KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA/DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC JOŽEFA KOŠIČACím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Naslov: Gornji Senik, Cerkvena pot 10.
Telefon: + 36 94/534-016
Fax/Faks: + 36 94/534-017
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.kosicsiskola.gportal.hu


A 2019-es óvodai beiratáshoz kapcsolódó információk: Felsőszölnök / Szakonyfalu


Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázatával kapcsolatos dokumentumok: HUN / SLO


A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásra pályázó vezetési programja (LETÖLTÉS)


A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásra érkezett pályázat véleményezése (LETÖLTÉS)


 

Jegyzőkönyvek (Nevelőtestületi, Alkalmazotti, Előkészítő Bizottság)


 

 

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!suli1

A felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola nagy szeretettel várja és hívja a leendő 1. osztályosokat és szüleiket, illetve minden kedves érdeklődőt az iskolánkban tartandó tájékoztatóra, valamint interaktív bemutató órára, melynek időpontja: 2017. március 7. (szerda) 9:30.

Az érdeklődők megtekinthetik kistérségünk egyik legjobban felszerelt iskoláját, tájékoztatót kaphatnak az iskola életéről, a tanulók kötelező és szabadon választható elfoglaltságairól, az itt folyó oktató-nevelő munkáról.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Amit kínálunk:

- iskolakezdés 8:10-kor (az autóbusz 7:30-kor indul Szentgotthárdról)
- kis létszámú osztályokban, családias légkörben folyik a nevelés
- igényes, új bútorzat, WIFI internet-kapcsolat az épületben
- informatikaoktatása korszerűen felszerelt szaktantermünkben, a 3. évfolyamtól órarendbe illesztve
- nyelvoktatás: heti 5 órában szlovén, heti 3 órában német már az 1. osztálytól kezdve
- éves tanulóbérlet és ingyenes tankönyvek iskolánk valamennyi tanulója számára
- változatos és díjmentes szakkörök
- tehetséggondozás, felzárkóztatás szükség szerint
- kirándulások, táborok Szlovéniában térítésmentesen
- az új szemléltető eszközök, az interaktív táblák jól szolgálják a hatékony oktatást

Bővebb információk iskolánkról: http://www.kossicsiskola.gportal.hu

Spoštovani starši, dragi otroci!

DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku vljudno vabi bodoče prvošolčke in njihove starše oziroma vse zainteresirane na Dan odprtih vrat, ki bo v sredo, 7. marca 2017 ob 9.30 uri.
Staršem in otrokom bomo pokazali obnovljeno, tehnično sodobno opremljeno šolo, jih seznanili z življenjem šole ter z vzgojno-izobraževalnim delom, ki poteka na naši šoli.

Kar ponujamo:

- začetek pouka ob 8:10 (avtobus se odpravi iz Monoštra ob 7:30)
- poučevanje otrok v majhnihskupinah v razredih, družinsko vzdušje
- moderno, nadstandardnoopremo učilnic, WIFI-internetno zvezo v stavbi
- brezplačenpouk računalništva v sodobni učilnici od 3. razreda naprej, v urniku
- poučevanje jezika: od 1. razreda tedensko 5 ur slovenski jezik, tedensko 3 ure nemški jezik
- za vse učence naše šole zagotavljamo brezplačni prevoz in učbenike
razne, brezplačne krožke
- spodbujanje nadarjenih otrok, dodatno strokovno pomoč po potrebi
- izletein tabore po Sloveniji
- novaučna sredstva, tudi interaktivne table,ki dobro služijo učinkovitemu poučevanju

Prisrčno vabljeni!

Informacije najdete tudi na spletni strani http://www.kossicsiskola.gportal.hu

 

 


 

VPIS OTROK V VRTEC
Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča, šolsko leto 2018/2019

Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bo vpis otrok v vrtec


v ponedeljek, 23. aprila 2018 od 7. do 12. ure,
v torek, 24. aprila 2018 od 12. do 17. ure


v ustanovi na naslovu 9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 5.


