SZÜLŐI KÉZIKÖNYV - SLOVENŠČINA KOT PRILOŽNOST ZA VAŠE OTROKE (LETÖLTÉS)

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju (LETÖLTÉS)

 


 

 

 Tisztelt Látogató!

Örömünkre szolgál tájékoztatni Önöket, hogy a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva által vezetett konzorcium a TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0005 jelű pályázatával 175 843 600 Ft összes költségvetésű támogatásban részesült.

Konzorcium vezető: Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva

Konzorciumi tag: Országos Szlovén Önkormányzat

Konzorciumi tag: Bolgár Országos Önkormányzat

Felsőszölnök, 2012.09.20

 

Szlovén:
http://kiado.croatica.hu/index.php/hu/2014-05-13-20-42-03/szloven

Bolgár:
http://kiado.croatica.hu/index.php/hu/2014-05-13-20-42-03/bolgar

 


 

 

Spoštovani Obiskovalec!

Z veseljem vas obveščamo, da je dobil konzorcij, ki ga vodi Dvojezična osnovna šola Števanovci z razpisom TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0005 podporo v višini 175.843.600,-Ft.

Vodja Konzorcija: Dvojezična osnovna šola Števanovci

Član konzorcija: Državna slovenska samouprava

Član konzorcija: Bolgarska državna samouprava

Gornji Senik, 20. 09. 2012

 


 

 Gyalogtúra

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága 2012. szeptember 28-án gyalogtúrát szervezett Apátistvánfalváról Orfaluba a Rába-vidéki szlovén nyelvoktatásban résztvevő tanulók, diákok számára.

A programra az apátistvánfalvi és felsőszölnöki általános iskolások részvételével került sor. Megtekintették Apátistvánfalván a Határőr Emlékhelyet, Orfaluban a Kézművesházat , a Triglavot, a felújított keresztet. Holecz Károly, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu elnöke a falu rövid történetét vázolta fel előttük.

Mukics Dusán szerkesztőriporter szlovén dalokat adott elő gitárkísérettel. Közös éneklésre, néptáncra és vendéglátásra is sor került. A szabadidő fennmaradt részét számháborúzással, focival, körjátékokkal, ismerkedéssel és beszélgetéssel töltötték a tanulók.

Köszönet MINDENKINEK, aki a nap sikeréhez hozzájárult.

Lázár Éva

OB elnöke

Országos Szlovén Önkormányzat

 

Pohod

28. septembra 2012 je Komisija za šolstvo Državne slovenske samouprave organizirala pohod za učence in dijake, ki se učijo slovenščino v Porabju.

Na program so se javili učenci števanovske is gornjiseniške šole. Po ogledu Graničarskega muzeja v Števanovci so si še ogledali mali Triglav, hišo rokodelstva, obnovljen križ.

Kratko zgodovino vasi jim je predstavil Karel Holecz, predsednik andovske Slovenske narodnostne samouprave. Dušan Mukič urednik-reporter pri televiziji je zapel in zaigral lepe slovenske pesmi na kitari. K petju so se pridružili tudi učenci in učitelji. Še zaplesali so. Učenci dveh šol so dobili tudi malico in sok. Lahko so se spoznavali, družili in skupaj igrali, veselili.

Hvala vsakemu, ki je na kakršenkoli način pomagal v uresničitvi programa!

Eva Lazar

predsednica

Komisije za šolstvo

Državne slovenske samouprave

 

               

 

A szlovén anyanyelvi oktatás az óvodától a felsőfokú oktatásig, állami keretek között működik. Gondot jelent a tanulói létszám folyamatos csökkenése. Öt óvodában folyik szlovén nyelvű előképzés, két településen (Gornji Senik – Felsőszölnök és Števanovci- Apátistvánfalva) működik kéttannyelvű iskola, a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben is folyik szlovén nyelvoktatás. A felsőszölnöki Kossics József Általános Iskola a 2004/2005. tanévben, míg az apátistvánfalvi oktatási intézmény a 2007/2008- as tanévben vezette be a kétnyelvű oktatást. Középiskolai szlovén nyelvoktatás folyik a szentgotthárdi Vörösmarty  Mihály Gimnáziumban és a III. Béla Szakképző Iskolában; szlovén nyelv és irodalom szakos felsőfokú képzés Szombathelyen, a Nyugat- Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában. Továbbá felsőfokú tanulmányok folytatására van lehetőség a szlovéniai felsőoktatási intézményekben.

