e Ft; összes ráfordítását 52 642 e Ft összegben + 49 e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 2.2. sz. mellékletek szerint.
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2018. évi eredményteljes összegét (+ 49 e Ft) eredménytartalékba helyezze.

58/2019. (IV. 25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozathoz csatolt 3.1.sz. melléklet szerint 54 533 e Ft tervezett bevétellel és 54 533 e Ft kiadással elfogadja.

59/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata és a Szlovén Rádió Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében meghatározott éves beszámolási kötelezettségének eleget téve a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 2018. évi beszámolóját a 4.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

60/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Neubauer Zoltánné tájház- vezető 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 5.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

61/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123. §. (4) e, pontja alapján az OSZÖ mb. hivatalvezetője 2018. évi beszámolóját a határozathoz csatolt 6.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

62/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 7. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 7.1. számú, és a »A Rába-vidéki szlovének Rönkhúzása« rendezvény költségeiről a 7.2. sz. melléklet melléklet szerint elfogadja.

63/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsága elnökének beszámolóját a csatolt 3. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

64/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei (OSZÖ Hivatala, Kühár Emlékház - Szlovén Tájház, Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát a csatolt 9.1. sz. mellékletek szerint.

65/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy a szlovén nyelvet tanuló diákok részére megrendezésre kerülő,,Műhelymunka” elnevezésű program lebonyolítása céljából szállítási, szakmai anyagokra, megbízási díjra vonatkozó és egyéb dologi költségek finanszírozására - az OSZÖ 2019. évi költségvetésében tervezettek alapján- maximum bruttó 185 100 Ft összeg kerüljön kifizetésre.

66/2019. (IV.25.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a felsőszölnöki TRX csapat a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola tornatermének használatával kapcsolatos írásbeli kérelmével - az intézmény vezetőjének, és a közgyűlés tagjainak véleménye alapján - kapcsolatos állásfoglalása az alábbi.
A tornaterem tanítási idő alatt, az intézmény nyitvatartási idején belül TRX edzések céljára használatba adható. A szünetek ideje alatt az intézmény szabadtéri sportpályája áll rendelkezésre az edzésekre.
A tornaterem az intézmény nyitvatartási idején túli rendelkezésre bocsátását nem támogatja a közgyűlés, mivel a terem nem különül el az oktatási intézmény más részeitől, és a többi épületrész elzárására nincs mód.

67/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Porabje c. újság kiadásának 2018. évi finanszírozásáról, illetve felhasználásának elszámolásáról a csatolt 1.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

68/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú mellékletének megfelelően - a MSZSZ pénzügyi és szakmai beszámolóját a Szlovén Kulturális és Információs Központ 2018. évi működési célú támogatásának felhasználására, illetve elszámolására vonatkozóan a csatolt 2.1. sz. melléklet szerint elfogadja.

69/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak választja - 2019. 05.29-i hatállyal - 5 év idő tartamra
Bajzek Gyöngyi( szül.hely, idő: Szentgotthárd, 1975.07.29., anyja neve: Fartek Mária, lakcím: 9985 Felsőszölnök, Főút 42.)
Soós Brigitta (születési hely, idő: Szentgotthárd, 1977.08.31., anyja neve: Bedi Erzsébet; lakcím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 174/A)
Hanzsek Viktória (szül. hely, idő: Szombathely, 1985.03.25., anyja neve: Gyécsek Ágnes, lakcím: 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 3/a) személyeket a csatolt 1a.1b. 1c. sz. elfogadó nyilatkozatok alapján.

70/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése felkéri a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a tagok az Alapító okiratban meghatározottak és a gazdasági társaságokról szóló jogszabály előírásainak figyelembe vételével válasszanak maguk közül FB elnököt és dolgozzák ki Ügyrendjüket, illetve terjesszék azt elő a Közgyűlés részére elfogadás céljából.

71/2019. (V.23.) OSZÖ határozat

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.) Alapító Okiratát az OSZÖ – mint Alapító- Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 14. 4. pontjának első mondata helyébe az alábbiak lépnek:

„Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a PORABJE nevű hetilapban vagy a Szlovén Rádió honlapján hozza egyidejűleg nyilvánosságra. „

2.) Az alapító okirat 19. 12. pontja helyébe a következők lépnek:

„A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Soós Brigitta szn. Soós Brigitta ( Szentgotthárd,1977.08. 31., anyja neve: Bedi Erzsébet, Lakcím: 9982 Apátistvánfalva, Fő út 174/A.),

Név: Hanzsek Viktória szn. Hanzsek Viktória (Szombathely, 1985. 03. 25., anyja neve: Gyécsek Ágnes, Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 3/A. )

Név: Bajzek Gyöngyi szn. ua. ( Szentgotthárd, 1975. 07. 29., anyja neve.: Fartek Mária, Lakcím: 9985 Felsőszölnök, Fő út 42. ) „

3.) Az alapító okirat 22. 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„22.1. A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a PORABJE nevű hetilapban vagy a Szlovén Rádió honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.”