Sprejem, prevzem otroka v vrtec se izvaja na osnovi prijave. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Prijavite se lahko v navedenem času v občinskem vrtcu, ki je pristojen po vašem prebivališču oziroma izbranem vrtcu, ki ni v občinski lasti. Uredba EMMI (20/2012 (VIII.31.) 1. odst. 20. člena)
K vpisu pričakujemo otroke:


- ki bodo do 31. avgusta 2018 dopolnili 2,5 oziroma tretje leto starosti,
- ki so že dopolnili 3. leto starosti, vendar še ne obiskujejo vrtca.
Prosimo vas, da na osnovi 3. odstavka 20. člena Uredbe EMMI 20/2012. (VIII.31.) za vpis s seboj prinesete:
- otrokov izpis iz rojstne matične knjige,
- uradno izkaznico z osebno številko in podatki o prebivališču otroka,
- kartico zdravstvenega zavarovanja otroka,
- uradno izkaznico z osebno številko in podatki o prebivališču starša.
- v primeru mladoletnega otroka brez madžarskega državljanstva morajo starši predložiti dokazilo o tem, s kakšnim namenom se otrok zadržuje na Madžarskem (Nkt.92.§.)

Nadalje:


- zdravniško dokumentacijo o morebitnih boleznih otroka,
- potrebne dokumente (sklep notarja samouprave, dokazilo uradnega organa) v kolikor je otrok večkratno socialno prizadet oziroma je treba zagotoviti njegovo dnevno oskrbo.
V skladu z določbami 4. odstavka 24. člena Uredbe EMMI 20/2012. (VIII. 31.) za vzgojno-izobraževalni zavod ni bila določena meja okoliša.
Vrtec opravlja tudi integracijo otrok s posebnimi potrebami in njihovo sodelovanje z zdravimi otroki. V skladu s 25. točko 4. člena zakona CXC iz leta 2011 za otroka s posebnimi potrebami šteje otrok, ki na osnovi mnenja strokovne komisije zahteva posebno obravnavo zaradi motenj avtizma in zanj za mesto vzgoje in izobraževanja določi zgoraj imenovano ustanovo.
Pravni pouk: V skladu s 2. in 3. odstavkom 37. člena zakona CXC iz leta 2011 o javni vzgoji in izobraževanju lahko starši v zvezi s sprejemom oziroma izključitvijo iz vrtca sprožijo postopek o kršenju interesov otroka pri upravljavcu ustanove v roku 15 dni od dneva prejema informacije.
Vpis v vrtec sam po sebi ne pomeni tudi sprejema. Obvestilo o rezultatu vpisnega postopka bo vodja vrtca poslal staršem oziroma zakonitemu zastopniku.

Točka a) 247. člena zakona II. iz leta 2012 o prekrških, o prekrškovnem postopku in evidenčnem sistemu prekrškov določa, prekršek stori starši oziroma zakoniti zastopniki, ki otroka, za katerega so določeni kot nadzorniki oziroma skrbniki, ne vpišejo pravočasno v vrtec.

Prvi dan vzgojno varstvenega dela v vrtcu: 3. september 2018
V kolikor ima otrok v enem vzgojnem letu več kot 10 dni neopravičenega izostanka, je vodja vrtca, v skladu z Vladno uredbo o izvajanju pristojnosti na področju otroškega varstva in skrbništva ter organiziranosti in pristojnostih skrbstvenega organa 331/2006. (XII.23.), dolžna o tem obvestiti pristojni skrbniški organ in službo otroškega varstva ter pristojni organ za izvedbo splošnega prekrškovnega postopka.

Martin Ropoš
predsednik

 

---

 

ÓVODAI BEÍRATÁS
a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménybe a 2018/2019. tanévre

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a leendő óvodások beíratása


2018. április 23-án (hétfőn) 7-12 óráig,
2018. április 24-én (kedden) 12-17 óráig


lesz az 9985 Felsőszölnök, Templom út 5. szám alatti intézményben.


Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§. (1) bek.)
Jelentkezni a meghirdetett időpontokban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes- vagy választott- önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§.(1) bek.)
Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:


- akik 2018. augusztzs 31-ig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába.


Kérjük önöket, hogy a beíratáshoz – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §. (3) bekezdése alapján hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon (Nkt.92.§.)


Továbbá:


- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, hatósági bizonyítvány).
A nevelési intézmény vonatkozásában 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (4) bekezdésében meghatározott rendelkezés alapján nem került megállapításra körzethatár.
Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) –(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében- az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az első óvodai foglalkozási nap/ A nevelési év első napja: 2018. szeptember 3.
Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti az illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró hivatalt.

Ropos Márton
elnök

 


 

Beruházások:

Új kültéri játékokkal gazdagodott a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda udvara, ahová az Európai Uniós előírásoknak megfelelő kialakítású láncos- és forgó hinták, valamint egy filagória került telepítésre a gyermekek tanórákon kívüli feltöltődését, pihenését és játékát elősegítendő. 
Mindemellett öt kerti asztalt és hozzá tartozó padokat is kapott az iskola, amelyek jó idő esetén szintén a diákok kényelmét biztosítják.

 

 

≈≈≈ Ω ≈≈≈≈≈≈

 

 Egy 2016. május 15-én lezáródott beruházás keretein belül megújult a Kossics József Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményhez tartozó felsőszölnöki óvoda játszótere, ahová több új udvari játék is telepítésre került az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. 

Az óvodások így egy hatfunkciós mászótoronnyal, egy kétszemélyes libikókával, egy forgódobos mókuskerékkel és egy készségfejlesztő labdadobáló játékkal gazdagodtak, amelyek mindegyike biztonságban szolgálja fejlődésüket, aktív pihenésüket és kikapcsolódásukat is.

 

 


 

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja (LETÖLTÉS)


Alapítói okirat – Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (LETÖLTÉS)


Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda foglalkoztatottainak létszáma, személyi juttatásainak összege (LETÖLTÉS)


  Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda - Szervezeti és Működési Szabályzata (LETÖLTÉS)


 

Közlemény:

  1.  A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évben a 23942-1/2015/NEFO számú támogatási szerződés alapján az intézmény felújításának (homlokzati nyílászáró csere) és tantermi bútorzat beszerzése céljára 3 millió Ft összegű támogatásban részesül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság révén.
  2. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint fenntartó révén a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda működési és felhalmozási célú finanszírozás alapján 6 m FT összegű támogatásban részesült 2013. évben. (Szerződésszám:53050-3/2012/NEF-KIM)
  3. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2016. évben az 55078-2/2016/NEFO  támogatási szerződés alapján az intézmény  kézilabdapályája,valamint az ahhoz tartozó járdaút, pályatartozékok és kerítés felújítására 7 millió Ft összegű támogatásban részesült  az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
  4. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2017. évben a 64492-1/2017/NEFO  támogatási szerződés alapján az intézmény tetőfelújítására és cseréjére  30 millió Ft összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
  5. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018. évben a NEMZ-E-18-0030  támogatási szerződés alapján az intézmény felújítására 14 millió Ft összegű támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
  6. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2018. évben a 11915/2018/KOZNEVSTRAT támogatási szerződés alapján a Hangszercsere program keretében elektromos zongora beszerzése céljára 350.000 Ft támogatásban részesült az EMMI-től.

  


 

Obvestilo:

Skozi Državne slovenske samouprave, kot vzdrževalca je dobila gornjeseniška Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča leta 2013 podporo v višini 6 milijon Ft za delovanje. (Številka pogodbe: 53050-3/2012/NEF-KIM)

 


 

IMG 0292  IMG 0318