A közművelődés, a hagyományőrzés és az amatőr művészeti tevékenység területén tapasztalható a szlovén nemzetiség legnagyobb aktivitása és sokszínűsége. A közművelődés és a művészeti tevékenység bemutatásában fontos szerepe van a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központnak. A magyarországi szlovén kulturális örökség tárgyi emlékei a következő múzeumokban, kiállítóhelyen találhatók meg. Szentgotthárdon a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeum; Felsőszölnökön pedig a Kühár Emlékház látogatható. Szentgotthárdon működik az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonában lévő szlovén nyelven sugárzó „Radio Monošter” . Szentgotthárdon szerkesztik a hazai szlovének 2006- tól immár hetente megjelenő lapját a „Porabje”- t, mely szlovén nyelvjárásban és irodalmi nyelven is tartalmaz írásokat.

A szlovén nemzetiséghez tartozó hívők római katolikus vallásúak. Az Országos Szlovén Önkormányzat törekvéseinek is köszönhetően hat településen (Dolnji Senik- Alsószölnök, Gornji Senik- Felsőszölnök, Apátistvánfalva- Števanovci, Szakonyfalu- Sakalovci; Kétvölgy-Ritkaháza – Verica- Ritkarovci; Orfalu-Andovci) működő plébános szlovén nyelven is celebrál szentmisét.

 

 


 

 

Slovenski pouk v materinščini deluje od vrtca do visokošolskega izobraževanja, med državnimi okviri. Sprotno upadanje števila učencev pomeni težave. predpriprava v slovenskem jeziku poteka v petih vrtcih, v dveh naseljih (Gornji Senik in Števanovci) delujeta dvojezični osnovni šoli, slovenski pouk poteka tudi v Monoštru. Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča je uvedla dvojezični pouk v šolskem letu 2004/2005, Dvojezična osnovna šola Števanovci pa v šolskem letu 2007/2008. Srednješolski slovenski pouk poteka v Monoštru na gimnaziji Mihálya Vörösmartyja in na srednji strokovni šoli Béla III; visokošolsko izobraževanje slovenskega jezika in književnosti poteka v Szombathelyu. Razen tega se lahko nadaljuje študij v Sloveniji.


Na področju prosveta, ohranjanja tradicije in amaterske umetnostne dejavnosti lahko doživimo največjo aktivnost in pestrost slovenske narodnosti. Pri predstavitvi prosveta in umetnostne dejavnosti ima pomembno vlogo Slovenski kulturni in informacijski center v Monoštru. Predmetne spomine slovenske kulturne dediščine na Madžarskem lahko najdemo v naslednjih muzejih, razstavnih prostorih. V Monoštru Mestna knjižnica in muzej Ferenca Móra, v Mohácsu Muzej Dorottya Kanizsai, na Gornjem Seniku pa Küharjeva spominska hiša. V monoštru deluje Radio Monošter, ki je v lasti Državne slovenske samouprave in oddaja v slovenskem jeziku. V Monoštru urejajo časopis Porabje, ki je časopis domači Slovencev in od leta 2006 izhaja kot tednik. Časopis vsebuje članke v slovenskem narečju in tudi v knjižnem jeziku.


Verniki, ki spadajo k slovenski narodnosti so rimskokatoliške vere. Zahvaljajoč tudi prizadevanju Državne slovenske samouprave celebrira župnik, ki deluje v šest naseljih (Dolnji Senik, Gornji Senik, Števanovci, Sakalovci; Verica- Ritkarovci; Andovci) mašo tudi v slovenskem jeziku.

 


 

Közlemény:

 