4.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

72/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozathoz csatolt 4.2. sz. melléklet szerint elfogadja.

73/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésről szóló 30/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 479 466 024 Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 9 730 456 Ft-tal nőtt/
2. A közgyűlés az Országos Szlovén Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 479 466 024 Ft-ban állapítja meg. / Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 9 730 456 Ft-tal nőtt/.)
3. A 30/2019. számú határozat egyebekben nem változik.
4. A közgyűlés a fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

74/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

LETÖLTÉS

75/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 110. §-a, az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 44/A §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja előírásainak megfelelően az OSZÖ és költségvetési szervei 2018. évi vagyonkimutatását a határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.

76/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése az OSZÖ megbízott hivatalvezetőjének beszámolóját a Kockázatelemzési felmérés tárgyában 2019. év I. negyedéve viszonylatában elfogadja a csatolt7.1. sz. melléklet szerint.

77/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020-as nevelési évben 5 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

78/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az elnök szavazásra bocsátja az A) verzió szerinti határozati javaslatot:
Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) d, pontja, illetve 25. §. (7) bekezdése alapján, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020-as nevelési évben 2 fővel engedélyezi az első osztály indítását.

79/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak 1-6. évfolyamig történő összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján- 8 általános iskolai osztály és 1 napközis csoport indítását jóváhagyja.

80/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. 2 (d) pontja alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményben a 2019/2020. nevelési év vonatkozásában – a készségtárgyak összevonása mellett és egyeztetett tantárgyfelosztás alapján - 8 általános iskolai osztály és elhelyezési okok miatt 2 napközis csoport indítását hagyja jóvá.

81/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az OSZÖ Közgyűlése az elnök beszámolóját két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről a csatolt 12. számú, a lejárt határidejű határozatokról a csatolt 12.1. számú melléklet szerint elfogadja.

82/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Ropos Márton, az OSZÖ elnökének beszámolóját a csatolt 13. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

83/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Lázár Éva, az OSZÖ Oktatási Bizottsági elnökének beszámolóját a csatolt 14. sz. melléklet szerint az átruházott hatáskörben nyilvánított véleménye kapcsán.

84/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése nem járul hozzá, hogy a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos döntéshozatalban TreibernéDoncsecz Ildikó képviselő részt vegyen.

85/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:
1. A Közgyűlés – a véleményezési eljárásban résztvevők véleménye birtokában, illetve, amennyiben az emberi erőforrások minisztere nevében eljáró oktatásért felelős államtitkár egyetértését adja az intézményvezető megbízásához – határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul hagyása mellett 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig megbízza TreibernéDoncsecz Ildikót (9983 Alsószölnök, Napsugár utca 14. szám alatti lakost) a felsőszölnökiKossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával.
2. A Közgyűlés TreibernéDoncsecz Ildikó (9983 Alsószölnök, Napsugár u. 14. szám alatti lakos) illetményét – a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátásával kapcsolatban- a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény: 398 514 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény: 31 881 Ft
Nemzetiségi pótlék: 54 810 Ft
Intézményvezetői pótlék: 73 080 Ft
Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék: 18 270 Ft
Kereset kiegészítés Nkt. 65.§. alapján: 12 561 Ft
Kereset összesen: 589 116 Ft

86/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja, hogy az OSZÖ és az Orfalui Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésű rendezvénye a "Porabje elnevezésű arculati elem felállítása Orfaluban" kapcsán a felmerülő költségek finanszírozása céljából bruttó 1 600 000 Ft összeg kerüljön kifizetésre.
A finanszírozás forrása az OSZÖ 2019. évi költségvetése.

87/2019. (V.23.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése »Szakmai Tanulmányút« lebonyolítása céljából a nemzetiségi szervezetek közti együttműködés témában az OSZÖ 2019. évi munkaterve alapján maximum bruttó 808 000 Ft összeg kifizetését engedélyezi a résztvevők vendéglátása, utazási költség és egyéb dologi kiadások vonatkozásában az OSZÖ 2019. évi költségvetése terhére.