 1. A Köznevelési Megállapodás alapján az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában 73 620 000 Ft összeggel számolt el az Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az 5542/2015/KOIR számú támogatási szerződés alapján.
 2. 2012. szeptembere óta folyamatos mind a két oktatási intézmény vonatkozásában az iskolatej igénylés és kéthavonta a pályázati elszámolás. 2015. évben 1 911 103 Ft összegben történt jóváhagyásra MVH pályázati támogatás az iskolatej igénylés vonatkozásában.
 3. Az OSZÖ a Rábavidéki szlovén nemzetiségi oktatás támogatására 20 020 EUR összegű támogatásban részesül a 2016. évben (realizálódott 10 000 EUR) a Szlovén Köztársaság Közoktatási Intézetétől. Az első rész-elszámolásnak az OSZÖ Hivatala 2016.06.28-ával eleget tett.
 4. Az OSZÖ az általa fenntartott köznevelési intézmények 2015/2016. évi nemzetiségi tankönyvtámogatása céljából 1 122 880 Ft összegű támogatásban részesül a 2016. évben. (48227-1/2016/KOIR számú támogatási szerződés)
 5. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint konzorciumi partner a TÁMOP-3.4.1./A-08/2-2009/003. jelű „A szlovén, bolgár és görög nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új pedagógiai programok segítségével” pályázat révén a 2010- 2012. években 11 459 e Ft összegű támogatásban részesült. A projekt célja: nemzetiségi nyelvű könyvek és pedagógiai elemek kiadása, imprimatúráig történő eljuttatása volt. 
 6. Az Országos Szlovén Önkormányzat, mint konzorciumi tag a TÁMOP-3.4.1.A-11/1.2012-0005 jelű pályázat révén „a szlovén és bolgár nemzetiségi oktatás minőségének javítása, új pedagógiai rendszerelemek segítségével” címen 2012-2015. években mindösszesen 175 844 e Ft összegű támogatásban részesül konzorciumi partnereivel együtt. A projekt célja: nemzetiségi nyelvű könyvek és pedagógiai elemek elkészítése.
 7. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyar Köztáraság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1992.09.02-án aláírt Oktatási Tudományos Egyezmény révén szlovén nyelvi szaktanácsadó foglalkoztatása költségeinek fedezésére támogatásban részesül:

  - 2009- 2010. évben: 1200 e Ft összegben (Támogató: Oktatási Minisztérium) 18839-1/2009. sz. szerződés

  - 2010-2011. évben: 1567 e Ft összegben (Támogató: Nemzeti Erőforrás Minisztérium) OK-3066-2/2010. (szerződés kiegészítés:100037-4/2011)

  - 2011-2012. évben: 3155 e Ft összegben (Támogató:Nemzeti Erőforrások Minisztériuma) 16470-1/2012/KOIR

  - 2012-2013. évben: 2680 e Ft összegben (Támogató:Emberi Erőforrások minisztériuma) 42354-2/202/KOIR

  - 2013-2014. évben:2999 e Ft összegben (Támogató:Emberi Erőforrások Minisztériuma) 26660-2/2013/KOIR

  -2014-2015. tanévben:3012 e Ft összegben (Támogató:Emberi Erőforrások Minisztériuma) 36522-2/2014/KOIR

  - 2015-2016. tanév I. félévében: 1 645 e Ft összegben (Támogató:Emberi Erőforrások Minisztériuma) 46954-2/2015/KOIR

 8. Az Országos Szlovén Önkormányzat a Szlovén Kultúra Napja rendezvény költségeinek finanszírozására 175 e Ft összegű támogatásban részesült a 2013. évben. (15787-3/2013/NEF-KIM)
 9. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben az 52/2010. (V.28.) OSZÖ határozat alapján támogatást (ösztöndíj) biztosított a szlovén nyelvet tanulók részére.

  A támogatásból a következő intézmények diákjai és következők szerinti összegben (intézményenként összevont összeg) részesültek:

  - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 49 500 Ft 
  - Általános Iskola és Óvoda- Apátistvánfalva: 187 000 Ft
  - Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 193 500 Ft
  - Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 417 000 Ft

 10. A támogatásból a következő intézmények és következők szerinti összegben (intézményenként összevont összeg) részesültek támogatási szerződés alapján:

  - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 74 000 Ft 
  - Általános Iskola és Óvoda- Apátistvánfalva: 170 500 Ft
  - Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 255 000 Ft
  - Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 402 000 Ft

  Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2011. évben a 75/2011. (VI.03.) OSZÖ határozat alapján támogatást (ösztöndíj) biztosított a szlovén nyelvet tanulók részére.


  A támogatásból a következő intézmények diákjai és következők szerinti összegben (intézményenként összevont összeg) részesültek:

  - III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium: 58 500 Ft 
  - Általános Iskola és Óvoda- Apátistvánfalva: 170 500 Ft
  - Szentgotthárdi Oktatási Intézmény: 210 500 Ft
  - Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda: 377 000 Ft

 11. Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2012. évben az 59/2012. (VI.04.) OSZÖ határozat alapján „a szlovén nyelvtanulás fejlesztési feltételeinek támogatására” biztosított juttatást a szlovén nyelvet oktató intézmények részére.
 12. Az OSZÖ a NEMZ_KUL-15-0139 számú támogatási szerződés alapján az Országos Szlovén Önkormányzat 20 éves jubileumi ünnepsége lebonyolításának támogatása céljából 320 000 Ft összegű támogatásban részesül.
 13. Az OSZÖ az általa fenntartott köznevelési intézmények 2014/2015. évi nemzetiségi tankönyvtámogatása céljából 1 889 100 Ft összegű támogatásban részesül a 2015. évben. (22371/2015/KOIR számú támogatási szerződés).

 


 

 

Obvestilo:

I. Državna slovenska samouprava, kot konzorcijski partner je dobila skozi projekta TÁMOP-3.4.1./A-08/2-2009/003. „Izboljšanje kvalitete narodnostnega pouka za Slovence, Bolgare in Grke z novimi izobraževalnimi programi.” v letih 2010-2012 finančno podporo v višini 11.459 t Ft. Cilj projekta: izdaja knjig in pedagoških elementov v narodnostnem jeziku

II. Državna slovenska samouprava, kot konzorcijski član je dobila skupaj s konzorcijskimim partnerji skozi projekta TÁMOP-3.4.1.A-11/1.2012-0005 „Izboljšanje kvalitete narodnostnega pouka za Slovence, Bolgare in Grke z novimi izobraževalnimi programi.” v letih 2012-2015 finančno podporo v višini 175.844 t Ft. Cilj projekta: priprava knjig in pedagoških elementov v narodnostnem jeziku.

III. Državna slovenska samouprava dobi finančno podporo za stroške slovenske svetovalke na podlagi sporazuma, ki je bil podpisan 02.09.1992 med vlado Republike Madžarske in vlado Republike Slovenije.
- leta 2009- 2010: 1200 t Ft (Podpornik: Ministrstvo za šolstvo) pogodba s št. 18839-1/2009
- leta 2010-2011: 1567 t Ft (Podpornik: Ministrstvo za narodne vire) OK-3066-2/2010. (dopolnitev pogodbe: 100037-4/2011)
-leta 2011-2012: 3155 t Ft (Podpornik: Ministrstvo za narodne vire) 16470-1/2012/KOIR
-leta 2012-2013: 2680 t Ft (Podpornik: Ministrstvo za človeške vire) 42354-2/202/KOIR
- leta 2013-2014: 2999 t Ft (Podpornik: Ministrstvo za človeške vire) 26660-2/2013/KOIR

IV. Državna slovenska samouprava je dobila leta 2013 finančno podporo v višini 175 t Ft za financiranje stroškov prireditve ob dnevu slovenske kulture. (15787-3/2013/NEF-KIM)

V. Občni zbor Državne slovenske samouprave je leta 2010 na podlagi sklepa DSS 52/2010. (V.28.) zagotovil podporo (štipendija) učencem, ki se učijo slovenski jezik.

Podpore so bili deležni učenci naslednjih institucij in v naslednjih zneskih (združen znesek po institucijah):
- Srednja strokovna šola Béla III.: 49.500,- Ft
- Osnovna šola Števanovci: 187.000 Ft
- Monoštrska izobraževalna ustanova: 193.500 Ft
- Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča: 417.000 Ft

VI.Občni zbor Državne slovenske samouprave je leta 2011 na podlagi sklepa DSS 75/2011. (VI.03.) zagotovil podporo (štipendija) učencem, ki se učijo slovenski jezik.

Podpore so bili deležni učenci naslednjih institucij in v naslednjih zneskih (združen znesek po institucijah):
- Srednja strokovna šola Béla III.: 58.500 Ft
-Osnovna šola Števanovci: 170.500 Ft
-Monoštrska izobraževalna ustanova: 210.500 Ft
-Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča: 377.000 Ft

VII. Občni zbor Državne slovenske samouprave je leta 2012 na podlagi sklepa DSS 59/2012. (VI.04.) zagotovil podporo institucijam, na katerih poučujejo slovenski jezik. (za podporo razvojnih pogojev slovenskega pouka)

Podpore so bile deležne naslednje institucije in v naslednjih zneskih (združen znesek po institucijah) na podlagi pogodbe:

- Srednja strokovna šola Béla III.: 74.000 Ft
- Osnovna šola Števanovci: 170.500 Ft
- Monoštrska izobraževalna ustanova: 255.000 Ft
- Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča: 402.000